eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goczałkowice-Zdrój › Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Uzdrowiskowa 54

1.5.2.) Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gozdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a20214e6-efbf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008123/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice -Zdrój Sp. z o.o.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228769/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.382.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 59901,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych oraz ran.
W zakres zamówienia wchodzi m.in.: preparat do mycie rąk oraz skóry o działaniu mikrobójczym, preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, preparat bawiony do odkażania i odtłuszczania skóry, preparat do dezynfekcji ran powierzchniowych, błon śluzowych i skóry, preparat bezbarwny, gotowy do użycia, dwuskładnikowy, preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, preparat alkoholowy oparty o izopropanol, krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk, preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk. Przedmiot zamówienia wymieniony powyżej szczegółowo opisuje załącznik nr 5 do SWZ formularz asortymentowo – cenowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 48689,82 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparaty stosowane do mycia i dezynfekcji powierzchni. W zakres zamówienia wchodzi m.in. preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych z metalu, tworzyw sztucznych, szkła, preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu do hydroterapii oraz urządzeń do mycia pacjentów, preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, preparat w postaci granulek do dezynfekcji manualnej narzędzi na bazie nadwęglanu sodu, bez zawartości aldehydów, chloru, QAV, pochodnych benzenu i fenolu, aktywator do wyżej wymienionego preparatu, preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni w środowisku szpitalnym, chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru, preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni, preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanouran sodu, nie zawierający kwasów organicznych, w postaci tabletek do rozpuszczania w wodzie, gotowy do użycia środek na bazie alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, gotowy do użycia środek na bazie alkoholi, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni, płynny preparat do płukania do myjni dezynfektorów, naczyń sanitarnych, detergent do płuczek – dezynfektorów o odczynie zasadowym do automatycznego mycia pojemników, pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych, koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek, nie pieniący się, zapobiegający powstawaniu biofilmu. Możliwość stosowania również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem będących wyrobami medycznymi.
Przedmiot zamówienia wymieniony powyżej szczegółowo opisuje załącznik nr 5 do SWZ formularz asortymentowo – cenowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 233003,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50784,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50784,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50784,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A. - Wrocław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990107208

7.3.3) Ulica: ul. Widna 4

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-543

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50784,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229178,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229178,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229178,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A. - Wrocław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990107208

7.3.3) Ulica: Widna 4

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-543

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229178,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.