eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie pomocniczej usługi utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencieOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie pomocniczej usługi utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002153989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grenadierów 51/59

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-073

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@grochowski.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grochowski.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pomocniczej usługi utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2713d8c-17f7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, a w szczególności przy użyciu Platformy Zakupowej Market Planet OnePlace, zwanej również „platformą” lub
„platformą e-Zamawiający”.
Platforma e-Zamawiający jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzieleniem zamówienia, w
szczególności umożliwia przekazywanie korespondencji, ofert, oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy
opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl lub
https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet – zakładka „Regulacje i procedury procesu zakupowego / Plany
zamówień publicznych”.
Zamawiający informuje o następujących wymaganiach sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających pracę, w tym składanie ofert, na
„Platformie e-Zamawiający”:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s (zalecane szerokopasmowe łącze
internetowe);
2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;
4) Włączona obsługa JavaScripy;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader, lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar przesyłanych plików powinien być mniejszy niż 100 MB.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (składając zapytanie, wniosek lub ofertę), akceptuje
warunki korzystania z portalu Market Planet OnePlace, określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z
portalu Market Planet OnePlace przestrzegać postanowień w/w instrukcji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zmianami), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Grochowski
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-073) przy
ul. Grenadierów 51/59;
2) inspektorem ochrony danych w Szpitalu Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka
Sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Świdzikowski - e-mail: gswidzikowski@grochowski.waw.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem oraz udzielaniem informacji związanych z niniejszym postępowaniem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego
postępowania na podstawie ustawy Pzp oraz pracownicy Administratora zobowiązani do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPK/37/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu pomocniczej usługi utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający określa utrzymanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu na 75 % zakresu przedmiotu zamówienia, zaś wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie, w tym pacjencie z zakażeniem i/lub chorobą zakaźną, pod nadzorem lub przy współudziale zamawiającego na zlecenie personelu medycznego Zamawiającego określa na 25 % zakresu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Cena oferty brutto jest jedynym kryterium oceny ofert.
3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki (zaokrąglania).
4. Szczegółowe zasady przyznawania punktów – kryterium „cena”:
1) ocenie podlega cena brutto oferty podana w formularzu ofertowym,
z uwzględnieniem poprawek omyłek rachunkowych i innych omyłek mających wpływ na cenę brutto oferty;
2) punktacja w kryterium cena wyliczana będzie według następującego wzoru:
LP = (NC/CBO) * 100 gdzie:
„LP” oznacza liczbę punktów w kryterium cena,
„NC” oznacza najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
„CBO” oznacza cenę badanej oferty,
„100” oznacza przelicznik punktowy.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena („łącznie”).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczeniem w realizacji (wykonaniu) minimum dwóch usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat wykonaniem / wykonywaniem przynajmniej dwóch usług sprzątania budynków lub utrzymywanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w budynkach lub wykonywania usług pomocniczych przy pacjentach o wartości brutto minimum 500 000,00 zł brutto każda;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie usługi sprzątania budynków lub utrzymywanie czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w budynkach lub wykonywania usług pomocniczych przy pacjentach o wartości brutto minimum 500 000,00 zł brutto każda, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem następującego sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: Urządzenie do prowadzenia fumigacji nadtlenkiem wodoru (1 szt.), Odkurzacz akumulatorowy bezpyłowy z filtrem HEPA (1 szt.), Myjka parowa z odkurzaczem parowym np. typu IMEX SVC 11 ( min. 8 bar, temp. pary min. 1690 C, poj. na nieczystości min. 12l ) (4 szt.).
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem minimum: urządzenia do prowadzenia fumigacji nadtlenkiem wodoru (1 szt.), odkurzacza akumulatorowego bezpyłowego z filtrem HEPA (1 szt.), myjki parowej
z odkurzaczem parowym np. typu IMEX SVC 11 ( min. 8 bar, temp. pary min. 1690 C, poj. na nieczystości min. 12l ) (4 szt.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i/lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - wykaz
i załączone do niego dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a (wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do SWZ);
2) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę minimum: urządzenia do prowadzenia fumigacji nadtlenkiem wodoru (1 szt.), odkurzacza akumulatorowego bezpyłowego z filtrem HEPA (1 szt.), myjki parowej
z odkurzaczem parowym np. typu IMEX SVC 11 ( min. 8 bar, temp. pary min. 1690 C, poj. na nieczystości min. 12l ) (4 szt.), tj. potwierdzenie spełnienie warunku udziału zamówienia określonego w Rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. b (wykaz należy złożyć zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 10 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
2) dokument lub dokumenty (w tym pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa), z których wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (jeśli Zamawiający będzie w stanie potwierdzić umocowanie na podstawie numerów NIP, REGON lub KRS korzystając ze strony: https://ekrs.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Zamawiający uzna, iż Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do dokumentów, o których mowa powyżej);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie);
4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;
5) zobowiązanie innego podmiotu lub inny dokument/oświadczenie potwierdzający udostępnienie zasobów przez inny podmiot na rzecz Wykonawcy w związku
z niniejszym postępowaniem, o ile Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu (jeśli dotyczy);
6) uzasadnienie utajnienia części oferty (formularzy, dokumentów, oświadczeń), przy czym uzasadnienie będzie w całości jawne (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty
w postępowaniu;
4) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców;
5) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań / części zamówienia.
2. Zaleca się by jako pełnomocnika wskazać podmiot (Wykonawcę). W przypadku wskazania jako pełnomocnika osoby fizycznej zaleca się podanie informacji, którego
z Wykonawców pracownikiem jest wskazana osoba. Powyższe ma na celu uzyskanie odpowiednich danych w celu wypełnienia ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, których zakres jest niezależny od Zamawiającego.
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, musi być złożone w zakresie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w następującym zakresie:
1) zmiany wynagrodzenia netto i brutto (stawki za godzinę) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego;
2) zmiany wynagrodzenia netto i brutto (stawki za godzinę) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca wykaże na piśmie i udokumentuje, w sposób wiarygodny i konkretny, wpływ tej zmiany na koszt wykonania zamówienia – w zakresie koniecznym i możliwym do zaakceptowania przez Zamawiającego;
3) zmiany wynagrodzenia brutto (stawki za godzinę), w przypadku zmiany stawki podatku VAT, tak by stała pozostała cena jednostkowa netto usługi (stawka netto za godzinę) – zmiana taka obowiązywać będzie od dnia zmiany podatku VAT;
4) zmiany wynagrodzenia netto i brutto (stawki za godzinę) w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
5) zmiana oddziałów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku potrzeb organizacyjnych i/lub kadrowych Zamawiającego, bez zmian wynagrodzenia Wykonawcy (stawki za godzinę i wynagrodzenia całkowitego);
6) zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia, zmiany Planów Higieny, zmiany długości dyżurów w przypadku potrzeb Zamawiającego wynikających z bieżącej działalności, ze zmian
w przepisach dotyczących realizowanej umowy lub zmian organizacyjnych
u Zamawiającego, zmiany takie wprowadzane będą w porozumieniu z Wykonawcą
i w sposób niewpływający w znaczący sposób na obciążenie pracowników Wykonawcy;
7) zmiany terminu realizacji umowy, wskazanego w § 5 ust. 1, w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące od daty zawarcia umowy,
8) zmiana wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy Pzp. Zmiana taka obejmie wszelkie dane dotyczące Wykonawcy i mające wpływ na treść umowy i jej realizację,
9) zmiana postanowień umowy w zakresie dotyczącym wystawiania, dostarczania, odbierania i akceptowania faktur, w szczególności dotyczących terminów, miejsc, sposobu i formy przekazywania faktur, w przypadku wprowadzenia przepisów obligujących do zmian
w powyższym zakresie lub wprowadzenia nowych uregulowań lub wytycznych u Zamawiającego,
10) zmiana umowy wynikająca z zaistnienia Siły Wyższej. Zmiana będzie wprowadzona w zakresie w jakim Siła Wyższa wymusi zmianę umowy, o ile Siła Wyższa nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy,
11) zmiana warunków realizacji umowy w przypadku wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub inny kraj lub inwazji innego kraju na Ukrainę lub inny kraj, jeśli sytuacja ta ma wpływ na wykonanie umowy, przy czym nie mogą to być czynniki znane w dniu zawarcia umowy (m. in. takie jak ograniczenia w dostępie do surowców, ograniczenia transportu, ograniczenia przepływu towarów i usług między Polską z następującymi krajami: Ukraina, Rosja (Federacja Rosyjska) i Białoruś, wzrost cen paliw i energii elektrycznej oraz gazu, napływ uchodźców).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.