eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › "Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach."Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSP 13 Gliwice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380678377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rubinowa 16a

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2708804

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp13.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsp13gliwice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zsp13.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-001cf2eb-e0a7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020845/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 modernizacja obiektów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00187126/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP13.26.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach i obejmują prace związane z remontem szkolnej kuchni wraz z zapleczem oraz stołówki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załączniku 6.1 do SWZ - dokumentacji : „Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach.” - opracowanej przez Pracownie Projektową A LA CARTE, M.Kruszyński;
- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych.Zamawiający oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postepowaniem.Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.

W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, Zamawiający ustala termin wizji na dzień 06 czerwca i 10 czerwca 2022 o godz. 11:30 - 12:30.Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp.W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, ze względu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez zamawiającego i projektanta

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 422034,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 522400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 422034,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU MATEO WÓJCICKI ZBIGNIEW

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7321019662

7.3.3) Ulica: KAROLA SZYMANOWSKIEGO 4,4A,

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-105

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 422034,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-07-22 do 2022-08-26

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.