eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w KolnieOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450672573

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kppspko@straz.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/kppsp-kolno

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/kppsp-kolno/zamowienia-publiczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cac9ff7-01f1-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00250080/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00251765/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.2370.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie, a w szczególności:
1) rozbiórka istniejącej nawierzchni placu manewrowego,
2) budowa nowej nawierzchni placu manewrowego wraz z komunikacją,
3) budowa placu do ćwiczeń,
4) budowa kanalizacji deszczowej,
5) budowa sieci wodociągowej z hydrantem ppoż.,
6) budowa sieci oświetlenia zewnętrznego,
7) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ SZR,
8) budowa monitoringu CCTV oraz instalacji domofonowej,
9) budowa ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi,
10) wykonanie muralu,
11) rozbiórka dwóch budynków gospodarczych,
Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Wojewody Podlaskiego

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na dzień 08.08.2022 roku Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację placu manewrowego z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi połączone z wykonaniem zasilania awaryjnego do budynków KP PSP w Kolnie” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
Do upływu terminu wyznaczonego na termin składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 367 740,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty firmy Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. wynosi 1 409 703,00 zł brutto. Cena ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego, zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1409703,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1409703,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.