eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Dostawa energii elektrycznej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570544566

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kołobrzeska 44

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 47 28 20

1.5.8.) Numer faksu: 261 47 28 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: astawska@107sw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://107sw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd3c2fd2-1803-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299090

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/107sw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/107sw zwanej dalej Platformą.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z
Instrukcją korzystania z Platformy. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje
dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1
niniejszej SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne
wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4 , Linux, lub ich nowsze
wersje;zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna
wersja 10 0.; włączona obsługa JavaScript;zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf;szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu
TLS 1.3; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia:akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący; zapoznał i stosuje
się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Zamawiający informuje, że instrukcje z
korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”: zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg, (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf; w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje
wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .gif, .bmp, .numbers, .pages. komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko
na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za
pośrednictwem adresu email;korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób niż za
pomocą Platformy na przykład listownie, mailem nie będzie brana pod uwagę; Sugerujemy złożenie
oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków;podczas podpisywania plików zaleca
się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1;zamawiający rekomenduje wykorzystanie
podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;zamawiający zaleca aby nie wprowadzić jakichkolwiek
zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150
MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Ze względu na ograniczoną
ilość znaków szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 RODO Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
„RODO”, informuję że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w przedmiotowym
postępowaniu jest 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, przy ul. Kołobrzeskiej 44, 78-600
Wałcz.
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: iod@107sw.pl.
3) Podane dane w zakresie wynikającym z właściwych przepisów ustawy Pzp oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W pozostałym
zakresie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wynikającej z faktu złożenia
przedmiotowej oferty.
4) Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na
administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz innym
zainteresowanym na zasadach, w szczególności wynikających z art. 18, art. 74, art. 76, art. 222, art. 253, art. 260 wymienionej
ustawy Pzp.
5) Dane przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie
wynikającym z wymienionych przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji celu. W pozostałym
zakresie podanie danych jest dobrowolne.
7) Ponadto informuję, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu
do swoich danych i otrzymania ich kopii), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;
b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmiana wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnych z ustawą;
c) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania, o których
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.2612.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi:
Dostawa energii elektrycznej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu na okres 3 miesięcy.
2) Zakres przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają:
a) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ,
b) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ,
c) postanowienia niniejszej SWZ.
3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia
usługi dystrybucyjnej do punktu poboru energii elektrycznej budynku 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w
Wałczu.
4) Zamawiający wymaga, aby do obliczenia ceny wykonawca zastosował zryczałtowaną cenę jednostkową energii
elektrycznej dla grupy taryfowej C z podziałem na taryfę nocną i dzienną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności
zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną na terenie, na którym
zlokalizowany jest punkt poboru zamawiającego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, ww. koncesje muszą posiadać wszyscy
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą
czynności wymagające posiadania ww. uprawnień.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
Ze względu na limit znaków szczegółowe informacje dotyczące warunków zawarte są w Rozdziale II SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym
postępowaniu nie żada od wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się
wykonawców o udzielenie zamówienia.
2) Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust.
1 ustawy na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II podrozdział 4
SWZ:
1) aktualna koncesja, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną na terenie, na którym
zlokalizowany jest punkt poboru zamawiającego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą:
przedmiotowe środki dowodowe:
w celu potwierdzenia, że ofertowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca
winien dołączyć do oferty:
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w
Rozdziale II, podrozdział 2, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli
są konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w
Rozdziale II, podrozdział 2, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli
są konieczne do wykazania równoważności).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 do SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego
reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1
do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w ppkt 3);
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców,
6) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z
wykonawców, w zakresie, w jakim wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść
pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale II podrozdział 7
pkt 6) SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie. W przypadku aktualnej koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną na terenie, na którym zlokalizowany jest punkt poboru zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. koncesje muszą posiadać
wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać
będą czynności wymagające posiadania ww. uprawnień. Sposób składania pozostałych podmiotowych środków
dowodowych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie został określony w rozdziale II podrozdział 5 i 7
SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość́ istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług w związku ze zmianą klasyfikacji produktu lub podatku akcyzowego,
2) zmiany podwykonawcy (z zastrzeżeniem § 13 niniejszej Umowy),
3) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie
możliwości i/lub celowości wykonywania dostawy w uzgodnionym zakresie i/lub we wskazany sposób, (zmiana, o której
mowa może być́ dokonana w razie pojawienia się̨ nowej okoliczności, nieznanej w trakcie zawarcia Umowy a koniecznej do
prawidłowego wykonania zamówienia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości);
4) terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości
wykonywania usługi w uzgodnionym terminie;
5) zwiększenia punktów poboru w obrębie grupy taryfowej, która została ujęte w SWZ oraz wyceniona w formularzu
cenowym Wykonawcy lub zmiana grupy taryfowej.
2. Zmiany wskazane powyżej nie mogą skutkować zwiększeniem wartości Umowy.
3. Zmiany do Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/107sw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.