eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach - Dwudniakach.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnowski - Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 38

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/sptarnow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad80df7-17ec-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033697/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchosławicach - Dwudniakach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/sptarnow,m,403539,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 ustawy Pzp).
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną „(Dz.U. z 2020r. poz. 344) tj.:
a. Poczty elektronicznej adres email: zamowienia@powiat.tarnow.pl
b. MiniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl
c. ePUAP - /4nm0ek36nd/skrytka lub /4nm0ek36nd/SkrytkaESP
4. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia o elektronizacji ofertę składa się wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
OFERTĘ, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).
a. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”, „Formularz do komunikacji”
b. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
c. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
d. Zamawiający przekazuje link do postępowania w ogłoszeniu w SWZ, natomiast ID postępowania z miniPortalu opublikuje na
stronie postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej
f. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Za datę przekazania oferty zawiadomień dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP
g. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca
zobowiązany jest podać numer ogłoszenia BZP (wtedy dane postępowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny
(wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie.
UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer Id Postępowania z miniPortalu).
h. Ofertę oraz ww. oświadczenia i dokumenty - sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować:poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@powiat.tarnow.pl lub listownie – kierując korespondencję na adres
siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415)
3) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące Zamawiającemu asystę techniczną, podmioty wykonujące na zlecenieZamawiającego zadania związane z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych
oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z późn. zm), zwanej dalej Ustawą. W
przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej odbiorcą danych będzie także
ZUS, bank, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
4) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania;
5) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Ustawy;
6) Osoba, której dane dotyczą posiada prawdo dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może zadąć od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego), prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu z postępowania), oraz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z tym, że
wystąpienie o ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7) W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO
ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z dostawą wyposażenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

39290000-1 - Wyposażenie różne

39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. minimalny zakres zamówienia: wykonanie wszystkich wymaganych dokumentacją robót budowlanych oraz dostawa wyposażenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za wyjątkiem wszelkich prac związanych z dostawa i montażem instalacji fotowoltaicznej (opcja 1) oraz dostawą sprzętu rehabilitacyjnego (opcja 2)
2. opcja 1: Dostawa i wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami SWZ
3. opcja 2: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do pomieszczenia 1.07 „rehabilitacja” (pozycje oznaczone kolorem zielonym w zał. nr 1 a do SWZ)
4. maksymalny zakres zamówienia zakres minimalny +opcja 1+opcja 2
5. Realizacja dodatkowego zakresu robót lub dostaw w ramach prawa opcji jak również realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uwarunkowana jest ceną oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach i kwotą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
6. Określenie zakresu opcji nastąpi przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne i zostanie w niej wskazane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji centrali nawiewno - wywiewnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na platformę pionową

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia pralni

4.2.6.) Główny kod CPV: 39713210-8 - Pralki i suszarki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42718200-4 - Prasy maglujące

42716100-9 - Instalacje piorące

51543400-4 - Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Minimalny zakres zamówienia: dostawa i montaż wszystkich urządzeń wymienionych w zał. nr 1 b do SWZ za wyjątkiem pralnico – wirówki z barierą higieny o pojemności 18 kg (poz. Nr 3 zał. nr 1 b do SWZ
2) Opcja 1: Dostawa i montaż pralnico – wirówki z bariera higieny o pojemności 18 kg o której mowa w poz. 3 zał. nr 1 b do SWZ
3) Maksymalny zakres zamówienia: minimalny zakres + opcja
4)Realizacja dodatkowego zakresu robót lub dostaw w ramach prawa opcji jak również realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uwarunkowana jest ceną oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach i kwotą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
5) Określenie zakresu opcji nastąpi przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne i zostanie w niej wskazane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki serwisu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa samochodów

4.2.6.) Główny kod CPV: 34136000-9 - Samochody półciężarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Minimalny zakres zamówienia: Dostawa samochodu dostawczego oraz samochodu dostawczego 7-miejscowego z zabudową typu holenderskiego tzw „brygadówka”
2. Opcja 1: Dostawa samochodu osobowego 9-miejscowego (1+8) do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
3. Maksymalny zakres zamówienia: dostawa wszystkich samochodów wskazanych w zał. nr 1 c do SWZ
4. Realizacja dodatkowego zakresu robót lub dostaw w ramach prawa opcji jak również realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uwarunkowana jest ceną oferty najkorzystniejszej w poszczególnych częściach i kwotą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
5. Określenie zakresu opcji nastąpi przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne i zostanie w niej wskazane.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: moc silnika

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na powłoki lakiernicze

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32250000-0 - Telefony komórkowe

38652100-1 - Projektory

32351200-0 - Ekrany

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

w odniesieniu do części 1:
1. w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
a. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy)
b. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót)
c. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych (Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót)
Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy Wykonawca dysponować będzie osobą posiadającą jedno, kilka lub wszystkie z uprawień wskazanych wyżej
2. w zakresie doświadczenia : Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku (w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane), o kubaturze nie mniejszej niż 1000m3 (budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach)
Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże roboty zakończone
w odniesieniu do części II:
4) w zakresie doświadczenia w odniesieniu do części II: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wyposażenia pralni co najmniej o sprzęt taki jak: pralnico wirówka lub pralnica lub magiel lub suszarka o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto przy czym jedno zamówienie = jedna umowa o zamówienie publiczne
Uwaga: doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane, gdy wykaże dostawy zakończone
w odniesieniu do części III i IV nie wymaga się

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, - dotyczy części. I, II,III i IV
2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – Załącznik nr 7a,7b,7c,7d do SWZ, sporządzonym w oparciu o postanowienia § 2 i § 3 ww. rozporządzenia - dotyczy części. I, II, III i IV.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; - w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w SWZ – wzór zał. nr 8 do SWZ cz. I
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w SWZ - wzór zał. nr 9 do SWZ cz.I
3. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w SWZ - wzór zał. nr 10 do SWZ; cz. II
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby” (Załącznik nr 11 do SWZ cz. I lub II) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. Dla części I: opis parametrów wyposażenia: załącznik 2a.1.; 2a.2; 2a,3 do SWZ
b. Dla części II: opis parametrów urządzeń pralni: zał. nr 3b do SWZ
c. Dla części III: opis wymagań samochodów: zał. nr 1c do SWZ
d. Dla części IV: opis parametrów technicznych sprzętu elektronicznego i informatycznego: zał. nr 3 d do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Dla części I: opis parametrów wyposażenia: załącznik 2a.1.; 2a.2; 2a,3 do SWZ
b. Dla części II: opis parametrów urządzeń pralni: zał. nr 3b do SWZ
c. Dla części III: opis wymagań samochodów: zał. nr 1c do SWZ
d. Dla części IV: opis parametrów technicznych sprzętu elektronicznego i informatycznego: zał. nr 3 d do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę – Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ
2) Kosztorysy ofertowe - wraz z zestawieniem narzutów R.M.S sporządzone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w pkt. 23 SWZ
3) Formularz cenowy dla części, na którą składana jest oferta tj.:
Dla części I: zał. nr 2 a.1 do 2.a.3. do SWZ
Dla części II: formularz cenowy znajduje się w formularzu oferty - zał. nr 2 do SWZ
Dla części III: formularz cenowy znajduje się w formularzu oferty - zał. nr 2 do SWZ
Dla części IV: formularz cenowy znajduje się w formularzu oferty - zał. nr 2 do SWZ

4) Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 6a 6b 6 c lub 6d do SWZ), stanowi podmiotowy środki dowodowe
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji, z której wynika wykonanie przedmiotu zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 5 do SWZ, - jeśli dotyczy
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby” (Załącznik nr 11 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
a. Dla części I: 30 000,- zł (słownie złotych: Trzydzieści tysięcy 00/100).
b. Dla części II: 10 000,- zł (słownie złotych: Dziesięć tysięcy 00/100) .
c. Dla części III: 3 500,- zł (słownie złotych: Trzy tysiące, pięćset 00/100) .
d. Dla części IV: 1 000,- zł (słownie złotych: Tysiąc 00/100) .
Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN.
2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych
form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość
wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w
imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust1 -
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00296951/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczki w wysokości 5% przewiduje się w odniesieniu do części II,III i IV .
Szczegółowe warunki udzielenia zaliczek wskazano w zał. nr 4 b , 4 c i 4 d do SWZ (projektowanych postanowieniach umowy)

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

szczegółowy zakres zamian wskazano w zal. nr 4 a, 4b, 4 c i 4 d do SWZ tj. w projektowanych postanowieniach umowy dla każdej z części

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Miniportalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePuAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: a. „Formularz do złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku” b. „Formularz do komunikacji"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zabezpieczenie należytego wykonania umowy - wyłącznie do części I

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.