eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Krzysztoporska › "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Wola Krzysztoporska"Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Wola Krzysztoporska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Wola Krzysztoporska

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-371

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.wola-krzysztoporska.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Wola Krzysztoporska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61d3ca32-c553-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019658/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Woli Krzysztoporskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138806/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZFP.271.1.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym
w miejscowości Wola Krzysztoporska.
Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawiera cała dokumentacja zamówienia:
- załącznik nr 5 do SWZ Wytyczne Zamawiającego,
- załącznik nr 6 do SWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
- załącznik nr 7 do SWZ Dokumentacja projektowa,
- załącznik nr 8 do SWZ Przedmiary robót (tylko pomocniczo).
1. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją zamówienia, w tym SWZ i załącznikami oraz zaleceniami Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2. W związku z tym, że rozliczenie zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
3.Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyceny na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej, własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania przedmiotowej inwestycji.
4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a jego zakres obejmuje również elementy nie ujęte w dokumentacji zamówienia, ale konieczne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
5. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne czynności pomocnicze, w tym:
a) uzyskać w imieniu zamawiającego wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia, dokumenty itp., których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa oraz które są niezbędne do realizacji zamówienia,
b) oznakować roboty, m.in. zamieścić przed przystąpieniem do robót na terenie inwestycji
w widocznym miejscu tablicę informacyjną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
c) składować i wywozić odpady powstających w trakcie realizacji robót,
d) zapewnić obsługę geodezyjną na każdym etapie budowy.
6. GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiającemu:
- gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy liczony od dnia odbioru końcowego, maksymalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,
- rękojmi za wady na okres równy zaoferowanemu okresowi gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 287735,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 453759,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 331717,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIMBA GROUP Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462647108

7.3.3) Ulica: Zimna

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-204

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 331717,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.