eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dzierżawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym w zasobie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dzierżawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym w zasobie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011104337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Kazimiery 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-641

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223903609

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgrochot@zgnzoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnzoliborz.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zgnzoliborz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym w zasobie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89382100-be20-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00065711/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGN/PZP/12/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym, w zasobie
administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st.
Warszawy. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku Nr 6 do SWZ – Opisie
przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik
Nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38550000-5 - Liczniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38421100-3 - Wodomierze

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114507,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 114507,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114507,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TECHEM - TECHNIKI POMIAROWE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7790041243

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114507,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.