eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-08-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288774

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopcińskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-153

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.pietrzyk@barlicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barlicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.barlicki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e1cd657-17de-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze. Niezbędne prowadzenie szkolenia przez jednego Wykonawcę, który posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w roku 2022 i dla osób, które rozpoczęły staż podyplomowy w latach 2018-2021

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 55/WR/ZP/U/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w roku 2022 i dla osób, które rozpoczęły staż podyplomowy w latach 2018-2021

4.5.3.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 382851,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 382851,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 382851,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Uniwesytet Medyczny w Łodzi

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251843739

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 382851,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.