eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-RadOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225720316

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-915d5c37-17ce-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy odczynników, w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wum.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „eZamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl;
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXVII SWZ.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie.
5. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 1, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. Wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-096/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad lub „równoważnych”, wyszczególnionych co do rodzaju i liczby w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ sporządzonym w oparciu o katalog produktów Bio-Rad dostępny na stronie internetowej: https://www.biorad.com, z zastrzeżeniem ust. 2 i następnych.
2. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Rad, wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych niezbędnych dla realizacji programów badawczych, których
kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta lub producenta odczynników „równoważnych”, o których mowa w ust. 3.
3. Zważywszy na specyfikę przedmiotu zamówienia (odczynniki do badań naukowych) i wynikającą stąd niemożliwość jednoznacznego opisania kryteriów równoważności, których nie można opisać w sposób wystarczająco precyzyjny, stosownie do art. 99 ust. 5 i 6 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na produkty „równoważne” (innego producenta niż Bio-Rad) wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SWZ), zobowiązany jest:
- wykazać poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Oddziale 5 ustawy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ, że oferowane przez niego
odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych
odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników
„równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany
serwis producenta sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta która uzyska największą liczbę punktów obliczaną wg wzoru: Kc =Cmin/CO x 100 % x 100 gdzie:
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
3. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu ustalenia kryterium ceny nieprzekraczającego 60% (art. 246 ust. 2 ustawy), bowiem odczynniki stanowiące przedmiot zamówienia używane są do badań naukowych i badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tego samego producenta, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału III ust. 3 oraz Rozdziału IX SWZ, odnoszących się do odczynników "równoważnych” pozwalających na kontynuację badań naukowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z dostawami opisanymi w Formularzu asortymentowo-cenowym, Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na produkty „równoważne” tj. innego producenta niż Bio-Rad, wyszczególnione w Formularzu asortymentowo-cenowym, w celu wykazania równoważności Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) w odniesieniu do każdego odczynnika „równoważnego” z osobna - kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006,
2) oświadczenie, że oferowane produkty „równoważne” spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), konieczności nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych, kalibracji urządzeń (o ile dotyczy), a także o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za
uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników „równoważnych”, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu wykazania równoważności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca może złożyć również inne przedmiotowe środki dowodowe niż wymienione w ust. 2 pkt 1, w szczególności wyników z badań, świadectwa jakości lub inne dokumenty wystawione przez producenta oferowanych odczynników lub jednostkę wykonującą działania z zakresu zgodności akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w § 10 ust. 2 Projektu umowy, w przypadku gdy:
a) odczynnik wymieniony w Załączniku nr 2 do umowy został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony innym odczynnikiem należącym do tej samej linii produktowej, o właściwościach co najmniej takich jak odczynnik oferowany, lub który został udoskonalony, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
b) z zachowaniem terminu określonego w § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 50% wartości określonej w § 4 ust. 1. W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania
umowy, o okres ustalony przez strony.
c) przed upływem terminu określonego w § 2 umowa zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym. W takim przypadku dopuszczalnym jest zmiana jej wartości, jednak tylko gdy łączna wartość zmiany jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a), wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c), który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.