eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - III postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiatleczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpleczna.bip.e-zeto.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdppowiatleczynski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adc2b3e9-f79c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046932/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230363/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.372.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 na odcinku o długości 1765 mb zlokalizowanej na terenie gminy Łęczna – powiat łęczyński. Rozbudowa swym zakresem obejmuje: a) wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni pakietem warstw bitumicznych, b) budowa chodnika c) przebudowę i budowę zjazdów, d) wykonanie poboczy, e) wykonanie oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu, f) roboty wykończeniowe. Materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania określa projekt budowlany, dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowiący część pomocniczą do wyszacowania inwestycji. Na etapie przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu opracowany przez siebie harmonogram rzeczowo-finansowy robót zawierający asortymenty robót zawarte we wzorze, stanowiącym załącznik do SWZ oraz wycenę kosztorysową inwestycji. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganym przez Zamawiającego terminem wykonania zamówienia. Harmonogram rzeczowo -finansowy robót oraz wycena kosztorysowa inwestycji są podstawą do przyjmowania i rozliczania faktury. Zgodnie z tymi dokumentami przeprowadzane będą czynności odbioru końcowego. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zawierającą m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3265013,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3363791,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3265013,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7141627101

7.3.4) Miejscowość: Lubartów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3265013,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.