eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża w GdyniOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.inwestycji@gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b25fbc-02b0-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009681/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania:„Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża w Gdyni na odcinkach od ul. Świętojańskiej do ul. Władysława IV oraz skrzyżowań

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00253880/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZP 50/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża w Gdyni na odcinkach od ul. Świętojańskiej do ul. Władysława IV oraz skrzyżowań z ulicami: Świętojańska, Władysława IV w zakresie wjazdu/zjazdu w przebudowane ulice.” (ze względu na ograniczoną liczbę znaków, nazwa zamówienia w pkt 2.3) ogłoszenia została skrócona).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. zadanie 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1.1 i uszczegółowieniem PFU wraz z wytycznymi Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 1.2. i 1.3, zawierającej niezbędne materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją i przekazanie go Zamawiającemu;
2. zadanie 2: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji opisanej w punkcie 1. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, a także złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia (o ile jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane); Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie;
3. zadanie 3: pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego oraz pielęgnacja wykonanych nasadzeń w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na robotę budowlaną: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa ulic: Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża w Gdyni na odcinkach od ul. Świętojańskiej do ul. Władysława IV oraz skrzyżowań z ulicami: Świętojańska, Władysława IV w zakresie wjazdu/zjazdu w przebudowane ulice”, zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W wyniku ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00253880/01 z dnia 13.07.2022 r., w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 03.08.2022 r. godz. 10:00, nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.