eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości SompolnoOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311060783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętojańska 20D

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 243 02 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cb637eb-17ce-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034457/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki
Internet Explorer nie jest zalecane. d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 3. Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-15/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu mostowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w miejscowości Sompolno.
2. Przedmiotem zamówienia obejmuje rozbiórkę wyposażenia oraz ustroju nośnego mostu, naprawę i poszerzenie podpór oraz wykonanie nowego, szerszego przęsła, na którym poza jezdnią znajdzie się chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa.
Zaplanowano budowę mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej, płytowej, monolitycznej, ułożonej na żelbetowych, monolitycznych podporach. Podpory zostaną naprawione i wzmocnione, a ich górne fragmenty odbudowane. Nie zakłada się ingerencji w fundamenty i posadowienie podpór.
Na moście i dojazdach zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna. Chodnik na moście (żelbetowe kapy chodnikowe) zostaną pokryte izolacjo-nawierzchnią żywiczną. Chodniki poza mostem zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej.
Niweleta mostu została ukształtowana w spadku podłużnym 0,5%. Przęsło mostu zaprojektowano na klasę A obciążenia wg PN-85/S-10030, natomiast nośność mostu (jako układu podpór i przęsła) odpowiada klasie obciążenia C wg PN-85/S-10030
1) Ustrój nośny
Ustrój nośny zostanie wykonany w technologii żelbetowej, płytowej, monolitycznej z betonu C35/45 o grubości 25 cm w środku rozpiętości przęsła. W okolicach podpór grubość płyty zwiększa się do 40 cm, a bezpośrednio nad podporami przęsło zakończone jest poprzecznicami podporowymi o szerokości 45 cm i wysokości 90 cm. Na górnej powierzchni płyty wykształcone zostaną spadki podłużne i poprzeczne odpowiadające spadkom docelowej zabudowy.
2) Podpory i fundamenty
Zaprojektowano częściową rozbiórkę istniejących podpór i skrzydeł. Na istniejących korpusach i skrzydłach, wzmocnionych warstwą betonu natryskowego zbrojonego, wykonany zostanie nowy oczep żelbetowy ze wspornikiem pod płytę przejściową oraz podwyższenia skrzydeł. Oczep i skrzydła zespolone zostaną ze starą podporą. Pęknięcia zostaną zainiektowane (iniekcja sklejająca – siłowa). Nowo projektowane elementy podpór będą wykonane z betonu C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN. Warstwy betonu natryskowego SPCC klasy C25/30 zawierać będą migrujące inhibitory korozji.
3) Łożyska i urządzenia dylatacyjne
Oparcie ustroju nośnego na podporach zostanie wykształcone w formie przegubu żelbetowego z przekładką z papy termozgrzewalnej.
Zaprojektowano uciąglenie nawierzchni na końcach ustroju nośnego. W nawierzchni należy zatopić 2 siatki (po jednej w każdej warstwie nawierzchni). Na końcu płyty ustroju nośnego w warstwie ścieralnej nawierzchni należy wykonać nacięcie o gr. 10 mm i gł. 15 mm, które następnie należy wypełnić elastyczną masą zalewową.
4) Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnię jezdni na moście zaprojektowano jako dwuwarstwową: warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA gr. 4,0 cm i warstwa ochronna izolacji z asfaltu lanego gr. 4,5 cm. Pomiędzy krawężnikiem, a warstwą ścieralną (na całej długości kap chodnikowych) należy zastosować bitumiczną taśmę uszczelniającą typu laterbit.
Na dojazdach na odcinku projektowanej przebudowy należy wykonać nową nawierzchnię: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm i podbudowie z betonu asfaltowego o gr. 7,0 cm i kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) o gr. 20 cm. Końce projektowanych odcinków przebudowy nawierzchni na dojazdach należy dowiązać wysokościowo do istniejącego przekroju poprzecznego drogi stosując frezowanie profilujące i warstwę ścieralną z SMA gr. 4,0 cm.
5) Chodniki i kapy chodnikowe
Na moście zostaną wykonane kapy chodnikowe ograniczone krawężnikiem kamiennym i prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Kapy należy wykonać z betonu C30/37 z dodatkiem włókien polipropylenowych zbrojonego stalą A-IIIN. Kapy przymocowane zostaną do konstrukcji obiektu za pomocą kotew w rozstawie 0,50 m, osadzonych w projektowanej płycie ustroju nośnego.
Kapy chodnikowe pokryte zostaną izolacjo-nawierzchnią na bazie elastycznych żywic epoksydowo–poliuretanowych grubości co najmniej 6 mm. Izolacjo-nawierzchnia będzie doprowadzona do krawężnika, wzdłuż którego należy wykonać nacięcie grubości 10 mm i głębokości 20 mm i wypełnić elastyczną żywicą epoksydową bez frakcji piaskowej.
Chodniki na dojazdach do obiektu należy umocnić nawierzchnią z kostki betonowej grubości min. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm. Kostkę należy ułożyć w obrzeżu betonowym 8x30x100 cm.
6) Izolacja pomostu
Izolację płyty ustroju nośnego zaprojektowano z papy zgrzewalnej, modyfikowanej SBS, grubości min. 5 mm, na podłożu gruntowanym primerem żywicznym na mokry lub wilgotny beton, albo primerem bitumicznym. Pod kapami chodnikowymi przewidziano dodatkową warstwę ochronną z papy zgrzewalnej również o grubości 5 mm. Układanie izolacji należy rozpocząć od płyty pod kapami chodnikowymi, a następnie po ułożeniu krawężników i zabetonowaniu kap, wykonać izolację w części jezdnej.
7) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Wzdłuż krawędzi obiektu po obu jego stronach zaprojektowano balustrady stalowe o wysokości min. 1,20 m, przymocowane za pomocą kotew osadzonych w kapach chodnikowych i fundamentach (na dojazdach do mostu).
8) Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
Części odziemne podpor należy zabezpieczyć powłokową izolacją epoksydowo-bitumiczną układaną w trzech warstwach. Izolację należy wyprowadzić min. 10 cm ponad powierzchnię projektowanego terenu.
Powierzchnie betonowe zewnętrzne zostaną zabezpieczone powłokami malarskim na bazie akrylanów, zgodna z przyjętą kolorystyką obiektu.
9) Skarpy i nasypy, koryto cieku
Projekt przewiduje uzupełnienie skarp i wykonanie umocnienia powierzchni skarp warstwą kamienia łamanego 100/200 o gr. 15 cm, układanego na warstwie betonu C12/15 o gr. 20 cm w oporniku betonowym 8x30x100 cm.
Dno cieku umocnione zostanie narzutem kamiennym. Na przedłużeniu podpór przed i za obiektem krawędź skarpy koryta cieku należy umocnić palisadą z kołków drewnianych o średnicy 100 mm, wbitych na głębokość 1,20 m.
10) Sieć elektroenergetyczna
Zakłada się lokalną przebudowę kanalizacji kablowej podwieszonej do konstrukcji mostu i biegającej pod chodnikiem po stronie południowej. Kable zostaną ułożone w rurach osłonowych pod projektowanym chodnikiem, a na długości mostu zostaną zabetonowane w płycie chodnika.
11) Sieć teletechniczna
W ramach przebudowy drogi (wg oddzielnego opracowania), wzdłuż północnego chodnika zaprojektowano przebudowę (zabezpieczenie) sieci teletechnicznej i budowę kanału technologicznego.
W ramach przebudowy mostu zakłada się ułożenie w kapach chodnikowych na moście rur osłonowych umożliwiających przeprowadzenie kabli teletechnicznych i kanału technologicznego.
Podstawowe parametry techniczno-geometryczne mostu – po przebudowie
Długość obiektu (długość ustroju nośnego) - 3,00 m
Szerokość obiektu - 11,30 m
Szerokość jezdni (w świetle krawężników) - 6,00 m
Szerokość chodników (brutto) - 2,85 + 2,45 m
Szerokość użytkowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika - 2,40 + 2,00 m
Światło poziome (w licach podpór) - 2,10 m
Kąt skosu 90º
Budulec podstawowy – ustrój nośny - żelbet
Budulec podstawowy – podpory - żelbet
Urządzenia dylatacyjne - uciąglenie nawierzchni
Nośność użytkowa przęsła - 50 t (500 kN), kl. A wg PN-85/S-10030
Nośność podpór - 30 t (300 kN), kl. B wg PN-85/S-10030
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w:
1) Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ;
2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ;
3) Projekcie tymczasowej organizacji ruchu, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ;
4) Przedmiarach robót, stanowiącej Załącznik nr 13 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium: 60%;
2) Wydłużenie okresu gwarancji (G) - waga kryterium: 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o wartości zadania nie mniejszej niż 500.000,00 zł (brutto) każde.
Zamawiający dopuszcza także wykazanie się jednym zadaniem na łączną wartość roboty budowlanej nie niższą niż 900.000,00 zł (brutto) o zakresie jak wyżej.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wykaże, że będzie dysponował osobami podając podstawę do ich dysponowania. Dla osób kierujących robotami Zamawiający określa następujące wymagania:
1. Kierownik budowy, wymagana liczba osób - 1, wymagane uprawnienia - Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz wykazanie wykonania min. 1 zadania związanego z budową, przebudową lub remontem obiektu mostowego o wartości minimum 500.000,00 zł (brutto).
2. Kierownik robót, wymagana liczba osób - 1, wymagane uprawnienia - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
Zamawiający dopuszcza zgłoszenie do kierowania pracami budowlanymi osoby, która posiada uprawnienia w więcej niż jednej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załączniki nr 8 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załączniki nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Pocztowym S.A. nr rachunku 52 1320 1016 2790 0004 2000 0023 z dopiskiem „Wadium – postępowanie nr
ZDP-NZ-3302-15/2022”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (UWAGA - wypełnić i dołączyć tylko w przypadku składnia oferty wspólnej).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających – ze względu na technologię wykonania niektórych robót – prowadzenie prac budowlanych,
c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych,
d) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, który będzie miał wpływ na dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót,
f) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
g) konieczności wykonania robót zamiennych, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia wymagających większych nakładów czasowych,
h) wystąpienia sytuacji utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej lub kolizję z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
W takim przypadku termin może zostać przedłużony o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej niż czas trwania przeszkody.
Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu Wykonawca winien poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować ten fakt w dzienniku budowy, jeśli dotyczą realizacji na budowie.
2) w zakresie wartości wynagrodzenia
a) spowodowanej ustawową zmianą stawki podatku VAT, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku w drodze aneksu do umowy,
b) gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, jak również wykonania robót dodatkowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź skutkowałoby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastąpi z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku konieczności zmian, o których mowa powyżej zakres zmian będzie określał protokół konieczności sporządzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
O wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej, Wykonawca winien poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego w formie pisemnego wniosku.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.