eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w GrójcuOgłoszenie z dnia 2023-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grójecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Piłsudskiego 59

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 665 11 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 665 11 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@grojec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grojec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://spgrojec.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bfe9339-fa16-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00298347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014406/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Modernizacja sal gimnastycznych przy Zespole Szkół oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230631

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZPiRP.272.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 517677,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami - sala gimnastyczna Z.S. w Grójcu: Przedmiotem postępowania są prace związane z remontem sali gimnastycznej wraz z przynależnymi do niej pomieszczeniami w zakresie prac rozbiórkowo-demontażowych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Prace remontowe obejmują m.in. - wykonanie nowej posadzki w sali gimnastycznej, - odnowienie ścian i sufitów sali gimnastycznej jak i w pomieszczeniach przynależnych do sali, - naprawę powierzchni tynków i ich pomalowanie farbami emulsyjnymi o dużej odporności na ścieranie, - wymianę części stolarki drzwiowej, m. im drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz drzwi do szatni, pokoju nauczyciela i magazynków sprzętu sportowego, - wymianę grzejników żeliwnych w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach przyległych wraz z instalacją zasilającą grzejniki. - przy remoncie należy również uwzględnić zniszczone wyposażenie sali gimnastycznej jak: drabinki gimnastyczne, słupki i siatkę do siatkówki oraz tablice do gry w kosza, boiska. W ramach zadania uwzględniona jest również naprawa dachu budynku sali gimnastycznej w zakresie: - naprawa pokrycia dachowego, z likwidacja purchli, zapadnięć i pęknięć papy, - wymiana koniecznych obróbek blacharskich, - wymiana rynny budynku i wymiana dwóch rur spustowych, - pokrycie jednokrotne dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości min 5,2 mm, po wykonanych naprawach starej warstwy pokrycia dachu, - oczyszczenie i pomalowanie niewymienianych obróbek blacharskich farbami antykorozyjnymi dwukrotnie. W ramach zadania zostanie również wykonana wymiana instalacji, oświetlenia w sali gimnastycznej oraz w przynależnych do niej pomieszczeniach. 2. Remont sali gimnastycznej wraz z przynależnymi pomieszczeniami w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu: Przedmiotem postępowania są prace remontowe sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu przy ul. Poświętne 17. W zakres prac wchodzi wymiana wykładziny sportowej sali gimnastycznej, prace malarskie na sali gimnastycznej i w pomieszczeniach szatni oraz magazynie sprzętu sportowego, odnowienie krat stalowych okiennych, grzejników, rur i stolarki drzwiowej. Podczas prac remontowych, planuje się również obudowę pionów C.O. stelażem, obłożonym płytami G-K, dwuwarstwowo w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników sali gimnastycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 630900,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 958361,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 630900,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „FACIT” Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 672998096

7.3.3) Ulica: Kochanowskiego 171

7.3.4) Miejscowość: Wieniawa

7.3.5) Kod pocztowy: 26-432

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 630900,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.