eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń. Utworzenie bazy GESUT dla obszaru: Pszczew, powiat międzyrzeckiOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń.
Utworzenie bazy GESUT dla obszaru: Pszczew, powiat międzyrzecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń.
Utworzenie bazy GESUT dla obszaru: Pszczew, powiat międzyrzecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af3794c0-16f4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013279/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń. Utworzenie bazy GESUT dla obszaru: Pszczew, powiat międzyrzecki.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/497

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej:https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/497
Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania
usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postepowania.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W ramach dostępu do usług
Asystenta postępowania wykonawca ma dostęp do narzędzi składania oferty, wycofania oferty, składania pytań do treści dokumentacji postępowania, złożenia dokumentów w postępowaniu w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, ewentualnego prowadzenia negocjacji.
2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB. Ofertę oraz inne
oświadczenia wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i samodzielnie
(poza Asystentem postępowania) opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na portal.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
5) Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl; p.lachowicz@powiat-miedzyrzecki.pl
Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych:
1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10.1.1 SWZ oraz 10.1.4 SWZ), podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (pkt 11.3 SWZ), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (pkt 10.1.2 SWZ), pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .pdf, .docx, .doc lub
.odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ES.272.13.2022.PL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń. Utworzenie bazy GESUT dla obszaru: Pszczew, powiat międzyrzecki.
Celem zlecanych prac jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej ze standardem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a także
z postanowieniami niniejszego dokumentu. W zakres opracowania wchodzą następujące czynności leżące po stronie Wykonawcy prac:
- zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK,
- pozyskanie danych i informacji źródłowych stanowiących podstawę utworzenia bazy GESUT,
- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektów z bazy Zamawiającego,
- analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupełnienie danych dotyczących obiektów SUT
w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT w tym uzgodnienie z zarządzającymi terenami zamkniętymi styków sieci uzbrojenia terenu i usunięcie z roboczej bazy GESUT treści pozostających w obszarze terenów zamkniętych,
- harmonizacja danych dotyczących obiektów SUT z innymi bazami danych PZGiK prowadzonymi przez PODGiK,
- walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportów,
- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez PODGiK do prowadzenia bazy danych GESUT,
- przekazanie obiektów inicjalnej bazy danych GESUT podmiotom władającym sieciami w formie plików GML, w celu wydania przez te podmioty opinii, o której mowa w art. 28e PGiK.

Przez sieci uzbrojenia terenu (SUT) należy rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, zbiorniki itp.
Przez geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu (GESUT) należy rozumieć uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72314000-9 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
a) minimum 1 (jedną) usługę polegającą na budowie baz danych BDOT500 lub GESUT o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto;; zgodnie z załącznikiem nr 4 B do SWZ wraz z informacją, że usługi te zostały wykonane należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) kierownikiem prac – minimum 1 osoba do kierowania i nadzorowania prac posiadająca uprawnienia z zakresu 1 i 2 określone w art. 43 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz doświadczenie przy kierowaniu realizacją minimum jednej usługi polegającej na założeniu baz danych GESUT;
c) co najmniej 2 osobami posiadającymi wykształcenie geodezyjne ,minimum roczny staż pracy oraz doświadczenie przy realizacji minimum jednej usługi polegającej na budowie baz danych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://asystent.postepowania.pl/org/starostwo/org/starostwo/postepowania/497

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.