eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w TaczowieOgłoszenie z dnia 2021-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zakrzew.bip.gmina.pl/index.php?id=2536

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska poprzez rozbudowę zaplecza sanitarno- szatniowego w Taczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac707012-2bfe-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000075/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00244100/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 312476,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskać, w imieniu Zamawiającego, pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu.
2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku szatni sportowej na potrzeby stadionu sportowego, na działce o nr ew. 320/13 w miejscowości Taczów, gm. Zakrzew. Budynek jest parterowy o powierzchni zabudowy 95,66 m2, w tym:
- powierzchnia istniejąca 76,00 m2
- powierzchnia projektowana 19,66 m2
- kubatura istniejąca 212,95 m3
- kubatura po rozbudowie 286,45 m3.
3) Zakres robót obejmuje: rozbudowę w kierunku południowym o pomieszczenie magazynku i pokoju sędziego, zmianę konstrukcji dachu na żelbetową, przebudowę budynku w istniejącego w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów i standardów, wymianę posadzek oraz wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych.
4) Zamówienie nie obejmuje swym zakresem wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
5) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 379996,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 446812,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 379996,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARCHIBUD Małgorzata Pluta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482165542

7.3.3) Ulica: Gazowa 4

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 379996,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.