eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Cyfryzacja danych PZGiK w zakresie położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Cyfryzacja danych PZGiK w zakresie położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OSTROŁĘCKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668835

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Generała Józefa Bema 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marzena.swiecicka@powiatostrolecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatostrolecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cyfryzacja danych PZGiK w zakresie położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1edb053-17bd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026283/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Cyfryzacja danych PZGiK w zakresie położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki
2.Komunikacja wykonawcami w zakresie:
-przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych;
-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia
oświadczenia,o którym mowa w art.125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych,innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot.treści
przedmiotowych środków dowodowych;
-przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy-Prawo zamówień
publicznych;
-przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
-przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
3.Za datę przekazania(wpływu)oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl.Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji,zmiany terminu
składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
„Komunikaty”.Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca,będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Zamawiający, zgodnie z §11ust.2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:pamięć min2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer,
d)włączona obsługa JavaScript
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
f)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
7.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej oraz uznaje go za wiążący
b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
(https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view)
8. Więcej informacji w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. Gen.
J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kancelaria@powiatostrolecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 4) dane osobowe mogą być
udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na
rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą
także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
74 ustawy Pzp;
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
SEKCJA IV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPB.272.TP.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 652047 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 64072 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Cyfryzacja danych PZGiK w zakresie położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu.
Zamówienie dotyczy utworzenia georeferencji materiału zasobu oraz uzupełnienia atrybutów w programie Ośrodek (Geobid). Ilość materiałów zasobu podlegająca uzupełnieniu wynosi 8009 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 9 do SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.
Zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) uzupełnianie systemu Ośrodek (GEOBID) do prowadzenia PZGiK;
4.9 Zadanie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 110 ze zm.) tj. zadanie objęte zamówieniem winno być realizowane przez Wykonawców, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72300000-8 - Usługi w zakresie danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

72322000-8 - Usługi zarządzania danymi

72316000-3 - Usługi analizy danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne i będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej dwie usługi obejmujące uzupełnienie danych (tj. rejestracja zgłoszeń/operatów wraz z uzupełnianiem zakresów obszarowych i działkowych w systemie do prowadzenia PZGiK – Ośrodek (Geobid)) o łącznej wartości nie mniejszej niż 70 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
1) w zakresie braku podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wzór - załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych - aktualnych na dzień złożenia:
1) w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług (spełniających wymagania których mowa w pkt 14.1. SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy; (wzór – załącznik nr 5 do SWZ)
b) wykaz osób (spełniających wymagania o których mowa w pkt 14.1. SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; (wzór – załącznik nr 10 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie (a) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 16.1.
SWZ - zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - zgodnie ze wzorem, który
stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
18.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa pkt 16.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
18.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy
18.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca;
b) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w
szczególności w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski
żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a
także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających
terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia;
c) dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji kiedy konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikała z wymogów instytucji
nadzorujących realizację projektu, w ramach których Zamawiający uzyskał dofinansowanie zadania.
2. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.
3. Zmiana może być dokonana na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze stron, złożony przed terminem obowiązywania
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrolecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2 Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy.
3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę
wnosi siędo Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.