eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632023635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 616698910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zkkostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkostrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3127c461-14b1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040820/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, w materiały służące do naprawy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zkkostrzyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https;//miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zamowienia@zkkostrzyn.pl,
poczta@zkkostrzyn.pl
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne niż dołączane do oferty)
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż dołączane do oferty) za pomocą poczty elektronicznej.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini portal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie mini portalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Przy komunikacji drogą mailową wielkość pliku wynosi
maksymalnie 500 MB.8.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP oraz odpowiednio datę przekazania emaila.
9. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP oraz e-mail, na
których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
10. W sytuacji użycia poczty elektronicznej, wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
wiadomości. W przypadku niepotwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania),
Zamawiający uzna, że wiadomość została mu doręczona w sposób umożliwiający wykonawcy zapoznanie się z nimi.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2.2.2022/PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, zwanego dalej Zakładem, w materiały służące do naprawy
sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w roku 2022, zgodnie z wykazem.
Warunki techniczne :
Zasuwy kołnierzowe miękko-uszczelnione – krótkie szereg F4
˗ ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej o min. gr. 250 μm (wewnątrz i zewnątrz) – wymagany certyfikat GSK
RAL gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki armatury,
˗ ciśnienie robocze: min PN10 max. PN16 korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15,
˗ przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń,
˗ trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
˗ klin z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 wulkanizowany na całej powierzchni powłoką z gumy EPDM,
- wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem,
- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego.
Specyfikacja obudów do zasuw i nawiertek:
-kaptur wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15,
-pręt stalowy o przekroju kwadratowym,
- rura osłonowa wykonana z PE,
- możliwość ustawienia obudowy na dowolnej długości (teleskopowa),
- zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie lub cynkowanie,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Nawiertka samonawiercająca do rur PE i PVC:
˗ korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 400-15,
˗ średnica nawiercania jednakowa dla wszystkich średnic nawiercanej rury: 38mm,
˗ wydłużony nóż ze stali nierdzewnej,
˗ obejma wyłożona gumą na całej powierzchni,
˗ doszczelnienie noża do pierścienia mosiężnego znajdującego się z obejmie za pomocą gumowego o-ringu (nie dopuszcza
się połączenia mosiądz-mosiądz),
˗ możliwość wielokrotnego zamknięcia poprzez dokręcenie nawiertki bez konieczności stosowania dodatkowej zasuwki
gwintowanej (funkcja zaworu zamykającego).
Łączniki rurowo-kołnierzowe:
˗ korpus, pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego,
˗ uszczelka z mieszanki EPDM,
˗ w przypadku łączników na rury PE/PVC wymagany pierścień mosiężny jako zabezpieczenie przed wysunięciem,
˗ wymagane zakresy montażowe nie mniejsze niż podane w tabeli cenowej,
- odchylenie osiowe z każdej strony +/- 3°,
˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki.
Nawiertki NWZ do rur PE i PVC:
- korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS 400-15,
- obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego GJS 400-15, połówki obejmy w całości wyłożone gumą EPDM,
- prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla średnicy DN32 dopuszcza się
wykonanie klina z mosiądzu,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,
˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 μm,
˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki.
Kształtki żeliwne kołnierzowe:
- wykonanie z żeliwa sferoidalnego,
- owiercenie kołnierzy: PN10,
˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o min. gr. 250 μm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części
zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące
- przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.
Specyfikacja skrzynek do zasuw, nawiertek:
korpus wykonany z tworzywa PEHD;
- pokrywa wykonana z żeliwa szarego min. EN-GJL-250,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Opaski naprawcze:
- opaska - ze stali kwasoodpornej,
- Śruby łączące wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
- opaska- jednodzielna, z dociskiem,
- uszczelnienie z gumy EPDM,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Nasuwki ciśnieniowe, złączki dwukielichowe:
-tworzywo PVC, PN 10, uszczelka EPDM,
- powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 1452-3:2010.
Rura wodociągowa PVC:
- tworzywo PVC PN 10, uszczelka EPDM.
Rury PE
- DN 32 x 3.0, PN 16 SDR 11
- rury powinny odpowiadać normie PN-EN 12201-2 (do wody pitnej).
- wszystkie zamawiane elementy muszą być fabrycznie nowe, oraz być trwale
oznaczone nadrukiem. Nadruk powinien zawierać minimum:
-Nazwę producenta ,
-Rodzaj tworzywa,
-Szereg wymiarowy,
-Wymiary.
Uszczelki płaskie gumowe z uszami
- mieszanka gumowa EPDM.
Złączka
- żeliwo sferoidalne,
- do rur PE zgodnie z EN 12201-2, PN 16, L=112 mm,
- uszczelnienie i mocowanie wyłącznie na zewnętrznym obwodzie rury,
- uszczelka typu O-ring z elastomeru o wysokiej elastyczności,
- połączenie elastyczne, złączka obracalna także w stanie zmontowanym i w razie potrzeby, demontowalna,
- gwinty wewnętrzne z żywicy POM wzmocnione pierścieniem ze stali nierdzewnej.
Rury i kształtki powinny posiadać ściankę litą oraz klasę S (SN8). Rury i kształtki powinny odpowiadać normie PN-EN
1401:2009.
. Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:
- Karta katalogowa producenta,
- Atest PZH,
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty,
- Certyfikat CNBOP,
- Certyfikat GSK RAL.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163100-1 - Rury

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44163160-9 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każdy z wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną
w następujący sposób:
Najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C= ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający, niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Unieważnienie postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, zamieszcza na
tej stronie www: bip.zkkostrzyn.pl oraz https:miniportal.uzp.gov.pl

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej 100.000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System miniportal pod adresem: http//miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.