eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolice › Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniów z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2022/2023.Ogłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniów z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2022/2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Dolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-115

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915640129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dolice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniów z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2022/2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28eb9731-17ae-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007098/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz i odwóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Dolice w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.dolice.pl/zamowienie/dowoz-i-odwoz-do-szkol-oraz-przedszkoli-uczniow-z-terenu-gminy-dolice-w-roku-szkolnym-2022-2023

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
ESP: Urząd Gminy Dolice, 73-115 Dolice, ul. Ogrodowa, adres skrzynki ePUAP: /a39h2stu3r/SkrytkaESP ,
- poczty elektronicznej sekretariat@dolice.pl , jmysiorek@dolice.pl
Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcje dotyczące korzystania z systemu miniPortal – ePUAP, dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, natomiast Regulamin korzystania z systemu miniPortal dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Natomiast, maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanych / odbieranych przez zamawiającego poprzez e-mail wynosi: 50 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Wymagania techniczne:

1) W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2) System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
Mozilla Firefox od wersji 15 Google Chrome od wersji 20 Microsoft Edge

Dodatkowe wymagania dotyczące korespondencji:
1) Przy przekazywaniu korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawca zapewnia gotowość odbioru i odczytania co najmniej plików w formacie *.pdf.
2) W przypadku kompresji plików, zamawiający wskazuje format z rozszerzeniem .zip, lub 7Z, które widnieją w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247),. Zamawiający dopuszcza również format .rar3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO określa rozdział XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ewentualne ograniczenia stosowania RODO określa rozdział XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dowóz i odwóz uczniów (w dni, w których zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego odbywać się będą zajęcia szkolne) do szkół oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dolice oraz szkół i przedszkoli w Stargardzie z miejscowości znajdujących się na terenie gminy Dolice. Od wybranego oferenta zamawiający wymagać będzie również zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz podczas przewozu. Opieka musi być sprawowana przez osobę inną niż kierowca.
Wstępny harmonogram dowozów i opis poszczególnych tras przedstawiają tabele od 1 do 2 zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ.
Łączna średnia dzienna długość tras wykonywanych codziennie tj. od 1 do 2 objętych postępowaniem wynosi około 179,52 km (z czego średnio dziennie, trasa nr 1 – 16,72 km + 10 km – inne bitumiczne, trasa nr 2 – 152,80 km).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dziennej długości tras (zwiększyć lub zmniejszyć) w zależności od tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w poszczególnych szkołach, wyników kwalifikacji uczniów uczestniczących w realizowanym przez Zamawiającego projektach oraz w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia niniejszego postępowania przetargowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 456 ustawy PZP.
Zamawiający przyjmie długość trasy od miejsca rozpoczęcia usługi (pierwszy przystanek związany z dowozem do szkół) do miejsca zakończenia usługi (ostatni przystanek związany z odwozem uczniów). Zamawiający odmówi zapłaty za dojazd do miejsca rozpoczynania usługi i powrót pojazdu do miejsca postoju (garażowania).
Uwaga:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach większych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach większych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 50 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (50% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach mniejszych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach mniejszych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 35 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (35% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).
Przedmiotem zamówienia będzie dowóz i odwóz uczniów na trasie: rozpoczęcie i zakończenie usługi w miejscowości Trzebień (dowóz do szkoły podstawowej w Rzeplinie), zakładana średnia dzienna długość trasy około 16,72 km. Orientacyjny przebieg trasy opisany jest w tabeli nr 1 załącznika nr 6 do niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia kursu po drogach innych niż opisane w załączniku Nr 6 do SWZ o nawierzchni bitumicznej. Dla porównania złożonych ofert zamawiający przyjmie, że usługa wykonywana na innych trasach o nawierzchni bitumicznej wynosić będzie 10 km dziennie – ilości km na drogach innych bitumicznych i służy jedynie do porównania ofert, zamawiający może zlecić przejazd na drogach innych bitumicznych w zależności od zapotrzebowania po otrzymaniu harmonogramu zajęć w szkołach w roku szkolnym 2022/2023.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty trasy i godzin przejazdu w trakcie trwania umowy, Zamawiający wymaga aby pojazd przewidywany do dowozu uczniów posiadał nie mniej niż 6 miejsc.
Zamawiający zastrzega, że dzieci dowożone do szkoły są w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.
Zamawiający wymaga na tej trasie zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz podczas przewozu

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach większych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach większych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 50 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (50% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach mniejszych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach mniejszych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 35 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (35% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana wykonawcom, w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie sumowana, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Potencjał techniczny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dowóz i odwóz uczniów (w dni, w których zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego odbywać się będą zajęcia szkolne) do szkół oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dolice oraz szkół i przedszkoli w Stargardzie z miejscowości znajdujących się na terenie gminy Dolice. Od wybranego oferenta zamawiający wymagać będzie również zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz podczas przewozu. Opieka musi być sprawowana przez osobę inną niż kierowca.
Wstępny harmonogram dowozów i opis poszczególnych tras przedstawiają tabele od 1 do 2 zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ.
Łączna średnia dzienna długość tras wykonywanych codziennie tj. od 1 do 2 objętych postępowaniem wynosi około 179,52 km (z czego średnio dziennie, trasa nr 1 – 16,72 km + 10 km – inne bitumiczne, trasa nr 2 – 152,80 km).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dziennej długości tras (zwiększyć lub zmniejszyć) w zależności od tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w poszczególnych szkołach, wyników kwalifikacji uczniów uczestniczących w realizowanym przez Zamawiającego projektach oraz w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w momencie rozpoczęcia niniejszego postępowania przetargowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 456 ustawy PZP.
Zamawiający przyjmie długość trasy od miejsca rozpoczęcia usługi (pierwszy przystanek związany z dowozem do szkół) do miejsca zakończenia usługi (ostatni przystanek związany z odwozem uczniów). Zamawiający odmówi zapłaty za dojazd do miejsca rozpoczynania usługi i powrót pojazdu do miejsca postoju (garażowania).
Uwaga:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach większych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach większych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 50 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (50% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach mniejszych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach mniejszych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 35 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (35% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy). część II - wykonanie usługi na trasie nr 2,

Przedmiotem zamówienia będzie dowóz i odwóz uczniów na trasie zmienianej naprzemiennie tygodniowo, w systemie „I tydzień, II tydzień, I tydzień, II tydzień”:
- I tydzień - rozpoczęcie usługi w miejscowości Sądów (przewóz do szkół w Stargardzie)- zakończenie usługi w miejscowości Płoszkowo, zakładana średnia dzienna długość trasy około 154,6 km.
- II tydzień - rozpoczęcie usługi w miejscowości Skrzany (przewóz do szkół w Stargardzie)- zakończenie usługi w miejscowości Płoszkowo, zakładana średnia dzienna długość trasy około 151 km.
Orientacyjny przebieg trasy opisany jest w tabeli 2 załącznika nr 6 do niniejszej SWZ.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty trasy i godzin przejazdu w trakcie trwania umowy, Zamawiający wymaga aby pojazd przewidywany do dowozu uczniów posiadał nie mniej niż 16 miejsc. Jedno dziecko przewożone na trasie jest niepełnosprawne ruchowo. Wymagane jest przewożenie ww. dziecka w foteliku bądź na nakładce. Zamawiający informuje, że przewożeni uczniowie mogą zajmować miejsca siedzące dla osób pełnosprawnych.
Zamawiający zastrzega, że dzieci dowożone do szkoły są w wieku szkolnym oraz przedszkolnym.
Zamawiający wymaga na tej trasie zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz podczas przewozu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach większych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach większych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 50 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (50% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).
- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wybranemu wykonawcy wykonania usługi w ilościach mniejszych niż wynika to z załącznika nr 6 do niniejszej SWZ, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie realizacji umowy, a Zamawiający w momencie rozpoczęcia niniejszej procedury przetargowej nie mógł tego przewidzieć. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wykonania i do rozliczenia przyjmie stawki przyjęte w postępowaniu przetargowym (arkusz kalkulacyjny zawarty w załączniku nr 6).
Zlecenie, o którym mowa wyżej wykonania usługi w ilościach mniejszych niż opisano w załączniku nr 6 do SWZ, nie może przekroczyć 35 % długości trasy określonej w załączniku nr 6 (35% dotyczy wymiaru tygodniowego długości trasy).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana wykonawcom, w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie sumowana, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Potencjał techniczny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jednym pojazdem na każdą trasę/część zamówienia o wymaganej ilości miejsc określonej przez Zamawiającego w specyfikacji.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
(art. 125 ust 1 uPzp) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie zamawiającego w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania). W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe (na wezwanie zamawiającego) żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca wykaże:
- aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
- dysponuje lub będzie dysponować minimum jednym pojazdem na każdą trasę/część zamówienia o wymaganej ilości miejsc określonej przez Zamawiającego w specyfikacji - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). na całość zamówienia objętego przetargiem, lub w przypadku składania oferty częściowej odpowiednio:
a) 500,00 zł dla części I zamówienia,
b) 2.500,00 zł dla części II zamówienia,
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
1. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 299)
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Dolice nr 73 9387 1026 2607 2036 2000 0040 z dopiskiem Dowóz i odwóz do szkół oraz przedszkoli, uczniów z terenu Gminy Dolice w roku szkolnym 2022/2023
3. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na rachunek bankowy zamawiającego.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal wraz z Ofertą.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, tj. Gminy Dolice;
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) gwarancji lub poręczeń – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W celu zachowania wymaganej dla Gwarancji/Poręczenia formy oryginału: wykonawca przekazuje zamawiającemu elektronicznie sporządzony przez Gwaranta/Poręczyciela dokument (plik) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez umocowanego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela, nie wprowadzając w dokumencie żadnych zmian, w tym nie nanosząc swojego podpisu. Za oryginał nie zostanie uznany dokument stanowiący cyfrowe odwzorowanie (scan, kserokopia) otrzymanej Gwarancji/Poręczenia.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie poprzez ePUAP przy użyciu systemu miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia związane z przepisami sankcyjnymi:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), dalej „ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1). Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2). Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3). Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.