eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźno › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miedźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ułańska

1.5.2.) Miejscowość: Miedźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343178010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a933fc30-5378-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000687/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /8sm57mpm7e/SkrytkaESP
3) adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl
4) https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in. oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż złożone
oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /8sm57mpm7e/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego RR.271.2.7.2021 .

7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ug@miedzno.pl ( maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.2.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022 w następujących miejscowościach: Ostrowy nad Okszą – Ulice: Zadworna, Kasztanowa, Tęczowa, Lipowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Zakładowa, Parkowa, Szkolna, Graniczna, Słoneczna, Topolowa, Brzozowa, ks. L.Pawłowskiego, łącznik pomiędzy Sportową a Sosnową, Sosnowa, Krótka, Dębowa, Stawowa,łącznik od Kasztanowej do Stawowej, Różana, Liliowa, Konwaliowa, Wąska, Chabrowa, Cmentarna,droga Ostrowy do Rywaczki, łącznik Parkowa do Topolowa, Piaskowa, Bór, Leśna, łącznik pomiędzy ul. Częstochowską a Ogrodową, łącznik od Brzozowej do Rakowskiej, łącznik Zakładowa do Szkolna, Mazówki , Rywaczki , Nowy Folwark, Borowa – ulice: Radosna, Wesoła, Tęczowa, plac im. ks. Morawca, Spacerowa, łącznik Radosna do Zadworna, Piaskowa, Źródlana, Krótka, Władysławów – ulice: Bujecka, Leśna, Akacjowa, Sosnowa, Wrzosowa,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący dodatek nr 10
2) projekt/wzór umowy dot. części nr 1 zamówienia- stanowiący dodatek nr 11a.

Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. realizacji zamówienia: Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia tj. realizacji zamówienia zostały określone we wzorze/projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w/w dokumentami.

4.2.5.) Wartość części: 63315,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie
1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 1 zamówienia wg przypisanej wagi kryterium Cena (C) wg przypisanej wagi kryterium 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg sezon 2022 w następujących miejscowościach: Miedźno- ulice: Akacjowa, gen. Juliana Filipowicza Wiktorowska, droga przebiegająca przez Izbiska Duże, Marii Konopnickiej, droga przebiegająca przez Izbiska Małe, droga łącząca DP 2027S z DP 2028S,łacznik od Kołaczkowice Duże do Kołaczkowice Małe, gen. Juliusza Rómlla, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Polna, Ogrodowa , Jagiełły, Mieszka I, Św. Jadwigi, W. Łokietka, B. Chrobrego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego Dębowa ,Kasztanowa, Sosnowa, Łąkowa, Księżycowa, Słoneczna, Gwiezdna, Szkolna, Sportowa , łącznik od DW 491 do Władysława Jagiełły , Kołaczkowice Duże i Małe, Mokra I, Mokra II, droga łącząca Mokra I z mokra III Izbiska Duże i Małe, Wapiennik-ul. Wołyńska, Golczewska, łącznik od ul. Wołyńskiej do Izbiska-ul. Częstochowska, Majowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowiący dodatek nr 10
2) projekt/wzór umowy dot. części nr 2 zamówienia- stanowiący dodatek nr 11b.

Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze prze-kraczającej 60% odnoszące się do elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. realizacji zamówienia: Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamó-wienia tj. realizacji zamówienia zostały określone we wzorze/projekcie umowy oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w/w dokumentami.

4.2.5.) Wartość części: 67059,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie
1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu części nr 2 zamówienia wg przypisanej wagi kryterium Cena (C) wg przypisanej wagi kryterium 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określenie warunków:

5.4.)1) wymagane jest posiadanie doświadczenia:
dot. części nr 1 zamówienia
tj. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy ;

dot. części nr 2 zamówienia tj. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy .

5.4).2) dot. części nr 1 i nr 2 zamówienia dysponuje sprzętem tj. warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
a) piaskarko-solarka samochodowa (samochód z napędem 4x4) z pługiem odśnieżnym - 1 jednostka,
b) ciągnik z pługiem odśnieżnym lub podobny sprzęt mechaniczny - 2 jednostki.
Uwaga: W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, Wykonawca winien wykazać, że dysponuje sprzętem osobnym do poszczególnej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ. W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ,

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.

4) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą ,

3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia,
składa każdy z tych podmiotów.

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 oraz 10.3.1 ppkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej). Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają ,usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które , dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno)
3. Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych
zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym odpowiednio dodatek nr 11a, nr 11b do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /8sm57mpm7e/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot. pkt 4.1.5.) wartość szacunkowa poszczególnych części zamówienia uwzględnia wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy (50 % wartości zamówienia podstawowego dot. danej części zamówienia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.