eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4 w KatowicachOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 416 31 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b99dd60-170f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030796/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.30 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. św. Jana 14 w Katowicach, POIS.01.07.01.00-00-0012/10"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. 2.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 3.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl zostały
wskazane w rozdziale XII SWZ. 4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu
postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na
Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/416 32 91, Fax: 32/258 20 25;
2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod nr tel.: 032 416 32 85, e‑mail: iod@kzgm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3) Administratorem danych osób do kontaktu, zawartych w umowach, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
4) Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl
Szczegółowe zasady dotyczące klauzuli informacyjnej RODO zawiera Rozdział XXXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.057.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4618021,72 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach.
2. Prace polegać będą w szczególności na:
1) Prace mające na celu poprawę energetyczną budynku:
a) wymiana drzwi zewnętrznych oraz częściowa wymiana okien zgodnie z obowiązującymi WT,
b) ocieplenie (modernizacja) ściany od dziedzińca i ścian od strony przyległych działek,
c) ocieplenie (modernizacja) ścian piwnic od dziedzińca wraz z hydroizolacją ścian od strony przyległych działek,
d) ocieplenie (modernizacja) stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie (modernizacja) stropu nad klatką schodową,
e) ocieplenie (modernizacja) ściany wewnętrznej pomiędzy klatką schodową a strychem,
f) ocieplenie (modernizacja) sufitu bramy przejazdowej,
g) ocieplenie (modernizacja) dachu w części budynku bez poddasza, nad lokalami mieszkalnymi,
h) likwidacja istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych wraz z demontażem pieców ceramicznych,
i) budowa kominów powietrzno-spalinowych,
j) budowa indywidualnych instalacji c.o. i cw. zasilanych z kotłów gazowych,
k) przebudowa instalacji gazowej,
l) wymiana oświetlenia w części wspólnej na oprawy LED.
2) Inne prace remontowo-budowlane, nie wpływające na zmniejszenie zużycia energii, lecz konieczne do wykonania ze względu na zły stan techniczny budynku i brak zgodności z odpowiednimi przepisami:
a) wymiana instalacji wodociągowej,
b) dostosowanie układów funkcjonalno-użytkowych części mieszkań do współczesnych standardów,
c) remont dachu,
d) remont elewacji frontowej,
e) prace remontowe w mieszkaniach na klatkach schodowych i w piwnicach,
f) wymiana i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,
g) wymiana przyłączy kanalizacji i wody,
h) modernizacja instalacji elektrycznych w części wspólnej budynku,
i) wykonanie instalacji odgromowej.

3) Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane:
a) próba szczelności budynku,
b) badania termowizyjne,
c) audyt energetyczny ex-post,
d) promocja projektu.
e) nadzór ornitologiczny i realizacja postanowień opinii ornitologiczno – chiropterologicznej.
Zakres robót obejmuje również wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a nie wyszczególnione w żadnej pozycji przedmiarów robót, wyszczególnione m. innymi w Rozdziale XVII pkt 4 ppkt 9) SWZ oraz wskazane w dokumentacji i/lub umowie.
3. INFORMACJE ISTOTNE DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Prace będą prowadzone w otoczeniu zamieszkałych budynków. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu do okolicznych posesji w trakcie prowadzonych prac oraz utrzymania na bieżąco czystości wykorzystywanych dróg komunikacyjnych, parkingów i chodników.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały własne:
- drewniane belki stropowe mb 83,30 ujęte w pozycji 58 przedmiaru robót budowlanych
- płyty z wełny lamelowej m2 126,72 ujęte w pozycji 92 przedmiaru robót budowlanych
- naświetla piwniczne szt. 2 ujęte w pozycji 149 przedmiaru robót budowlanych
3) Wykonawca zobowiązany będzie do ich przyjęcia i wbudowania oraz do wskazania miejsca zabudowania i montażu przekazanych przez Zamawiajacego materiałów;
4) Zamawiający jest w trakcie procedury wykwaterowania użytkowników z 3 lokali mieszkalnych tj. nr 1, 7 i 15, do końca br. roku przewiduje się ich opróżnienie i przekazanie Wykonawcy.
5) Mieszkanie nr 3 jest wyremontowane w wysokim standardzie przez najemcę, który opuści lokal na czas prowadzenia robót. Dostęp do tego lokalu w trakcie trwania robót będzie umożliwiany Wykonawcy tylko celem wykonania niezbędnych robót budowlanych, po uprzedniej inwentaryzacji i udokumentowaniu wyposażenia przez Strony, a po ich zakończeniu każdorazowo będzie dokonywana kontrola stanu pomieszczeń z udziałem Inspektora Nadzoru. Zamawiający zakłada przywrócenie lokalu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
6) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały (za wyjątkiem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, wskazanych w pkt 5 ppkt 2) oraz zainstalowane urządzenia wynosi – 5 lat.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ,
2) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
3) przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz STWiORB) oraz przedmiarach robót polegające na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, wzmocnienie i wymiana stropów, wymiana stolarki otworowej, wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazowej, kanalizacji, wykonanie robót wykończeniowych (prace glazurnicze, malarskie, tynkarskie, montażowe itd.), rozebranie i uzupełnienie rynien, wymiana obróbek blacharskich, montaż wsadów kominowych, roboty dekarskie wraz z pracami towarzyszącymi.
Wymóg nie dotyczy osób kierujących robotami budowlanymi, osób sporządzających dokumentację techniczną, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
5. Parametry równoważności:
1) Jeżeli STWiORB, dokumentacja projektowa lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, masa 1 m2, dopuszczalna rozpiętość i długość elementów, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWiORB, dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
6. Przedmiotowe środki dowodowe: W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
7. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne (przewidział wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejsza oferta według kryteriów określonych w SWZ (Rozdział
XVIII "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert")

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przebudowy budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, o kubaturze objętej przebudową co najmniej 2500 m3.
b) izolację przeciwwilgociową metodą iniekcji ciśnieniowej w ilości nie mniejszej niż 200 mb.
c) ocieplenie ścian budynku metodą lekką mokrą o powierzchni ocieplenia nie mniejszej niż 500 m2.
Pojęcie „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie wskazanych robót jako oddzielnych zadań lub zrealizowanych łącznie, w ramach większego zadania.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
a) osobą (1), która pełnić będzie funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) osobą (1) która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) osobą (1) która będzie pełnić funkcje kierownika robót elektrycznych - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Uwaga: Wskazane wyżej osoby pełniące funkcje kierownika budowy, robót sanitarnych i elektrycznych muszą posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik budowy/robót będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj Dz. U. 2021r., poz. 1646 ).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza połączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (tj. posiadania uprawnień).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw wykluczenia zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

1) oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SWZ) zostanie wezwany do przedłożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w szczególności kubaturze objętej przebudową, metodzie wykonania i powierzchni docieplenia w m2, metodzie wykonania i ilości wykonanej izolacji przeciwwilgociowej w mb), daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przedłożą wraz z ofertą:
1) stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2) UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XV pkt 2 ppkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, w sytuacji określonej w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.
5) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Oświadczenie to musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. Zasady rozliczania prac pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, należy określić w umowie regulującej współpracę tych Wykonawców, przy czym:
1) Zamawiający zaleca, aby podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, przyjmowania płatności i dokonywania rozliczeń był Lider* Konsorcjum**,
2) Zamawiający dopuszcza, aby faktury na rzecz Zamawiającego, były wystawiane przez poszczególnych członków Konsorcjum, pod warunkiem, że umowa Konsorcjum będzie zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie i wskazywać zakres prac wykonywanych przez poszczególnych członków Konsorcjum.
6. W przypadku, gdy umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, nie będzie zawierała zasad rozliczania prac pomiędzy tymi Wykonawcami, w tym zasad wystawiania faktur na rzecz Zamawiającego, Zamawiający przyjmie, że jedynym Wykonawcą uprawnionym do wystawiania faktur będzie lider konsorcjum.
* Wykonawca wskazany jako pełnomocnik lub jeden z Wykonawców (wskazany przez pozostałych) wspólnie ubiegających się o zamówienie
** Wykonawcy występujący wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w § 15-18 projektowanych postanowień umownych stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcę wyklucza się w przypadkach określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) zwanej dalej PrzeciwAgrUkrainaU.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.