eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Dostawa i montaż mikroinstal. fotowolt. w Szalejowie Górn. w ram. real. proj. Czysta Energia-bud. infr. do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARESOgłoszenie z dnia 2022-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż mikroinstal. fotowolt. w Szalejowie Górn. w ram. real. proj. Czysta Energia-bud. infr. do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 8 a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746474164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugklodzko.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż mikroinstal. fotowolt. w Szalejowie Górn. w ram. real. proj. Czysta Energia-bud. infr. do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a8f401c-fc5d-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009899/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowolt. w Szalejowie Grn w ramach real. proj."Czysta energia-budowa infrastr. do wytwarzania energii ze źródeł odnawial. na potrzeby uczestników klastra energii ARES

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt: „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES" Oś priorytetowa 3 Działanie 3.1 Schemat 3.1.A (Cała nazwa projektu z uwagi na ograniczoną ilość znaków zawarta w SWZ)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 310021,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w Szalejowie Górnym w ramach realizacji projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES” dot. budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na gruncie przy Szkole Podstawowej w Szalejowie Górnym.
W wyniku realizacji zadania powstanie mikroinstalacja o mocy 31,74 kWp, która wraz z istniejącą mikroinstalacją nr 1 o mocy 18kW będą dalej mikroinstalacja prosumencką o mocy do 50kW włącznie.
Zamówienie składa się m.in. z:
1) Dostawy niezbędnych materiałów do realizacji zadania
2) Budowy linii kablowych nN
3) Budowy linii komunikacyjnych
4) Rozbiórki części istniejącego i budowy nowego ogrodzenia wokół systemu PV
5) Montażu konstrukcji gruntowej
6) Montażu modułów PV
7) Montażu okablowania DC
8) Montażu rozdzielnic RPV DC/AC
9) Montażu inwertera
10) Konfiguracji systemu monitoringu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

77100000-1 - Usługi rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20 lipca br. złożono 4 oferty. Wszystkie oferty, zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy pzp podlegały odrzuceniu. W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie. Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.