eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › "Termomodernizacja i modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich", Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja, Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Termomodernizacja i modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich”, Część 1 – Termomodernizacja i modernizacja, Część 2 – Wyburzenie budynku gospodarczego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Termomodernizacja i modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich”, Część 1 – Termomodernizacja i modernizacja, Część 2 – Wyburzenie budynku gospodarczego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb303a94-5372-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001004/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja i modernizacja Miejskie-go Przedszkola nr 12

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16287/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym :
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271-52/IG/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace demontażowe / rozbiórkowe:
• istniejącego ogrodzenia, bram, furtek – ok. 75 mb,
• częściowe rozbiórki stropów, ścian, dachów,
• schodów zew. – 3 kpl.
• papy na dachach – ok. 456,5m2,
• pieca kaflowego kuchni – 1 kpl.
• istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej – 108 szt.,
• wycinki drzew i krzewów – 1 kpl.,
• demontaż, składowanie, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi pomiarami, uruchomieniem,
• demontaż, składowanie, załadunek, rozładunek, utylizacja: rozdzielnic, opraw wraz ze źródłami światła, okablowania, gniazd, łączników, osprzętu oraz istniejącego oddymiania.
• demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej, hydrantowej, co, wod.-kan. – 1 kpl,
Prace budowlane:
• wykopy – ok. 165 m3,
• izolacja i docieplenie ścian fundamentowych – ok. 132 m2,
• docieplenie podłóg na gruncie – ok. 348 m2,
• docieplenie poddasza – ok. 453 m2,
• pokrycie dachu wraz z obróbkami – ok. 456,5 m2,
• stolarka okienna – 93 szt.,
• stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna - 49+3 szt.
• docieplenie elewacji – ok. 450 m2,
• zadaszenia szklane,
• pochylnia – ok. 20 m2,
• dostawa i montaż windy towarowej – 1 kpl.,
• klapa i wyłaz dachowy – 1+1 szt.,
• ślusarka p.poż. – 9+13 szt.,
• schody wewnętzrne – ok. 26,9m2,
• posadzki – ok. 624 m2,
• ściany – ok. 1570 m2,
• sufity – ok. 624 m2,
• dostawa i montaż wyposażenia (technologia kuchni),
• dostawa i montaż wyposażenia (pralnia, łazienki),
• chodniki – ok. 75 m2,
• projektowane ogrodzenie – ok. 75 mb
• ogrodzenie istniejące (remont) – ok. 67,65 mb,
• bramy i furtki – 2+2 szt.,
• wiata śmietnikowa – 1 kpl.,
• schody zewnętrzne wraz z balustradami – 3 kpl.
• taras zewnętrzny – ok. 144,5m2,
• odtworzenia nawierzchni,

Prace sanitarne:
• wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z wpięciem do istniejącego kotła gazowego – ok. 358,0 mb,
• wykonanie izolacji instalacji centralnego ogrzewania – ok. 358,0 mb,
• zabudowę grzejników płytowych wraz z zaworami odcinającymi i termoregulacyjnymi, głowicami termostatycznymi i odpowietrznikami – 43 szt.,
• wykonanie osłon grzejnikowych – 43 szt.,
• wykonanie instalacji ciepła technologicznego wentylacji kuchni wraz z izolacją, armaturą zaworową, pompą obiegową – ok. 10,0 mb,
• włączenie do istniejącego przyłącza wodociągowego w studni wodomierzowej,
• dostawa i montaż wodomierza – 1 szt.,
• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z izolacją rurociągów – ok. 168 mb,
• wykonanie instalacji zimnej wody wraz z izolacją rurociągów – ok. 214,0 mb,
• zabudowę zaworów i armatury dla instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
• przeprowadzenie przepłukań, prób i rozruchu instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
• prace budowlane związane z wykonaniem przebić, bruzdowań, zamurowań, napraw po montażu instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,
• dostawa i montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej – 8 kpl.,
• dostawa i montaż umywalek z syfonem gruszkowym i bateriami – 19 kpl.,
• dostawa i montaż misek ustępowych wiszących wraz ze stelażem, deską sedesową i przyciskiem ze stali nierdzewnej – 15 kpl.,
• dostawa i montaż brodzików natryskowych wraz z bateriami – 2 szt.,
• dostawa i montaż wanny kąpielowej wraz z baterią – 1 szt.,
• wykonanie nowej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem się do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej – ok. 270 mb.
• wykonanie podejść odpływowych kanalizacyjnych – 46 podejść,
• zabudowa wpustów ściekowych podłogowych – 4 szt.,
• zabudowa czyszczaków kanalizacyjnych – 8 szt.,
• zabudowa rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej – 7 szt.,
• dostawa i montaż podposadzkowej przepompowni ścieków szarych – 1 kpl.,
• wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnej dla kuchni (przewody, przepustnice i armatura, izolacje, urządzenia wentylacyjne),
• wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej dla kuchni (przewody, urządzenia wentylacyjne, izolacje, kratki wentylacyjne, zawory wentylacyjne),
• dostawę i montaż okapu kuchennego nawiewno-wywiewnego – 1 szt.,
• zabudowę hybrydowych nasad wentylacyjnych – 23 szt.,
• zabudowę nawietrzaków podokiennych wraz z grzałką elektryczną – 12 szt.,
• wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do kuchni – ok. 10,0 mb,
• zabudowę armatury instalacji gazowej (zawory, filtry, kurki gazowe),
• wykonanie detekcji gazu dla kuchni – 1 kpl.,
• wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z izolacją przeciwroszeniową – ok. 80,0 mb,
• dostawę i montaż szafek hydrantowych wnękowych z zaworem hydrantowym, wężem i prądownicą – 7 szt.,
• dostawę i montaż zaworu pierwszeństwa wraz z presostatem – 1 szt.,
• wykonanie wszelkich koniecznych badań, prób wraz z protokołami,

Prace elektryczne i niskoprądowe:
• główna linia zasilająca, wraz z złączam, zaciskami i rurą (od wieszaka hakowego) długości ok. 15 m,
• wyniesienie licznika energii elektrycznej do dedykowanego złącza na elewacji - 1 kpl.,
• zabudowa złącza przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku oraz instalacji fotowoltaicznej – 2 kpl.,
• zabudowa kompletnej instalacji oddymiania klatki schodowej - 1 kpl. centrala, 7 kpl. czujek dymu,
• układ zasilania w energię elektryczną,
• rozdzielnica elektryczna główna oraz rozdzielnice obiektowe - 5 kpl.,
• instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku oraz instalacji fotowoltaicznej - 2 kpl.,
• wewnętrzne linie zasilające – dł. ok. 225 mb,
• instalacja oświetlenia podstawowego wraz z osprzętem i sterowaniem – 135 kpl. opraw,
• instalacja oświetlenia awaryjnego – 69 kpl. opraw,
• instalacja okablowania zasilającego urządzenia elektryczne – dł. ok. 4435 mb,
• instalacja gniazd wtyczkowych w tym siłowych – 110 kpl.,
• instalacja monitoringu wizyjnego – 33 kpl. kamery,
• instalacja instalacji domofonowej,
• instalacja sygnalizacji włamania i napadu wraz z elementami kontroli dostępu,
• instalacja okablowania strukturalnego kat. min. 6A – dł. ok. 2000 mb,
• instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych – dł. ok. 745 mb,
• instalacja odgromowa – dł. ok. 450 mb,
• wykonanie wszelkich koniecznych badań wraz z protokołami,
• instalacja kompletnych szaf typu RACK – 1 kpl.,

Dodatkowe informacje w zakresie Części 1 przedmiotu zamówienia:

1. Całą istniejącą instalację fotowoltaiczną należy zdemontować, zabezpieczyć i przechować do momentu jej ponownego zamontowania. Wykonawca ponownie zamontuje instalację fotowoltaiczną wraz z podłączeniem i uruchomieniem. Instalacja fotowoltaiczna objęta jest okresem gwarancji, dlatego demontażu i montażu instalacji fotowoltaicznej należy dokonać w sposób zachowujący gwarancję – pod nadzorem.
Wykonawcą była Firma Eko-Solar Sp. z o.o., ul. Wszeradów 2, 46-100 Namysłów, typ modułów PV: Aleo P_19 295 Wp (Aleo solar GmbH), łączna moc: 9,735 kW, Inwerter: Solaredge SE8K. Prace można wykonać przy udziale gwaranta jednak Zamawiający dopuszcza także, aby wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia (termomodernizacji i modernizacji) uzyskał własnym kosztem i staraniem pisemne oświadczenie / potwierdzenie od wykonawcy instalacji fotowoltaicznej (z nim uzgodnione / nadzorowane lub ustalone w innej formie współpracy) o trwałości, ciągłości i nienaruszalności wszystkich warunków gwarancyjnych zawartych uprzednio w umowie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, poprzez prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczających, montażowych, podłączeniowych, uruchomień, badań i pomiarów.
Instalacja została odebrana dnia 25.04.2018 r. i od tej daty liczony jest okres gwarancji i rękojmi. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat, liczony od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji wg. umowy z Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej: gwarancja produktowa modułów fotowoltaicznych nie mniej niż 12 lat, gwarancja produktowa falowników nie mniej niż 5 lat, gwarancja na elementy montażowe nie mniej niż 10 lat, gwarancja mocy - nie mniej niż 92% po 10 latach i nie mniej niż 83% po 25 latach liczonych od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, zapewniony serwis w okresie gwarancji z potwierdzeniem przyjęcia do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 24 h od momentu telefonicznego zgłoszenia oraz z przystąpieniem do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 72 h od momentu potwierdzenia przyjęcia do usunięcia awarii; serwis ma zapewniać 24 h infolinię serwisową czynną także w dni wolne od pracy i święta, gwarancja na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych nie mniej niż 5 lat, liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Przeglądy gwarancyjne raz w roku. Zamawiający dopuszcza także, aby wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia (termomodernizacji i modernizacji) uzyskał własnym kosztem i staraniem pisemne oświadczenie / potwierdzenie od wykonawcy instalacji fotowoltaicznej (z nim uzgodnione / nadzorowane lub ustalone w innej formie współpracy) o trwałości, ciągłości i nienaruszalności wszystkich warunków gwarancyjnych zawartych uprzednio w umowie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, poprzez prawidłowe wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczających, montażowych, podłączeniowych, uruchomień, badań i pomiarów.
2. Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewniono poprzez projektowaną rampę zewnętrzną prowadząca z chodnika do drzwi zewnętrznych bezprogowych. Zaprojektowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz przyjazną komunikację wewnętrzną.
3. Posadzki należy wykonać zgodnie z rysunkiem „MP12-PW-32 DETAL WYKONAWCZY 16 Projektowane rodzaje posadzek”, gdzie w sposób obrazowy i jednoznaczny pokazane są rodzaje posadzek dla poszczególnych pomieszczeń.
4. Balustrady wew. - stal nierdzewna z pochwytami na wysokości 75 cm i 110 cm, połączenia spawane. Przykładowe zdjęcie / wizualizacja znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy PZP, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych robót budowlanych jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, a polegających na:
zakres zamówienia: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, demontażowe, kucia, przebicia, odbicia, przejścia, bruzdowania, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, roboty nawierzchniowe, montażowe, murarskie, konstrukcyjne, odtworzeniowe, roboty instalacyjne: c.o., wod-kan, sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, gazowe, zasilające, elektryczne, oświetleniowe, odgromowe,
silnoprądowe, niskoprądowe, p.poż., oddymiania, wideodomofonowe, sygnalizacji włamań i napadu, monitoringu, fotowoltaiki, okablowania strukturalnego wraz z armaturą, urządzeniami i wyposażeniem, roboty ogólnobudowlane, tynkarskie, malarskie, płytkarskie, posadzkowe, ścienne, sufitowe, okładzinowe, izolacyjne, dociepleniowe, elewacyjne, fundamentowe, blacharskie, dekarskie, rynnowe, wykończeniowe, roboty w zakresie okablowania, orurowania, podłączenia, przełączenia, uruchomienia,
badania, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, ogrodzenia, bramy, furtki.
warunki udzielenia zamówienia: w przypadku wniosku użytkownika, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, sytuacje i zdarzenia losowe, wykonanie zakresu robót w związku z koniecznością usunięcia niekorzystnych warunków terenowych lub fizycznych napotkanych w trakcie
realizacji robót (przeszkody terenowe lub przeszkody formalno – prawne), usunięcie przeszkód formalno-prawnych, dochowanie przepisów prawa, wymogi organów lub podmiotów trzecich, zwiększenie bezpieczeństwa lub komfortu użytkowania obiektu.
szacunkową wartość tego zamówienia: 298 382,25 zł. netto

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętych kryteriów
a) cena (C) waga - 60%
b) wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) waga - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady za każdy następny rok

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – wyburzenie budynku gospodarczego.
• rozbiórka wiaty,
• wywóz i utylizacja gruzu,
• zagospodarowanie terenu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętych kryteriów
a) cena (C) waga - 60%
b) skrócenie terminu realizacji (T) waga - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał:
Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja
- wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub
remoncie lub termomodernizacji lub modernizacji budynku lub jego części o wartości robót nie
mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,
Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego
- wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce lub wyburzeniu lub
demontażu obiektu budowlanego lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 2 000,00 zł
brutto,
3.4.2 dysponuje lub będzie dysponował:
Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 1 osoba posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- co najmniej 1 osoba posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
W przypadku składania oferty przez jednego wykonawcę na obydwie części zamówienia:
- doświadczenie się sumuje, z tym że może one zostać wykazane za pomocą co najmniej jednej
roboty budowlanej spełniającej łącznie minimalny wymóg finansowy i zakresowy dla części 1 i 2
przedmiotu zamówienia; wykonawca może także wykazać spełnianie tego warunku za pomocą
dwóch robót budowlanych oddzielnie, tak jak dla warunku postawionego dla części 1 i części 2,
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – może to być ta sama osoba dla części 1 i 2przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni następujących podmiotowych środków dowodowych
(aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt
3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1

wykaz robót budowlanych:

Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja

- wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie lub termomodernizacji lub modernizacji budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto,

Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego

- wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce lub wyburzeniu lub demontażu obiektu budowlanego lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto,

wykonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.

wykaz osób:

Część 1 - Termomodernizacja i modernizacja
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 1 osoba posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- co najmniej 1 osoba posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Część 2 - Wyburzenie budynku gospodarczego
- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez jednego wykonawcę na obydwie części zamówienia:

- doświadczenie się sumuje, z tym że może one zostać wykazane za pomocą co najmniej jednej roboty budowlanej spełniającej łącznie minimalny wymóg finansowy i zakresowy dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia; wykonawca może także wykazać spełnianie tego warunku za pomocą dwóch robót budowlanych oddzielnie, tak jak dla warunku postawionego dla części 1 i części 2,

- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – może to być ta sama osoba dla części 1 i 2 przedmiotu zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1)złożenie dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).
3) wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) – dla części 1 przedmiotu zamówienia.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1.pieniądzu;
2.gwarancjach bankowych;
3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
4.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
6. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2. którego oferta została odrzucona;
3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga: Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale 22 SWZ.
7.Zatrzymanie wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
7.1.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7.2.Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7.3.Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. 12 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału 12 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p. Wszystkie Zmiany są opisane w paragrafie 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/16287/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy wyłącznie dla części 1.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całkowitej ceny brutto oferty.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BANK POLSKI SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (zgodnie z postanowieniami umowy).
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (zgodnie z postanowieniami umowy).
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy,Protokołu Odbioru Końcowego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.