eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleczew › Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzisławiu Kościelnym - II etapOgłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzisławiu Kościelnym – II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Kleczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-540

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@kleczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Budzisławiu Kościelnym – II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0b37cb3-175f-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026017/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach : Słoneczna, Spokojna, Podgórna, Torowa, Zacisze, Wiosenna i Spacerowa w Budzisławiu Kościelnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, edycja 3 - PGR.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawcy są zobowiązani do składania ofert, oświadczeń i innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, po uprzedniej rejestracji wykonawcy.
2 . Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. rejestrując się bezpłatnie lub w przypadku posiadania konta, logując się, akceptuje warunki korzystania ze strony prowadzonego postępowania, określone w regulaminie dostępnym pod adresem:
https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07/regulamin-SIDAS-PZP.pdf oraz uznaje go za wiążący.
3. Szczegółowa instrukcja obsługi strony internetowej prowadzonego postępowania, zawierająca instrukcję korzystania przez Wykonawcę jest zamieszczona pod adresem: https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf
4. Każdy załączany plik, zawierający ofertę, dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa, musi być uprzednio opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby reprezentujące
odpowiednio wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub wykonawców.
5. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wysłania wiadomości wraz z załącznikiem z poziomu zakładki „Komunikacja”, która prezentowana jest również w wysłanej wiadomości.
6. Zamawiający,, zaleca podpisywanie dokumentów PDF formatem PAdES. Dodatkowo zamawiający informuje, że:
1) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnętrznego XAdES należy załączać wraz z plikiem podpisu;
2) formularz oferty podpisany przy użyciu podpisu zewnętrznego XAdES należy dodać w jeden z poniższych sposobów:
a) z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty należy umieścić plik, który był podpisywany, a plik z podpisem należy dodać oddzielnie jako załącznik lub
b) spakować razem plik oferty i plik z podpisem do paczki „zip” i dołączyć z poziomu zakładki „Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty.
7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne, umożliwiające pracę na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
• dostęp do sieci do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów
operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub nowsze wersje;
• zainstalowana co najmniej jedna przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome, Opera;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program do obsługi formatów .pdf, np. Acrobat Reader;
• dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,
xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc;
• rekomendowane przez zamawiającego formaty przesłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ze
szczególnym wskazaniem na pdf oraz formaty kompresji danych: zip, 7zip; zamawiający dopuszcza inne, niż określone powyżej
formaty kompresji danych, w szczególności format .rar, pod warunkiem, że zamawiający, korzystając z programu 7-zip (https://7-zip.org.pl/), będzie w stanie poprawnie otworzyć skompresowane pliki oferty; w przypadku gdy wykorzystany przez wykonawcę format kompresji danych uniemożliwi jego otworzenie przez Zamawiającego za pomocą programu 7-zip, ofertę taką uznaje się za podlegającą odrzuceniu;

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleczew (pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew) reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, tel. 63 270 09 00, email: ugim@kleczew.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Dominika Socha, tel. 63 270 09 24, email: iod@kleczew.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGN.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Budzisławiu Kościelnym – II etap, który obejmuje studnie od S1-S43, S17-S17.4, S20-S20.7.
Odcinek S1-S43 rozpoczyna się na ulicy Torowej od S1 i biegnie ulicą Torową w kierunku ul. Słonecznej. Na ulicy Torowej znajdują się studnie od S1- S31. Na ulicy Słonecznej studnie od S31-S43.
Odcinek S17-S17.4 Rozpoczyna się od włączenia do studni S17 na ulicy Zaciszę i kieruję się na ulicą Wiosenną.
Odcinek S20-S20.7 przebiega przez ulicę Spacerową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zamawiający nie określa aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, nie żąda etykiet i nie stosuje rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert.
3. Ocenie punktowej zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Oferta może uzyskać od 0 do 100 punktów.
5. Łączna liczba punktów będzie obliczona jako suma składowych punktów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dalej nie jest możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 500 mb.
2. Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: dysponowanie co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat, licząc od dnia nadania uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) - na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (składane na wezwanie)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w warunku udziału w postępowaniu, wraz z podaniem ich rodzaju i zakresu, daty i miejsca wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane; wymagane jest załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)
2. • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 na załączniku nr 2 do SWZ (składane wraz z ofertą);
• wykaz osób, określonych w warunkach udziału w postępowaniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień (wraz z datą ich nadania), zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie dysponowania (składane na wezwanie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który przystąpi do niniejszego postępowania, zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 20 000,00 złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu związania ofertą.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący numer rachunku bankowego zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Słupca, Oddział Kleczew, numer konta: 53 8542 0001 3300 0169 0015 0893, podając w tytule przelewu „wadium postępowanie Pzp nr …”. Nie dopuszcza się wpłat gotówką na konto zamawiającego, w tym również w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący numer rachunku bankowego zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust 6 pkt ustawy Pzp, przy czym dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie.
9. W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej, z treści musi wynikać w szczególności:
1) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji lub poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego, beneficjenta gwarancji lub poręczenia;
2) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia.
10. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

VI. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez wykonawcę lub poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 60 ustawy Pzp.
4. Zamawiający będzie łącznie oceniał spełnianie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców na załączniku nr 2 do SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na załączniku nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
VII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, które wymaga w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

4. Zamawiający przewiduje płatności w II transzach:
1) I transza w formie zaliczki w wysokości 2-5% wynagrodzenia, określonego w ust. 1, płatna po zawarciu niniejszej umowy, na pisemny wniosek Wnioskodawcy, wskazujący m.in. numer konta bankowego, na które należy przelać zaliczkę; Wykonawca potwierdza na piśmie fakt otrzymania zaliczki;
2) II transza w wysokości stanowiąca różnicę wynagrodzenia, określonego w ust. 1 i I transzy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, płatna w terminie do 35 dni od daty odbioru końcowego zadania na podstawie protokołu końcowego oraz złożonej w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.
5. Wykonawca zapewni finansowanie realizacji przedmiotu umowy w części niepokrytej kwotą określoną w ust. 4 pkt 1 z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji, z zastosowaniem postanowień opisanych w ust. 4 pkt 2 i ust. 6.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
3. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poza przypadkami określonymi w projekcie umowy oraz zmianami, które przewidziano w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-kleczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.