eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych, na terenie miasta Szczytno oraz Nowe Gizewo, w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2022r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych, na terenie miasta Szczytno oraz Nowe Gizewo, w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519584210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.miastoszczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk.bip.um.szczytno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych, na terenie miasta Szczytno oraz Nowe Gizewo, w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3bc20d6b-5368-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008442/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgk.szczytno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk.szczytno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
2. Szczegółowe informacje w zakresie sporządzenia oferty i jej załączników zastały zawarte w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, Tel. (89) 676 08 20.
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@zgk.miastoszczytno.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych –
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, włącznie z infrastrukturą i lokalami użytkowymi na cmentarzu komunalnym w Szczytnie, infrastrukturą i budynkami schroniska dla zwierząt w Szczytnie oraz infrastrukturą i budynkami w Nowym Gizewie 16/1, polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w zakresie Zadania Nr 1- roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz Zadania Nr 2 - roboty w zakresie instalacji sanitarnych (gaz., wod.-kan., c.o., wentylacja) i w zakresie ogólnobudowlanym w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2022r.”
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.
5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującego, po roku w którym sprawę zakończono.
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, włącznie z infrastrukturą i lokalami użytkowymi na cmentarzu komunalnym w Szczytnie, infrastrukturą i budynkami schroniska dla zwierząt w Szczytnie oraz infrastrukturą i budynkami w Nowym Gizewie 16/1, polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w zakresie Zadania Nr 1- roboty w zakresie instalacji elektrycznych w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienie będzie przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Wielkość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych ustala się w wysokości 50% zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające może być udzielone po podpisaniu przez strony odrębnej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie w gotowości technicznej budynków komunalnych i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, włącznie z infrastrukturą i lokalami użytkowymi na cmentarzu komunalnym w Szczytnie, infrastrukturą i budynkami schroniska dla zwierząt w Szczytnie oraz infrastrukturą i budynkami w Nowym Gizewie 16/1, polegające na wykonywaniu bieżących napraw, bieżących remontów i usuwaniu awarii w zakresie Zadania Nr 2 - roboty w zakresie instalacji sanitarnych (gaz., wod.-kan., c.o., wentylacja) i w zakresie ogólnobudowlanym w okresie 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamówienie będzie przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i będzie zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Wielkość przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych ustala się w wysokości 50% zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające może być udzielone po podpisaniu przez strony odrębnej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia Zamawiający wskazał w Dziale A Rozdziale XV SWZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust 2.

2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę nie niższą niż:
a) dla Zadania Nr 1 – w zakresie instalacji elektrycznych - 50 000 zł,
a) dla Zadania Nr 1 – w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym - 100 000 zł,
2) zdolności technicznej lub zawodowej: Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) wykonywał roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie poszczególnych zadań, każda o wartości minimum dla poszczególnych części (zadań):
- 10.000 zł brutto dla Zadania Nr 1- w zakresie instalacji elektrycznych
- 60.000 zł brutto dla Zadania Nr 2- w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym
oraz załączy dowody (referencje lub inne odpowiednie dokumenty) o należytym wykonaniu robót.
b) dysponuje osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje w przypadku:
- Zadania Nr 1 - w zakresie instalacji elektrycznych - kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie: konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
- Zadania Nr 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym - wymagane kwalifikacje, w tym uprawnienia budowlane i są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunki mogą oni spełnić łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp), z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.
8. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo świadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony – stanowi załącznik Nr 6 do SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
- dla Zadania Nr 1 – w zakresie instalacji elektrycznych - 50 000 zł,
- dla Zadania Nr 1 – w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym - 100 000 zł,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Wzór – Załącznik nr 7 do SWZ)
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, (Wzór – Załącznik nr 8 do SWZ)
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (Wzór – Załącznik nr 9 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
Część 1- w zakresie instalacji elektrycznych -1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł),
Część 2 - w zakresie instalacji sanitarnych i w zakresie ogólnobudowlanym – 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100 zł).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3 oraz ust. 11.
3. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu- datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego;
2) w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4- data zapisania dokumentu na serwerach platformy zakupowej;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk.szczytno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.