eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w ramach funduszu sołeckiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w ramach funduszu sołeckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno - Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w ramach funduszu sołeckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be5cfb2b-173a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297063

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024504/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej - www.ugslupno.bip.org.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej ug@slupno.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów
przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAPu lub poczty elektronicznej
ug@slupno.eu umożliwiającej identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu
i daty ich odbioru.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
6)Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
9) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Solarne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno
Zamówienie obejmuje:
Dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Słupno w następujących sołectwach – Borowiczki Pieńki, Cekanowo, Stare Gulczewo, Liszyno, Rydzyno, Szeligi, Wykowo. Zadanie finansowane będzie ze środków z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Łączna ilość lamp solarnych do zamontowania 14 sztuk. Lampy montowane w pasie drogowym nieutwardzonym. Lokalizacja lamp stanowi załącznik nr 1. Wykonawca do oferty dołączy kartę katalogową lampy a z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumentację dotyczącą lamp solarnych: instrukcję obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim oraz inne dokumenty takie jak: atesty, certyfikaty itp.
Lampy solarne muszą spełniać poniższą specyfikację.
Minimalne parametry techniczne lampy:
Wysokość masztu: 6m, minimalna wysokość montażu oprawy 6m, słup stalowy
ocynkowany + fundament betonowy
Źródło światła: - oprawa uliczna LED, 30Watt
Strumień świetlny: - min 5550lm
Barwa światła: - 4000K do 6000K
Panel solarny: - min 290 Watt
Typ akumulatora: -
żelowy
min 120Ah
Sposób załączania: - czujnik zmierzchowy
Czujnik zmierzchu: tak
Sterowanie pilotem: tak (opcjonalnie)
Parametry techniczne słupa:
Materiał: słup stalowy, ocynkowany, wysokość 6m
Dokumentacja formalno – techniczna słupa:
1. certyfikat,
2. DWU,
3. rysunek techniczny słupa, potwierdzający możliwość jego zastosowania w odniesieniu do masy i powierzchni zamontowanych na nim urządzeń (opraw świetlnych, paneli fotowoltaicznych i ich stelaży oraz wysięgników),
Parametry techniczne fundamentu:
Dokumentacja formalno-techniczna: certyfikat, DWU, rysunek techniczny
Materiał: fundament betonowy
Dokumentacja formalno – techniczna:
1. certyfikat,
2. DWU,
3. Rysunek techniczny
Montaż: fundamenty należy zabudować w podłożu zgodnie z parametrami określonymi przez producenta fundamentów oraz ustawą Prawo budowlane
Parametry techniczne wysięgnika do lampy 30W:
Materiał: wysięgnik stalowy ocynkowany
Z uwagi na potrzebę posadowienia słupów w różnej odległości od oświetlanego terenu, wysięgniki lub uchwyty montażowe lamp muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła lamp pod następującymi kątami.

Obsługa gwarancyjna:
1. Czas reakcji na reklamację: 2 dni robocze od zgłoszenia
2. Czas na usunięcie usterki: 7 dni roboczych od zgłoszenia
Termin zakończenia realizacji zadania – 2 miesiące
Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i przepisami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi i zgodnie z warunkami umowy.
2. Za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas montażu odpowiada Wykonawca.
3. Sposób wykonywania robót montażowych – montaż bezpośrednio go gruntu, poprzez wkopanie kompletnej lampy.
4. Wymagany okres udzielonej gwarancji - minimum 24 miesiące licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Obsługa gwarancyjna:
• Czas reakcji na reklamację: 2 dni robocze od zgłoszenia
• Czas na usunięcie usterki: 7 dni robocze od zgłoszenia
W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest, aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy, Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, przybył na miejsce montażu i dokonał jej likwidacji.
Zaoferowana cena winna uwzględniać m.in. koszty zajęcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz zlecenie uprawnionej jednostce wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz inne elementy służące prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi siedmioma fakturami / rachunkami końcowymi, finansowanymi z funduszy sołeckich (oddzielnie dla każdego z siedmiu sołectw).
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty cenowej.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy pełniącego funkcję inspektora nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektor będzie uprawniony do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

2. CPV: 45000000-7.
3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia i SWZ są projektowane postanowienia umowy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie: posadowienia słupów oświetleniowych z oprawami i wysięgnikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 50% wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie polegające na posadowieniu minimum 10 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami i wysięgnikami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane do montażu solarne lampy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania – karta katalogowa lampy solarnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne do ich złożenia lub uzupełnienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 4./jeżeli dotyczy/
5) Dowód wniesienia wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniądz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), do upływu terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały przewidziane w SWZ - projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.