eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki CzęstochowskiejOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-201

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3250415

1.5.8.) Numer faksu: 34/3250415

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mtaranek@adm.pcz.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ee6abed-d28f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029609/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji przeciwpożarowych w obiektach Politechniki Częstochowskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158561/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RK-NZ.261.27.2022.MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 190499,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów oddymiania pionowych dróg ewakuacji, klatek schodowych, szybów windowych, drzwi p.poż w budynkach Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.5.5.) Wartość części: 27731,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej (SOP/SSP) systemów sygnalizacji pożarowej w budynkach Politechniki Częstochowskiej,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.5.5.) Wartość części: 57503,25 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w budynkach Politechniki Częstochowskiej,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.5.5.) Wartość części: 91325,20 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie systemów zestawu pomp wodnych hydroforowych w budynkach Politechniki Częstochowskiej,zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.5.5.) Wartość części: 5400,81 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeglądy, konserwacja i utrzymanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) w Domu Studenta nr 2 "Bliźniak" i Domu Studenta nr 7 "Herkules",zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.5.5.) Wartość części: 8539,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52889,4 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66420 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52889,4 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSAL Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń mgr inż. Stanisław Żesławski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730100314

7.3.3) Ulica: Popiełuszki 18

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-217

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52889,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 140133,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 317974,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 140133,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH Asekuracja2000 sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5730107954

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 66

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140133,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112901,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112901,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112901,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CERBER FIRE SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9492190903

7.3.3) Ulica: MIROWSKA 157

7.3.4) Miejscowość: CZĘSTOCHOWA

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 112901,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż jedyna oferta jaka została złożona w przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 4 podlega odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną, niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143208 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 182230,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.