eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Malbork › "Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka - stopień zaawansowany"Ogłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn.
Dietetyka – stopień zaawansowany”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.szarmach@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn.
Dietetyka – stopień zaawansowany”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55f2495f-1714-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010788/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Kurs Dietetyka - stopień zaawansowany w ramach projektu ZOSTAŃ ZAWODOWCEM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu platformy zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl.
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych
sposobów:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- podpisem zaufanym,-
elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne
dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i
organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również sposób ich
sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl W zakładce Regulacje
i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę
(Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Malborskiego:
https://powiatmalbork.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 5) Po założeniu konta
Wykonawca ma możliwość złożenia
Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do
Systemu.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w dokumencie Intrukcja_Wykonawca dostępnym w zakładce Regulacje i
procedury procesu zakupowego. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej
zawarte są w SWZ, w szczególności w Rozdziale 8 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku
zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku
zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272.52.2022.PSH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2036,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kursu pn. Dietetyka – stopień zaawansowany dla 1 nauczyciela z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, z
zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia udzielany jest w całości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-05 do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:
– cena oferty - max 60 pkt
– doświadczenie szkoleniowca - max 40 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością
uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie
poniższego wzoru:
LP = A + B
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie szkoleniowca

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji; (Zamawiający odstąpi od wezwania w sytuacji, gdy Wykonawca zaznaczy w Oświadczeniu o braku podstaw do
wykluczenia, iż pozwala samodzielnie pobrać wymagany dokument Zamawiającemu).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− dokumenty, o których mowa w pkt 2) składa każdy z Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji, o
których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
nr 2 do SWZ)
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp – jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 3 do SWZ).
4) Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w
art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności – jeśli dotyczy.
5) Pełnomocnictwo
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą,
- Pełnomocnictwa, określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik
muszą być w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób
udzielającej/cych pełnomocnictwa, bądź kopii notarialnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6
Etap 1 i 2 pkt 2) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika,
które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,
które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum,
zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy,
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy.
Zamawiający, zgodnie z art. 455 Ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie/przesunięcie terminu realizacji usługi
wynikającej z umowy, gdy będzie to podyktowane
czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o
wydłużenie/przesunięcie terminu realizacji usługi i szczegółowo to uzasadni. Powyższa zgoda
jest uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. W przypadku wyrażenia przez
Zamawiającego zgody na przesunięcie/wydłużenie terminu realizacji usługi nie będą naliczane
kary umowne.
* Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji usługi może ulec zmianie z uwagi na organicznie
spowodowane pandemią COVID-19 i jej skutkami w przyszłości, które mogą bezpośrednio
wpłynąć na realizację projektu pn. „Zostań ZAWODOWCEM” oraz z przyczyn natury
organizacyjnej np. sytuacją niemożliwą do przewidzenia przez strony. – Wykonawcy w takiej
sytuacji nie przysługuje prawo do roszczeń dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przesunięcie terminu za zgodą Zamawiającego jest również możliwe z przyczyn natury
organizacyjnej, gdy będzie to korzystne dla uczestników kursu.
3. Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował jako szkoleniowców na
kursie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę
o doświadczeniu nie niższym, niż wymagał tego Zamawiający w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających
bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania
przedmiotu zamówienia. Zmiana kadry wymaga zgody Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może dokonać zmiany miejsca realizacji kursu,
przy czym lokalizacja nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego.
Zmiana miejsca kursu wymaga zgody Zamawiającego.
5. Zmiany umowy dopuszczalne są w następującym zakresie:
1) w zakresie zmiany ilości uczestników objętych zamówieniem, w przypadku konieczności
dokonania takiej zmiany leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikającej z czynników
zewnętrznych od niego niezależnych,
2) w zakresie wartości umowy zamówienia, w przypadku zmiany ilości uczestników przez
Zamawiającego – o wartość kwoty przeliczonej na osobę, określoną w Ofercie Wykonawcy.
Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia innych zmian które są konieczne do
wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są
korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie spowodują istotnej zmiany zamówienia.
6. Strony ustalają, że w przypadku gdyby realizacja zamówienia przestanie leżeć w interesie
Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą
umowy o dofinansowanie Projektu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
7. Wszystkie postanowienia wymienione w powyższych punktach stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 10:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ilość przyznanych punktów w kryterium Ilość przeprowadzonych kursów:
- od 0 do 5 szkoleń - 0 punktów
- od 6 do 10 szkoleń - 20 punktów
- od 11 i więcej szkoleń - 40 punktów
Ponadto:
1.7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.