eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Ruda › Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda.Ogłoszenie z dnia 2022-08-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Nowa Ruda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowaruda.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfd619ab-170c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010086/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:/platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda W celu skrócenia
czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1)
administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Miejska Nowa Ruda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z siedzibą ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda 3) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@um.nowaruda.pl w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia 2016/679; 4) osoba fizyczna posiada: a) na
podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; b) na podstawie art. 16
rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679. Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 2
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni oraz roboty budowlane i pozostałe w zakresie elementów małej architektury i układów komunikacyjnych wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 zlokalizowanej w Nowej Rudzie przy ul. Mikołaja Kopernika. Zamierzona inwestycja obejmuje:
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
• Prace przygotowawcze
• Ukształtowanie terenu
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia
• Założenie trawników
• Łąka kwietna
• Uwaga: Przesadzenie drzewek iglastych (zgodnie z erratą do dokumentacji projektowej pkt. 6.1.4 Pozostałe)

Roboty budowlane i pozostałe:

• Prace rozbiórkowe i demontażowe
• Układy komunikacyjne – nawierzchnia mineralna
• Elementy małej architektury
• Ogrodzenia
• Uwaga: Demontaż i ponowny montaż 2 szt. elementów placu zabaw (zgodnie z erratą do dokumentacji projektowej pkt. 6.1.4 Pozostałe)
• Uwaga: Dostawa i montaż ogrodzenia typ 1 (zgodnie z erratą do dokumentacji projektowej pkt. 6.1.4 Pozostałe)


Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, errat do dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Inne warunki wykonania zamówienia
• Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej. Obsługa geotechniczna dotyczy w szczególności wykonania badań nośności gruntu.
• Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.
• Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojścia do szkoły dzieciom oraz pracownikom placówki (np. poprzez wygrodzenie przejścia)
• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót.
• Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego (dokumentacji powykonawczej)
• Z uwagi na to, że przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac na terenie Szkoły, główne roboty budowlane i ziemne należy przewidzieć do wykonania w okresie wakacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Zagospodarowanie skarpy przy kościele na ul. Fredry
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w obrębie skarpy przy ul. Aleksandra Fredry w Nowej Rudzie. Zamierzona inwestycja obejmuje:
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
• Prace przygotowawcze
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Inne warunki wykonania zamówienia
• Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.
• Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy.
• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót
• Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego (dokumentacji powykonawczej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Zielone przystanki na ul. Świdnickiej
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, oraz prace budowlane i pozostałe w zakresie elementów małej architektury wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w obrębie ulicy Świdnickiej w Nowej Rudzie – Drogosławiu. Zamierzona inwestycja obejmuje:
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
• Prace przygotowawcze
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia

Roboty budowlane i pozostałe:

• Elementy małej architektury

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, errat do dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.


Inne warunki wykonania zamówienia
• Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.
• Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy.
• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót
• Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego (dokumentacji powykonawczej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 – Zielono-niebieski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 4 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni oraz roboty budowlane i pozostałe w zakresie elementów małej architektury i układów komunikacyjnych wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zlokalizowanego w Nowej Rudzie - Drogosławiu przy ul. Stara Droga. Zamierzona inwestycja obejmuje:
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
• Prace przygotowawcze
• Ukształtowanie terenu
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia
• Obiekt bio-retencji (ogród deszczowy)
• Założenie trawników
• Łąka kwietna
Uwaga: Wykonawca w wycenie przedmiotu zamówienia uwzględni również wykonanie:
• Wycinkę 10 szt. drzew zlokalizowanych w obrębie obiektu objętego inwestycją zgodnie z decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 26.10.2020r.
 8szt. świerka pospolitego o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 178cm, 176cm, 155cm, 142cm, 141cm, 172cm, 116cm, 126cm,
 1szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 105cm + 106cm (drzewo dwupniowe)
 1szt. topoli czarnej o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 194cm
• Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 11 szt. drzew zgodnie z decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 26.10.2020r. Wykonanie nasadzeń spośród drzew: klonu zwyczajnego „Globosum” lub klonu jaworu o minimalnym obwodzie mierzonym na wysokości 100cm: 8cm, w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Roboty budowlane i pozostałe:

• Prace rozbiórkowe i demontażowe
• Układy komunikacyjne – nawierzchnie z kostki betonowej
• Elementy małej architektury
• Uwaga: Oczyszczenie i konserwacja istniejącego drewnianego ogrodzenia (zgodnie z erratą do dokumentacji projektowej pkt. 6.1.4 Pozostałe)

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, errat do dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Inne warunki wykonania zamówienia
• Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej. Obsługa geotechniczna dotyczy w szczególności wykonania badań nośności gruntu.
• Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.
• Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojścia do szkoły dzieciom oraz pracownikom placówki (np. poprzez wygrodzenie przejścia).
• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót
• Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego (dokumentacji powykonawczej)
• Z uwagi na to, że przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac na terenie Szkoły, główne roboty budowlane i ziemne należy przewidzieć do wykonania w okresie wakacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 – Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 7
Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 5 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni oraz roboty budowlane i pozostałe w zakresie elementów małej architektury i układów komunikacyjnych wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 zlokalizowanej w Nowej Rudzie – Słupcu przy ul. Szkolnej. Zamierzona inwestycja obejmuje:
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
• Prace przygotowawcze
• Ukształtowanie terenu
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia
• Renowacja trawników

Roboty budowlane i pozostałe:

• Prace rozbiórkowe
• Układy komunikacyjne – nawierzchnie
• Elementy małej architektury
• Uwaga: Oczyszczenie i konserwacja istniejących ławek (zgodnie z erratą do dokumentacji projektowej pkt 6.1.4 Pozostałe

Oraz zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni oraz roboty budowlane i pozostałe w zakresie elementów małej architektury i układów komunikacyjnych wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 zlokalizowanej w Nowej Rudzie – Słupcu przy ul. Akacjowej. Zamierzona inwestycja obejmuje:
Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni:
• Prace przygotowawcze
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia

Roboty budowlane i pozostałe:

• Układy komunikacyjne – renowacja nawierzchni mineralnej
• Elementy małej architektury

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, errat do dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Inne warunki wykonania zamówienia
• Wykonawca zapewnia obsługę geotechniczną i geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej. Obsługa geotechniczna dotyczy w szczególności wykonania badań nośności gruntu.
• Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.
• Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojścia do szkoły dzieciom oraz pracownikom placówki (np. poprzez wygrodzenie przejścia)
• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót.
• Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego (dokumentacji powykonawczej)
• Z uwagi na to, że przedmiot umowy obejmuje wykonanie prac na terenie Szkoły, główne roboty budowlane i ziemne należy przewidzieć do wykonania w okresie wakacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 – Zielona ul. Słupiecka
Przedmiotem zamówienia w ramach części 6 jest zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi w obrębie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie. Zamierzona inwestycja obejmuje:
• Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
• Nasadzenia zieleni wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi i przygotowaniem terenu pod nasadzenia

UWAGA:
Z dokumentacji projektowej zostaje wyłączony zakres dotyczący wykonania małej architektury. W związku z czym nie należy uwzględniać w wycenie zakupu i wykonania elementów małej architektury:
 Wiaty na rowery z systemem zielonego dachu – 2 sztuki
 Latarni hybrydowych – 6 sztuk
 Stojaków na rowery – 1 sztuka.

Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.


Inne warunki wykonania zamówienia
• Przedmiotowe opracowania projektowe uzyskały wymagane opinie i uzgodnienia. W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoje ważności i przedłużenia bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający. Powyższe dotyczy również uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących organizacji ruchu (jeżeli zachodzi taka konieczność). Do obowiązków Wykonawcy należy również poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem uzgodnień.
• Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i zabezpieczenia placu budowy.
• Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu prac i odtworzenia wszystkich obiektów oraz dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu podczas realizacji robót
• Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
• Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
• Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego (dokumentacji powykonawczej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancaja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Część nr 1 – Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 2
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót obejmujących budowę, przebudowę lub remont ciągów pieszych lub placów, montaż małej architektury, zagospodarowania terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, upoważaniające do sprawowania funkcji kierownika robót
b) min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych

Część nr 2 – Zagospodarowanie skarpy przy kościele na ul. Fredry
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło zagospodarowania terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych

Część nr 3 – Zielone przystanki na ul. Świdnickiej
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło montażu małej architektury, zagospodarowania terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych

Część nr 4 – Zielono-niebieski Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót obejmujących budowę, przebudowę lub remont ciągów pieszych lub placów, montaż małej architektury, zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, upoważaniające do sprawowania funkcji kierownika robót
b) min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych

Część nr 5 – Zielono-niebieska Szkoła Podstawowa nr 7
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót obejmujących budowę, przebudowę lub remont ciągów pieszych lub placów, montaż małej architektury, zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, upoważaniające do sprawowania funkcji kierownika robót
b) min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych

Część nr 6 – Zielona ul. Słupiecka
Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to na każdą z tych części w celu spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może wykazywać się tą samą osobą.
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót obejmujących zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto
2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) min. 1 osobą posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie przy wykonywaniu terenów zielonych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 15 i 16 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 7, 8, 10 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót wykonanych stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem unieważnienia.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.
5. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki generalne lub lokalne, działania wojenne),
2) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
3) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia.
5) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy.
6. W przypadkach określonych w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XVI. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności określonych ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.