eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejów › Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika tlenu i azotu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RadziejowieOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika tlenu i azotu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910333036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 3

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@szpitalradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika tlenu i azotu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a3893d1-16ed-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000316/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa gazów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o
udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą
elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za po-mocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawca-mi, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opa-trzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem pla��ormazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawia-domień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupo-wa.pl poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wyko-nawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wyko-nawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomo-ści
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system po-wiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania doty-czące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z pla��ormazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wią-żący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-dzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych
Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postę-powaniu jest Zamawiający;2)
Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod numerem tel. 605 985 824 ; e-mail:
sosinski@squality.com.pl .3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym
postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4) Odbiorcami danych
osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 Pzp; 5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 7) w
odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) osoby uczestniczące
w przedmiotowym postępowaniu posiadają:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych bezpośrednio ich dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez
Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje
Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tlenu i azotu ciekłego medycznego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen (2 szt) o pojemności min 3 m3 wraz z parownicami, wykonanie przyłączenia do istniejącej instalacji przyszpitalnej i ciekły azot o pojemności min. 1 m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych w butlach

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów technicznych w butlach

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111200-7 - Gazy szlachetne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa butli entonox wraz z dzierżawą

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie, licencję w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności:
• zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej
w zakresie obrotu gazami medycznymi, jeżeli Wykonawca jest dystrybutorem;
• zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego,
jeżeli wytwarzane są bezpośrednio przez Wykonawcę;
• w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsolidacyjny lub celny –zezwolenie na
prowadzenie składu zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

Oświadczenia wykonawcy
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została naj-wyżej oceniona, do złożenia / przesłania na Platformę Zakupową Zamawiającego – w wyzna-czonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodo-wych, aktualnych na dzień ich złożenia – tj. niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów*:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcze-śniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie tlenu me-dycznego,
3) Aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego gazami medycznymi,
4) Decyzja MZ na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - tlenu medycznego- ofero-wany tlen medyczny musi spełniać wymagania określone w ustawie Prawo Farmaceutycz-ne z dnia 06.09.2001 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1977) , - natomiast dzierżawione butle tlenowe muszą spełniać wymagania określone ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 07.04.2022 r.
(Dz.U. z 2022 r., poz.974)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku
wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).
Pełnomoc-nictwo powinno: - precyzować zakres umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówie nia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub
innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne peł -
nomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełno
mocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa);
- w przypadku spółki cywilnej fakt udzielenia pełnomocnictwa nie musi wynikać z dokumen-tu o
nazwie pełnomocnictwo. Takie umocowanie może być zawarte również w innym doku-men - cie
np. umowa spółki cywilnej, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do
reprezentacji.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
mocodawcę lub notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;
b. w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.
2. Precyzując przesłanki uprawniające do zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy w zakresie:
a. zmiany terminu dostawy, o którym § 3 ust. 2 Umowy, wywołanej wystąpieniem siły wyższej,
mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy, o czas występowania siły wyższej; siła
wyższa, o której mowa powyżej, to zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przemożnym,
będącym poza kontrolą Wykonawcy, niemożliwym do przewidzenia i uniknięcia przez
Wykonawcę, biorąc pod uwagę profesjonalny charakter jego działalności, niestanowiące jego
problemów organizacyjnych, uniemożliwiające Wykonawcy terminowe wykonanie dostawy; za
okoliczności siły wyższej Strony uznają m.in.: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i
trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne
lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, o ile miały one bezpośredni wpływ na
terminowe wykonanie przez Wykonawcę dostawy towarów; Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu czynnika siły wyższej, który może
mieć wpływ na terminową dostawę Towarów, pod rygorem braku możliwości powołania się na
czynnik siły wyższej w przyszłości; Wykonawca zobowiązany jest również do przedsięwzięcia
wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie możliwości dostarczenia towarów
niezwłocznie po ustąpieniu czynnika siły wyższej; b. zmiany numeru katalogowego towarów objętych ofertą Wykonawcy lub loga/znaku firmowego,
przy jednoczesnym zachowaniu parametrów i ceny oferowanych towarów;
c. zmiany nazwy towarów przez producenta, przy zachowaniu ich parametrów i ceny;
d. zmiany towarów na inne towary w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w
obrocie i stosowaniu towarów objętych przedmiotem Umowy, przy zachowaniu ich parametrów i
ceny;
e. zmiany wielkości opakowania towarów wprowadzonej przez producenta – w takim wypadku
Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towarów objętych Umową
zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny towarów przewidzianej
w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana taka nie może wpłynąć na przewidzianą w
ofercie ilość i sumaryczną wartość dostarczanych towarów;
f. zmiany stawki VAT na towary w okresie obowiązywania Umowy – w takim wypadku Strony
dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto towarów, przy zachowaniu cen jednostkowych
netto towarów, o różnicę pomiędzy wyższą i niższą stawką VAT.
3. Zmiana Umowy dokonywana będzie w każdym przypadku na pisemny wniosek Strony. Strona
występująca z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. i ust.2 niniejszego
paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.