eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Wykonanie oświetlenia przy ul. Rawickie, Ptasiej oraz Rumiankowej w KrotoszynieOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie oświetlenia przy ul. Rawickie, Ptasiej oraz Rumiankowej w Krotoszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 722 74 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie oświetlenia przy ul. Rawickie, Ptasiej oraz Rumiankowej w Krotoszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aeede84d-148b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00296470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033012/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie oświetlenia przy ul. Rawickiej, Ptasiej i Rumiankowej w Krotoszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html, https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, dostępnego pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl.
1.2 Osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marzena Kurek, Małgorzata Wójcik - tel. 62 722 74 34/54, e-mail: zp@um.krotoszyn.pl.
1.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
1.4 W formularzu oferty Wykonawca podaje adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. W przypadku nie podania tego adresu w ofercie, korespondencja będzie kierowana na adres skrzynki ePUAP z której przesłana została oferta.
1.5 Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .pdf, doc, .docx, .odt, .txt, .rtf, xml. Zaleca się składanie dokumentów w formacie .pdf.
1.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.7 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
1.8 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.9 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
1.10 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w j. polskim.
2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt XIV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@um.krotoszyn.pl.
2.3 We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
2.4 Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z dn. 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2020, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie oświetlenia przy ul. Rawickiej w Krotoszynie. Określenie przedmiotu zamówienia - roboty budowlane obejmujące wykonanie linii oświetlenia ulicznego poprzez ułożenie w wykopie kabla o długości 269 metrów oraz zamontowaniu 8 sztuk latarni oświetlenia wraz z 8 oprawami oświetleniowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w każdej z części zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży oświetleniowej. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, wyczerpane zostaną środki przewidziane na realizację zamówienia w umowie podstawowej, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: W on = A n x 0,6 + B n x 0,3 + C n x 0,1 ; gdzie W on – wskaźnik oceny oferty.
2. Oferty będą punktowane w następujący sposób : Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego : A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100. Kryterium B n - Okres gwarancji :
1 rok gwarancji– 60 punktów
2 lata gwarancji– 80 punktów
3 lata gwarancji– 100 punktów
Kryterium C n - Termin płatności faktur :
14 dni – 50 punktów
21 dni – 100 punktów
2. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie oświetlenia przy ul. Ptasiej w Krotoszynie. Określenie przedmiotu zamówienia - roboty budowlane obejmujące wykonanie linii oświetlenia ulicznego poprzez ułożenie w wykopie kabla o długości 267 metrów oraz zamontowaniu 8 sztuk latarni oświetlenia wraz z 8 oprawami oświetleniowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w każdej z części zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży oświetleniowej. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, wyczerpane zostaną środki przewidziane na realizację zamówienia w umowie podstawowej, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: W on = A n x 0,6 + B n x 0,3 + C n x 0,1 ; gdzie W on – wskaźnik oceny oferty.
2. Oferty będą punktowane w następujący sposób : Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego : A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100. Kryterium B n - Okres gwarancji :
1 rok gwarancji– 60 punktów
2 lata gwarancji– 80 punktów
3 lata gwarancji– 100 punktów
Kryterium C n - Termin płatności faktur :
14 dni – 50 punktów
21 dni – 100 punktów
2. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie oświetlenia przy ul. Rumiankowej w Krotoszynie. Określenie przedmiotu zamówienia - roboty budowlane obejmujące wykonanie linii oświetlenia ulicznego składającej się z rozdzielnicy, zamontowaniu 12 słupów wraz z 12 oprawami oświetleniowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w każdej z części zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować będzie zakres robót branży oświetleniowej. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, wyczerpane zostaną środki przewidziane na realizację zamówienia w umowie podstawowej, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że Wykonawca uzasadni ich wzrost.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: W on = A n x 0,6 + B n x 0,3 + C n x 0,1 ; gdzie W on – wskaźnik oceny oferty.
2. Oferty będą punktowane w następujący sposób : Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego : A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100. Kryterium B n - Okres gwarancji :
1 rok gwarancji– 60 punktów
2 lata gwarancji– 80 punktów
3 lata gwarancji– 100 punktów
Kryterium C n - Termin płatności faktur :
14 dni – 50 punktów
21 dni – 100 punktów
2. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:

Cz. I / oświetlenie -ul. Rawicka/
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
1/. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania polegające na budowie, przebudowie linii oświetlenia drogowego wraz z latarniami ulicznymi o wartości min. 80 tys. zł (brutto) każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. Wykazane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie.
2/. dysponuje min. następującymi osobami :
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem
- min. 4 osoby posiadające ważne uprawnienia do pracy w technologii PPN w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla elektromonterów) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa- Operator SA oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji,
- min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do pracy w technologii PPN w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla pracowników dozoru) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa- Operator SA oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu 1 kV na stanowisku dozoru,

Cz. II /oświetlenie - ul. Ptasia/
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
1/. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania polegające na budowie, przebudowie linii oświetlenia drogowego wraz z latarniami ulicznymi o wartości min. 80 tys. zł (brutto) każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. Wykazane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie.
2/. dysponuje min. następującą osobą :
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem.
- min. 4 osoby posiadające ważne uprawnienia do pracy w technologii PPN w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla elektromonterów) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa- Operator SA oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji,
- min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do pracy w technologii PPN w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla pracowników dozoru) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa- Operator SA oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu 1 kV na stanowisku dozoru.

Cz. III / oświetlenie - ul. Rumiankowa/
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że:
1/. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadania polegające na budowie, przebudowie linii oświetlenia drogowego wraz z latarniami ulicznymi o wartości min. 60 tys. zł (brutto) każde zadanie. Przez ww. zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy. Wykazane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane należycie.
2/. dysponuje min. następującą osobą :
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem.
- min. 4 osoby posiadające ważne uprawnienia do pracy w technologii PPN w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla elektromonterów) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa- Operator SA oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu do 1 kV na stanowisku eksploatacji,
- min. 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do pracy w technologii PPN w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla pracowników dozoru) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa- Operator SA oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu 1 kV na stanowisku dozoru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 5/ dołączony do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) /zał. nr 6/ dołączony do SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o których mowa w w/w pkt 1 i 2.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane /zał. nr 7 dołączony do SWZ/.
2. Dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty).
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 8 dołączony do SWZ/.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.
2. Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonych przedmiarów robót/wzoru kosztorysu ofertowego dla cz. I-III /zał. nr 1 dołączony do SWZ/.
3. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP /zał. nr 2 dołączony do SWZ/, które składa Wykonawca jak również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /zał. nr 3/ dołączony do SWZ - jeśli dotyczy.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości :
Cz. I : 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.
Cz. II : 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.
Cz. III : 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 299, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.
3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w pkt IX. B.4 i B.5 SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawy PZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 4 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w wymienionym zakresie:
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki uniemożliwiają wykonywanie prac;
c) wykonania innych wcześniej nie przewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi;
d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, o ilość dni wstrzymania robót;
e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian;
f) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
g) konieczności wykonania i rozliczenia robót zamiennych i/lub robót nie ujętych w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
h) wystąpienia robót dodatkowych, których nie uwzględniono w zakresie podstawowym - o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe - mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej, zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
i) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, PIP i in. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót;
j) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy -spełniającego wymagania zawarte w SWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/;
k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT;
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.
2. W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych w dokumentacji projektowej i/lub przedmiarze robót, podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie:
a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie Wykonawcy,
b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że nowa cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD lub podobnego za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny.
3. Na tych samych zasadach rozliczane będą roboty ujęte w dokumentacji projektowej a nieujęte w przedmiarze robót.
4. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności a w uzasadnionych przypadkach protokołem z negocjacji. Sporządzenie tych protokołów nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. f).
5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wskazane wyżej zmiany ( za wyj. pkt. 1 lit. f) mogą zostać wprowadzone, w przypadku, gdy obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt V.5.7). ogłoszenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.