eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi K這dzko › Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 1 w K這dzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3.Og這szenie z dnia 2022-08-08


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 1 w K這dzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miejska K這dzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717912

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: plac Boles豉wa Chrobrego 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: K這dzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wa豚rzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 865 46 82

1.5.8.) Numer faksu: 74 867 40 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.pub@um.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.um.bip.klodzko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 1 w K這dzku, ul. Zawiszy Czarnego 1 - 3.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-931ab031-16fd-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00296315

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00030005/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.10 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej Nr 1 ul. Zawiszy Czarnego 1-3 w K這dzku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zam闚ienie dot.projektu,w ramach RPOWD2014–2020 ProjektKOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNK紟 EDUKACYJNYCH W GMINACH OBSZARU ZIEMI KΜDZKIEJ Nr projektu: RPDS.12.02.00-02-0037/21 Nr naboru RPDS.12.02.00-IZ.00-02-414/20 Runda II dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzia豉nia 3.3 Efektywno嗆 energetyczna w budynkach u篡teczno軼i pub i sektorze mieszkaniowym, Poddzia豉nia 3.3.1

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://um-klodzko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe post瘼owanie prowadzone jest przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. z 2020.344).
Sk豉danie ofert nast瘼uje za po鈔ednictwem platformy zakupowej dost瘼nej pod adresem internetowym:
https://um-klodzko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Ofert, o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, podmiotowe 鈔odki dowodowe, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2.Ofert, o鈍iadczenia z pkt 1,zawiadomienia, wnioski, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby lub informacje sporz康zone w spos鏏 okre郵ony w pkt 1, Wykonawcy przekazuj:
1) poprzez Platform, dost瘼n pod adresem:
https://um-klodzko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2) Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty inne ni okre郵one w pkt 1 wykonawcy mog przekazywa tak瞠 drog elektroniczn na adres: zamowienia.pub@um.klodzko.pl jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i. Szczeg馧y zosta造 opisane w pkt XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz康 Miasta w K這dzku (Burmistrz Miasta), plac Boles豉wa Chrobrego 1, 57-300 K這dzko, tel. 74 865 46 00;
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, jest nim Pan Andrzej Strycharz, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iod@um.klodzko.pl tel. 74 865 46 09;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wy瞠j

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022.MG

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotowe zam闚ienie jest elementem projektu „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNK紟 EDUKACYJNYCH W GMINACH OBSZARU ZIEMI KΜDZKIEJ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego 2014 – 2020 r.
Projekt pn. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNK紟 EDUKACYJNYCH W GMINACH OBSZARU ZIEMI KΜDZKIEJ”

Nr projektu: : RPDS.12.02.00-02-0037/21
Nr naboru: RPDS.12.02.00-IZ.00-02-414/20
Nr rundy: Runda II

Dofinansowanie ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzia豉nia 3.3 Efektywno嗆 energetyczna w budynkach u篡teczno軼i publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddzia豉nia 3.3.1 Efektywno嗆 energetyczna w budynkach u篡teczno軼i publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne dla wnioskodawc闚/beneficjent闚 realizuj帷ych przedsi瞝zi璚ia na terenie Wojew鏚ztwa Dolno郵御kiego za wyj徠kiem obszar闚 ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW (Numer naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-414/20 – II Runda).

Przedmiot zam闚ienia szczeg馧owo opisuje projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob鏒 (projekt techniczny Za陰cznik nr 7 do SWZ; Przedmiar rob鏒 Za陰cznik nr 8 do SWZ; STWiOR Za陰cznik nr 9 do SWZ).

Zakres planowanych do wykonania rob鏒 obejmuje prace budowlane w ramach termomodernizacji budynku w szczeg鏊no軼i takie jak: docieplenie po豉ci dachowych, docieplenie fragmentu elewacji, wymian stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana o鈍ietlenia, wymiana 廝鏚豉 ciep豉, monta zawor闚 termostatycznych, monta paneli fotowoltaicznych oraz monta wewn皻rznych urz康ze d德igowych – winda schodowa.

Wszelkie nazwy w豉sne produkt闚 i materia堯w oraz normy jako軼i przywo豉ne w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob鏒 s逝膨 okre郵eniu po膨danego standardu wykonania i okre郵eniu w豉軼iwo軼i i wymog闚 technicznych za這穎nych do dokumentacji technicznej dla danych rozwi您a. Dopuszcza si rozwi您ania r闚nowa積e (w oparciu na produktach innych producent闚) pod warunkiem spe軟iania tych samych w豉軼iwo軼i technicznych zgodnie z odpowiednimi zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒. Wykonanie i odbi鏎 rob鏒 oraz u篡te materia造 musz spe軟ia obowi您uj帷e PN (EN-PN), odpowiednie normy kraj闚 UE lub normy jako軼i r闚nowa積e.
UWAGI DODATKOWE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA
1. Wykonawca rob鏒 zobowi您any jest do uzgodnienia rysunk闚 wykonawczych stolarki zewn皻rznej przez Dolno郵御kiego Wojew鏚zkiego Konserwatora Zabytk闚.
2. Wykonywanie rob鏒 budowlanych b璠zie si odbywa這 przy ograniczonym udost瘼nieniu pomieszcze, na czynnym obiekcie. Pomieszczenia b璠 udost瘼niane systematycznie na wniosek Wykonawcy kierowany do zarz康cy obiektu (Dyrektora Szko造). Prace b璠 si odbywa造 w trakcie normalnego funkcjonowania Szko造.
3. Wykonawca zabezpieczy (przed zniszczeniem, zakurzeniem) znajduj帷e si meble i wyposa瞠nie w klasach i innych pomieszczeniach na czas remontu, ( 豉wki, sto造, krzes豉, szafy itp.) Po wykonaniu remontu Wykonawca ustawi na w豉軼iwe miejsce meble i wyposa瞠nie remontowanych pomieszcze.
4. Zamawiaj帷y wy陰cza z zakresu rob鏒 do wykonania docieplenie sanitariat闚 (wsp馧czesna przybud闚ka) w zakresie jednej 軼iany tj. 軼iany czo這wej. 圭iana ta zosta豉 wcze郾iej docieplona w zwi您ku z prowadzon inn inwestycj w obr瑿ie 軼iany czo這wej. Do wykonania pozostaje docieplenie dw鏂h 軼ian budynku sanitariat闚 w zakresie jak w dokumentacji projektowej. Kolor elewacji zgodnie z wzornikiem kolor闚 – Ral 9001. Przy docieplanych 軼ianach nale篡 dokona wymiany nawierzchni na kostk brukow betonow prostok徠n o wymiarach 20 x 10 cm. grubo軼i 8 cm. na podsypce piaskowej na szeroko軼i 1m. na ca貫j d逝go軼i docieplanych 軼ian.
5. Po stronie Wykonawcy b璠zie dope軟ienie wszelkich formalno軼i zwi您anych z wydaniem pierwszej decyzji zezwalaj帷ej na eksploatacj urz康ze podlegaj帷ych Urz璠owi Dozoru Technicznego (w zakresie przygotowania i z這瞠nia wniosku, op豉t na rzecz Urz璠u Dozoru Technicznego poniesie Zamawiaj帷y). Dotyczy urz康ze b璠帷ych przedmiotem niniejszego zam闚ienia (np. piece gazowe centralnego ogrzewania, windy schodowe).
6. Wykonawca dokona rozruchu ca貫go obiektu (wszystkich zabudowanych urz康ze), dostarczy instrukcje obs逝gi wraz z odpowiednim przeszkoleniem os鏏 wskazanych przez Zamawiaj帷ego, poniesie wszystkie koszty ww. czynno軼i. Szkolenie obejmowa b璠zie r闚nie osoby stale korzystaj帷e z budynku w ramach codziennych zaj耩 z obs逝gi urz康ze / system闚 oraz w zakresie zasad wietrzenia, u篡wania zawor闚 termostatycznych.
7. Wykonawca wykona dokumentacj projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w oparciu o zastosowane urz康zenia, uzgodni ten projekt z rzeczoznawc do spraw zabezpiecze po瘸rowych oraz dokona odbioru / zg這szenia wybudowanej instalacji przez Pa雟twow Stra Po瘸rn.
8. Dostarczone i zamontowane urz康zenia do ogrzewania (piece kondensacyjne) musz charakteryzowa si minimalnym poziomem efektywno軼i energetycznej i normami emisji zanieczyszcze, kt鏎e zosta造 okre郵one w 鈔odkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa寮ziernika 2009 r. ustanawiaj帷ej og鏊ne zasady ustalania wymog闚 dotycz帷ych ekoprojektu dla produkt闚 zwi您anych z energi.
9. Wykonawca dostarczy i uruchomi system zarz康zania i monitoringu energi ciepln wraz z oprogramowaniem.
Zainstalowany system musi pozwala na kontrol i sterowanie zu篡cia ciep豉. Celem systemu b璠zie utrzymanie optymalnych parametr闚 pracy instalacji przy zachowaniu komfortu cieplnego w czasie u篡tkowania obiektu.
System zarz康zania energi oparty ma by o czujniki pogodowe i indywidualn regulacj (nastawy) dla ka盥ego grzejnika. Dopuszcza si rozwi您ania zawieraj帷e 陰czno嗆 przewodow lub bezprzewodow.
System powinien posiada nast瘼uj帷e funkcje:
• kontrola otwartego okna
• indywidualny tryb pracy wydzielonej strefy
• pomiar temperatury wyniesiony poza g這wic grzejnikow
• wide趾i temperatur – tylko w zadanym zakresie uzgodnionym z u篡tkownikiem obiektu.
Zastosowane rozwi您anie ma za zadanie sta陰 kontrol aktualnych temperatur w pomieszczeniach oraz ich zmian r璚znie lub poprzez wyb鏎 jednego z zadanych program闚. Zarz康zanie ca造m systemem odbywa si b璠zie przez panel administracyjny, na kt鏎ym wy鈍ietlane b璠 informacje o alarmach i zmianach w danych strefach. Powiadomienia o stanach alarmowych musz by dostarczane w formie e-mail i SMS.
U篡tkownik musi mie mo磧iwo嗆 podgl康u i wyszukiwania stref pogrupowanych wg atrybut闚 (np. temperatury aktualne, zadane i statusy), zmiany przypisanego sterowania dobowego (statusu). Dla ka盥ego z tych stan闚, administrator mo瞠 ustawi temperatury dla ka盥ej godziny w dobie/tygodniu. Projektowany system powinien posiada oprogramowanie (aplikacj) umo磧iwiaj帷 korzystanie na urz康zeniach mobilnych lub komputerze stacjonarnym.
11.Wykonanie innych rob鏒 takich jak:
- usuni璚ie i utylizacja pustych zbiornik闚 wykonanych z tworzywa sztucznego wykorzystywanych w przesz這軼i na olej opa這wy, w ilo軼i 10 szt. o wymiarach 1 x 1,5 x 2,5 [m] ka盥y oraz wlewy oleju opa這wego zamontowane na elewacji. Powy窺ze zbiorniki znajduj si w pomieszczeniu s御iaduj帷ym z kot這wni.
12. Odtworzenie tynk闚 i pow這k malarskich – miejscowe tj. w miejscach, w kt鏎ych wykonywane by造 roboty (wymiana okien, drzwi, lamp, prowadzenie instalacji elektrycznej).
13.Obiekt winien by przekazany Zamawiaj帷emu w stanie nadaj帷ym si do u篡tkowania, winien by wysprz徠any.
14.Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiaj帷ego przed rozpocz璚iem rob鏒 na w豉sny koszt dokona we wsp馧pracy ze specjalist ornitologiem i chiropterologiem przegl康u budynku szko造 pod k徠em wyst瘼owania miejsc gniazdowania i schronie (ptak闚 i nietoperzy). Dotyczy to element闚 budynku, kt鏎e planuje si dociepla tj. 軼iany zewn皻rzne, dach.
W przypadku potwierdzenia ich obecno軼i prace nale篡 prowadzi w terminach wyznaczonych przez ww. specjalist闚.
Natomiast w przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne b璠zie zniszczenie miejsc gniazdowania lub siedlisk ptak闚, a tak瞠 miejsc rozrodu i zimowania nietoperzy, nale篡 uzyska stosowne zezwolenie na czynno軼i zakazane w stosunku do chronionych gatunk闚 zwierz徠 – zgodnie z zapisami art. 56 ust. 2 w zwi您ku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz przewidzie w豉sne dzia豉nia kompensuj帷e, np. instalacj budek l璕owych dla ptak闚 lub schronie dla nietoperzy.
W przypadku wyst徙ienia koszt dzia豉 kompensuj帷ych pokryje Zamawiaj帷y.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421100-5 - Instalowanie drzwi iokien, ipodobnych element闚

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urz康ze grzewczych, wentylacyjnych iklimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne ikanalizacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45111220-6 - Roboty wzakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: na podstawie kryteri闚 oceny ofert opisanych w SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w banku lub sp馧dzielczej kasie oszcz璠no軼iowo – kredytowej w wysoko軼i minimum 1 000 000 z.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej 1 robot budowlan odpowiadaj帷 swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia tj. polegaj帷 na termomodernizacji budynk闚 o warto軼i rob鏒 minimum 1 000 000 z. brutto w zakresie to窺amym z opisem przedmiotu zam闚ienia.
Nale篡 poda rodzaj rob鏒, warto嗆, daty i miejsca wykonania oraz nazw podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie,
oraz
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zam闚ienia tj.
a) kierownik rob鏒 budowlanych – osoba posiadaj帷a uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa oraz przynale積o嗆 do odpowiedniej Izby In篡nier闚 Budownictwa;

b) kierownik rob鏒 sanitarnych – osoba posiadaj帷a uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa oraz przynale積o嗆 do odpowiedniej Izby In篡nier闚 Budownictwa.

c) kierownik rob鏒 elektrycznych - osoba posiadaj帷a uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa oraz przynale積o嗆 do odpowiedniej Izby In篡nier闚 Budownictwa.

3. Warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y zdolno軼i technicznej i zawodowej, musi by spe軟iony przez Wykonawc samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udost瘼niaj帷y wiedz i do鈍iadczenie (podwykonawc) samodzielnie, a w przypadku podmiot闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie. Nie jest dopuszczalne 陰czenie (sumowanie) wy瞠j wymaganego do鈍iadczenia w ramach do鈍iadczenia r騜nych podmiot闚 zaanga穎wanych w realizacj zam闚ienia.
4. Zamawiaj帷y mo瞠 na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych , je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj:
1) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Zamawiaj帷y wzywa wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych , je瞠li wymaga ich z這瞠nia w og這szeniu o zam闚ieniu lub dokumentach zam闚ienia, aktualnych na dzie z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuj:
1) Informacji z banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem;
2) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 5 do SWZ; zgodnie z punktem VIII. 2. podpunkt 4);
3) Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – za陰cznik nr 5 do SWZ; zgodnie z punktem VIII. 2. podpunkt 4);

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia w post瘼owaniu przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Ofert sk豉da si na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Za陰cznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (je瞠li dotyczy);
3) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).
4) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy P.z.p. (je瞠li dotyczy).
4. Oferta powinna by podpisana przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy okre郵on w rejestrze lub innym dokumencie, w豉軼iwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upe軟omocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru .
Ofert sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 25 000,00 z (s這wnie: dwadzie軼ia pi耩 tysi璚y z這tych);
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚 o kt鏎ych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 ustawy Pzp
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku GBS w Strzelinie /o K這dzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050,
z dopiskiem „Wadium – kompleksowa termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej Nr 1 w K這dzku.”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania
rachunku Zamawiaj帷ego. Wadium w formie pieni篹nej musi znale潭 si na koncie
Zamawiaj帷ego przed dat i godzin sk豉dania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie P.z.p.
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska K這dzko;
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 ustawy P.z.p.), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku przez wykonawc w przypadkach przewidzianych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 ustawy P.z.p.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty - dokument stwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie, wystawiony przez upowa積iony podmiot w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu4a wystawionego w postaci papierowej po鈍iadczonego za zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawc, wykonawc wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia lub notariusza.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 2 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

zgodnie z zapisami projektu umowy za. nr 6 do SWZ

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy P.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-24 10:15

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Sk豉danie ofert nast瘼uje za po鈔ednictwem platformy zakupowej dost瘼nej pod adresem internetowym: https://um-klodzko.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez zamawiaj帷ego czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia, je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmuj czynno軼i wykonywane w szczeg鏊no軼i przez: osoby wykonuj帷e roboty og鏊nobudowlane, osoby wykonuj帷e roboty bran篡 elektrycznej, osoby wykonuj帷e roboty instalacyjne bran篡 sanitarnej. Szczeg馧owe wymagania dotycz帷e realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zosta造 okre郵one we wzorze umowy stanowi帷ymi odpowiednio Za陰cznik nr 6 do SWZ.
2. Wykonawca mo瞠 powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia.
Zamawiaj帷y wymaga, aby w przypadku powierzenia cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, Wykonawca wskaza w ofercie cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom oraz poda (o ile s mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawc闚.
3. 1. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, w stosunku do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy P.z.p., tj.:
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.(Dz.U.2022.835).
4.Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, b璠zie zobowi您any przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy (je瞠li jego wniesienie by這 wymagane) w wysoko軼i i formie okre郵onej w Rozdziale XXI SWZ. W przypadku wyboru oferty z這穎nej przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo 膨dania przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. Wykonawca b璠zie zobowi您any do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowi您any b璠zie przed這篡 kosztorys ofertowy (je瞠li nie za陰czy go do oferty) oraz harmonogram rob鏒 najp騧niej do dnia podpisania umowy z Zamawiaj帷ym.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.