eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nisko › Opr. dok. technicznej dla budowy strefy zieleni i instalacji do nawadniania terenów z zebranej wody opadowej (Przedsięwzięcie "Łąki łan - utworzenie parku zieleni w mieście na oś. Nisko- Podwolina."Ogłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opr. dok. technicznej dla budowy strefy zieleni i instalacji do nawadniania terenów z zebranej wody opadowej (Przedsięwzięcie „Łąki łan – utworzenie parku zieleni w mieście na oś. Nisko- Podwolina.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opr. dok. technicznej dla budowy strefy zieleni i instalacji do nawadniania terenów z zebranej wody opadowej (Przedsięwzięcie „Łąki łan – utworzenie parku zieleni w mieście na oś. Nisko- Podwolina.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b3aba94-16eb-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025005/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2021

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy strefy zieleni i instalacji do nawadniania terenów z zebranej wody opadowej (Przedsięwzięcie „Łąki łan – utworzenie parku zieleni w mieście na oś. Nisko- Podwolina”)" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@nisko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w ust.2 Rozdziału IX SWZ): 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w ust.2 Rozdziału IX SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie: a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania), lub 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej email pod adresem przetargi@nisko.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): o przetwarzaniu danych osobowych -Rozdział XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): o przetwarzaniu danych osobowych -Rozdział XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.47.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy strefy zieleni i instalacji do nawadniania terenów z zebranej wody opadowej (Przedsięwzięcie „Łąki łan – utworzenie parku zieleni w mieście na oś. Nisko- Podwolina”)" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Środki o których mowa powyżej zostały przyznane Zamawiającemu.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.310 ustawy Pzp jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

1. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego i technicznego dla w/w zadania, wraz ze złożeniem wniosku w starostwie powiatowym o pozwolenie na budowę.
2. Dokumentacja projektowa będzie obejmować wykonanie :
1) aktualizacji map do celów projektowych;
2) map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;
3) uzyskanie warunków technicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (od wszystkich gestorów mediów).
4) projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika;
5) projektu architektonicznego,
6) projektu technicznego,
7) projektu zieleni,
8) projektu instalacji nawadniających,
9) projektu instalacji elektrycznych i sanitarnych,
10) wizualizacji
11) informacji BIOZ;
12) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
13) przedmiarów robót w podziale zgodnym z podziałami dotyczącymi obiektów;
14) kosztorysów inwestorskich w podziałach jak przedmiary;
15) kompletu uzgodnień i materiałów do uzyskania innych decyzji wynikających z przepisów prawa.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia uzupełniony jest o opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem graficznym, razem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, t.j. musi spełniać wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.2351 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi, a w szczególności:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 23 listopada 2021 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2021 rok poz.2280.),
2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. Poz.463)
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz. U. z 2021 roku poz. 2454)
4) Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego.
5) Kosztorys inwestorski z podziałem na branże, należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. 2021 poz.2458).
6) Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot Umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
5. W przypadku zmiany w/w obowiązujących przepisów prawa w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zastosuje aktualne przepisy prawa.
6. Sposób wykonania Dokumentacji:
1) Dokumentacja winna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. Ponadto zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.
2) Dokumentacja winna zostać sprawdzona i podpisana przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy.
3) W projektach wykonawczych Projektant ujmie wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót w tym przygotowawcze i tymczasowe.
4) Dokumentacja posiadać będzie zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym pozyskaniem map, ponosi Projektant, który będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu Zamawiającego, w tym do zgłoszenia budowy.
8. Projektant dostarczy Zamawiającemu:
1) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny i techniczno-wykonawczy w 4-ech egzemplarzach, w wersji papierowej dla każdego zadania dla którego będzie wymagane oddzielne pozwolenie na budowę
2) w dwóch egzemplarzach: kosztorys inwestorski i przedmiar robót, specyfikację techniczną i informację „bioz”
3) Projektant dostarczy również Zamawiającemu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny i techniczno-wykonawczy w formie elektronicznej tj. dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne – jpg, pdf, dwg, ath za wyjątkiem przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, które należy wykonać w wersji edytowalnej.
9. Projektant dostarczy Zamawiającemu Dokumentację wraz z oświadczeniem o kompletności oraz zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.
10. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) opracowania odpowiedzi na pytania i modyfikacji opracowań projektowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych wykonaną Dokumentacją,
2) opracowania odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej Dokumentacji oraz modyfikacji opracowań projektowych na etapie wykonywania robót budowlanych, gdy będzie to konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o wykonaną Dokumentację
3) pełnienia nadzoru autorskiego.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona podziału opracowania (wraz z kosztorysami) na etapy realizacyjne.
11. Projektant, będzie upoważniony do występowania do niezbędnych instytucji w imieniu Zamawiającego, również do złożenia wniosków o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
12. Projektant otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie po przekazaniu kompletnej dokumentacji wraz z oryginałem wniosku o pozwolenie na budowę zaopatrzonego w prezentatę starostwa Powiatowego w Nisku z datą wpływu. Szczegółowo opisane w projekcie umowy - Załącznik nr 6 do SWZ.
13. Zamawiający informuje, że zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
Środki o których mowa powyżej zostały przyznane Zamawiającemu. W związku z zapisami umowy o dofinansowanie, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a instytucją dofinansowującą i nałożonymi tą umową na Zamawiającego obowiązkami, w szczególności co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objętego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
14. Wykonawca w przypadku opóźnienia lub nienależytego wykonania robót z winy Wykonawcy zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości korzyści wynikające z utraty dotacji, pożyczki lub innej formy dofinansowania zadania będącego przedmiotem umowy a spowodowanej opóźnieniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
15. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
16. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.96 ust.2 pkt 2 Pzp
17. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 1) Kryterium: Cena - waga 60% 2) kryterium: Termin płatności – waga 40% 2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 3. Po dokonaniu oceny oferty, punkty zostaną zsumowane. Tak uzyskana ocena za kryteria stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta Wykonawcy, która
uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
Brak podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Rozdziale VI SWZ, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
3) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1) i 2) także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.– Załącznik nr 2 do SWZ i Załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.- Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w §13 w projekcie umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.