eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka GonciarskaOgłoszenie z dnia 2022-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Doktora Perzyny 86

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.przetargi@zwolenpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.zwolen.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f29d8cab-16e0-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035465/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezp-pzd.zwolenpowiat.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp odbywa się za pośrednictwem systemu FINN e-Zamówienia Publiczne w skrócie system FINN e-ZP lub system. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezp-pzd.zwolenpowiat.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Korzystanie z systemu FINN e-ZP jest bezpłatne. 2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu: https://ezp-pzd.zwolenpowiat.pl 3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło. 4) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy w strefie Wykonawcy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje. 5) Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. 6) Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej systemu – jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu. 7) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę w systemie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze; 8) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa: a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach: dopuszczalne wszystkie formaty dokumentów zgodnie z KRI; b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: • format kodowania treści w obrębie systemu – UTF8; • komunikacja między przeglądarką Wykonawcy a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTPPS; • oznaczenie czasu odbioru danych przez system jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 9) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 10) Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemu za pomocą narzędzi do podpisu lub dołączeniu do Systemu e-ZP. 11) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania popisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, profil zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: a) Wirtualna maszyna Java Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Start (JavaWS) lub b) Wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start. 12) Instrukcja korzystania z System FINN e-ZP dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/pomoc/. W systemie znajdują się: instrukcja dla Wykonawcy w zakresie obsługi systemu oraz filmy instruktażowe – prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawcą za pomocą systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu (adres ul.: Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, tel. 48/6764956, e-mail.: pzd@zwolenpowiat.pl). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Pzp. Szczegółowy zakres odnośnie RODO określono w Rozdziale 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.T.262.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 406066,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska”. 2. Zakres robót obejmuje: I. Prace przygotowawcze: 1.1 Prace pomiarowe w terenie równinnym - dł. 0,560 km; II. Roboty rozbiórkowe - naprawa przełomów: 2.1 Cięcie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych na głębokość 6 cm – mechanicznie – 270,20 m; 2.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km – 365,78 m2; 2.3 Rozebranie podbudowy ze stabilizacji betonowej gr. 15 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km – 365,78 m2; 2.4 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km – 47,551 m3; III. Zjazdy na drogi: 3.1 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV – 96,00 m2; 3.2 Rozebranie istniejącego rurowego przepustu betonowego na włączeniu z drogą gminną fi 0,40 m i dł. 6,00 m – 3 szt.; 3.3 Wykonanie przepustu na włączeniu z drogą gminną z rur PEHD fi 0,40 m SN8 dł. 9,00 m na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 3 szt.; 3.4 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mpa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 96,00 m2; 3.5 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 96,00 m2; 3.6 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 96,00 m2; 3.7 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR3 (średnio 100,0 kg/m2) – 9,600 Mg; 3.8 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 96,00 m2; IV. Podbudowa: 4.1 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mpa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 365,78 m2; 4.2 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 365,78 m2; 4.3 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 365,78 m2; 4.4 Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR3 (średnio 100,0 kg/m2) – 308,000 Mg; V. Nawierzchnia: 5.1 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 3 080,00 m2; VI. Pobocza: 6.1 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem – 840,00 m2; 6.2 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 840,00 m2; VII. Oznakowanie: 7.1 Oznakowanie poziome jezdni materiałem grubowarstwowym chemoutwardzalnym, malowane mechanicznie – 75,12 m2; VIII. Roboty wykończeniowe: 8.1 Doprofilowanie istniejących zjazdów kruszywem łamanym (0-31,5 mm) gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – 4,00 szt. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót - załącznik nr 2 do SWZ oraz opisie technicznym – załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
przyjętymi kryteriami oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi, w zakres której wchodziło wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych/betonu asfaltowego lub SMA, a wartości tych robót w ramach umowy nie była niższa niż 200 000,00 PLN brutto. Przy czym Zamawiający przez jedną robotę budowlaną rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy. b) Wykonawca musi wskazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone tj.: kierownikiem budowy, który posiada: • doświadczenie zawodowe rozumiane jako: - min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; - min 1 zakończonej budowie – jako kierownik budowy lub przebudowy polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi o wartości tych robót co najmniej 200 000,00 PLN brutto; • uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku roboty budowlanej nadal wykonywanej wymagana wartość zamówienia musi zostać osiągnięta najpóźniej na dzień składania ofert. 3. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4 lit. a, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 4. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 lit. a, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej. b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi Wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości – 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść na rachunek przelewem na rachunek bankowy powiatowego Zarządu dróg w Zwoleniu: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 42 9157 0002 0000 0098 8584 0003 (Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia za pośrednictwem systemu i musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowy zakres odnośnie wadium określono w Rozdziale 12 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 3 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 8 SWZ, przy czym: 1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 8 pkt. 7 ppkt. 1 składa odpowiednio Wykonawca w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie za mówienia publicznego, zobowiązany jest dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców – art. 59 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez
Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust 1. ustawy Pzp. 4. Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych w szczególności: gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy - fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, b) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności realizacji zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego rozdziału, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, c) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, d) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, e) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku działania siły wyższej tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy), f) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami), g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, h) zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają przedłużenia terminu umowy; Pozostały zakres zmian umowy został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem systemu FINN e-ZP pod adresem: https://ezp-pzd.zwolenpowiat.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.