eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami przy ul. Andrzeja KrzyckiegoOgłoszenie z dnia 2021-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami przy ul. Andrzeja Krzyckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 520 62 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami przy ul. Andrzeja Krzyckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce968999-52ab-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003628/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami przy ul.Andrzeja Krzyckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu
na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie
przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między
zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady
Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administrator danych
osobowych to Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta, ul. K. Karasia 15, 64-
100 Leszno;2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Wioletty Kaczmarek
(kontakt pod adresem e-mail: iod@leszno.pl);3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie:• art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 10 RODO;• ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych;• ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do
informacji publicznej;• ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych;• ustawy z dnia 14.07.1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: IN.271.37.2021
prowadzonym w trybie podstawowym- art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 i art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO;10) Posiada Pan prawo:• na
podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia,
o którym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);• na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);• na
podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego); • do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.11) Nie
przysługuje Pani/Panu prawo:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych
osobowych;• do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art.
21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.37.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa na Budowa boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłkochwytami przy ulicy Andrzeja Krzyckiego w Lesznie.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:

45212200-8 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych,
45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń,
37535200-9 – wyposażenie placów zabaw.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni z trawy syntetycznej,
2) wykonanie podbudowy,
3) wykonanie odwodnienia,
4) dostawę i montaż bramek,
5) wykonanie piłkochwytu,
6) wyposażenie terenu w elementy małej architektury.


UWAGA:
Zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac. Brak udziału Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca.

Teren inwestycji znajduje się w strefie „W” ochrony konserwatorskiej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XVI/228/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16.02.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Zatorza” w Lesznie - Dz. U. Woj. Wlkp. z 20.03.2012 r. poz. 1454). W związku z czym Zamawiający uzyskał uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu LE-WA.5152.5588.2.2021 z dnia 18.11.2021 r.), które zamieszcza w Załączniku nr 9 do SWZ.

Zamawiający informuje, że na terenie objętym inwestycją występuje niezinwentaryzowana sieć rurociągów drenarskich (uzgodnienie RZSW/U/16/41/2021 z dnia 25.10.2021 r. zamieszczone w Załączniku nr 9 do SWZ), wobec czego na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odtworzenia przedmiotowej sieci w przypadku jej uszkodzenia.

Zamawiający informuje, że we własnym zakresie zleci wykonanie części prac tj. :

 wykonanie pomiarów przy powierzchniowych robotach ziemnych,
 wytyczenie obiektu,
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
 roboty przygotowawcze polegające na usunięciu humusu i warstwy nieurodzajnej do wymaganej w projekcie technicznym głębokości,
 wykonanie koryta w gruncie oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
 wykonanie rowków pod obrzeża i montaż obrzeży na ławie betonowej,
 budowa utwardzenia z kostki betonowej wraz z podbudową na szerokość 1m wokół boiska.

Zamawiający informuje, że w skład zamówienia nie wchodzi:
 wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki wraz z furtką,
 wykonanie chodnika,
 wykonanie górki saneczkowej,
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej i montaż urządzeń do ćwiczeń i siłowni zewnętrznej,
 wykonanie terenów biologicznie czynnych – trawa,
 nasadzenie drzew.

Zamawiający zastrzega, iż:
- urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu,
- do wyposażenia boiska należy użyć urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty, atesty, deklaracje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań bezpieczeństwa zawartych w obowiązujących Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę wyposażenia fabrycznie nowego tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, kompletnym, wolnym od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz nie prototypowego,

3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje stanowią Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do tych określonych w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 9 do SWZ), pod warunkiem zaoferowania urządzeń
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej.
W przypadku zaoferowania w ofercie sprzętu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe do każdego zaoferowanego sprzętu równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego.
5. Załączone do SWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, przedmiar robót i STWiOR.
6. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno.
7. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w:
1) projekcie zagospodarowania terenu i projekcie technicznym,
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) obowiązujących normach,
4) przedmiarach robót
z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:
1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązujących normach
2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych
i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.),
3) ewentualne materiały porozbiórkowe, masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 797 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.

7. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, STWiOR lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego
w dokumentacji projektowej oraz STWiOR obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego materiały, urządzenia techniczne, elementy wyposażenia w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

8. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także:
1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;
2) ustanowienie Kierownika Budowy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym protokołów z ewentualnych rad budowy;
3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
4) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;
5) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania;
6) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ;
7) organizację w razie wystąpienia wymagającej tego sytuacji posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w radach budowy na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego. Na każdej radzie budowy Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania robót oraz przedstawić sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:


Lp.
Nazwa kryterium
Waga (pkt)
Sposób oceny
1. Najniższa cena ofertowa brutto (PC) 60 pkt wg. wzoru
2. Gwarancja jakości (PG) 40 pkt wg. sposobu wskazanego w pkt 2) poniżej1) Najniższa cena ofertowa brutto (PC) – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). Maksymalną liczę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

PC = Cn/Cb x 60 [pkt]

Pc – oznacza punkty w kryterium „najniższej ceny ofertowej brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.
2) Gwarancja Jakości (PG) – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcą w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okres gwarancji jakości dla poszczególnych urządzeń. Okres gwarancji Wykonawca winien podać w miesiącach. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.
Lp. Zadeklarowana długość gwarancji przez Wykonawcę
dla oferowanych urządzeń: Przyznana ilość punktów w kryterium – PG
1. 24 miesięcznej gwarancji jakości 0 pkt
2. 36 miesięcznej gwarancji jakości 20 pkt
3. 48 miesięcznej gwarancji jakości 40 pkt

Zamawiający zastrzega, że:
1) Nie dopuszcza podania w ofercie okresu gwarancji innego niż 24, 36 lub 48 miesięcy
2) W przypadku podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy - Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków zamówienia.
3) W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy, Zamawiający dla potrzeb obliczenia punktacji
w kryterium gwarancji jakości sprowadzi okres gwarancji do 48 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
4) W przypadku braku zaznaczenia w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający uzna,
że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres 24 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
5) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) więcej niż jednego deklarowanego okresu gwarancji (dla danej pozycji- urządzenia), Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na okres najkrótszy spośród oznaczonych przez Wykonawcę terminów gwarancji i oceni ofertę
z uwzględnieniem takiego okresu gwarancji.
6) Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie
z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = PC + PG
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
 jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, modernizacji, remontu boiska ze sztuczną nawierzchnią o powierzchni min. 400 m2.

Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedno zamówienie rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:
A. osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
− uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
− minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budowami.
Osoby wyznaczona na Kierownika Budowy i Kierownika Robót muszą posiadać aktualne zaświadczenia
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej.

3. Dokumenty podmiotów trzecich:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale 7, danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) lit. a) i b) SWZ:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ),
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (Załącznik nr 7 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Dokumenty, które należy złożyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2.Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ,
4) Oświadczenie dot. rodzajów robót wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) wyjątkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego) warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru uniemożliwiających wykonanie określonych prac z uwagi na technologię i technikę wykonywanych robót, w tym wymaganych technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych oraz o czas trwania ich następstw.
c) wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstępowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich następstw.
d) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów,
e) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,
f) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
g) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót,
2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
3) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw,
4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa.

Pozostałe warunki zmian zostały zawarte we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania
z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno za pomocą formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na
4 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w
ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania,
za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.