eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Naprawa osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu GminyOgłoszenie z dnia 2021-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naprawa osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu Gminy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu Gminy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1301c013-325a-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000292/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Naprawa osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu Gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241089/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.13.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 172066,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Naprawa osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu Gminy wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu Gminy, a także wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wokół budynku Urzędu Gminy.
3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać :
1) naprawę osiadających ław fundamentowych oraz pękających murów poprzez wykonanie m.in.:
a) studni o średnicy D=1400mm wypełnionych betonem B20,
b) belki podwalinowej (podciągu),
c) naprawę spękań murów poprzez zszycie prętami stalowymi spiralnymi D8-L=1000mm;
2) wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wód gruntowych wokół budynku poprzez m.in.:
a) ułożenie rurociągów i montaż studni,
b) zasypanie wykopów gruntem zagęszczalnym,
c) odtworzenie nawierzchni.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:
1) projektami budowlanymi opracowanymi przez mgr inż. Jarosława Małysiaka działającego pod firmą Zakład Usług Ogólnobudowlanych , ul. Narcyzowa 26, 87-100 Toruń oraz przez Mirosław Hejbudzki działającego pod firmą Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych „insan”, ul. Rydygiera 40B/28, 87-100 Toruń;
2) pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Toruńskiego;
3) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
4) przedmiarami robót mającymi charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.
5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
1) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót;
2) uzyskanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót i dokonanie opłat z tym związanych;
3) uzyskanie zgody w imieniu Zamawiającego na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych;
4) wytyczenie obiektu i dozór geodezyjny, w przypadku naruszenia znaków geodezyjnych odtworzenie ich na koszt Wykonawcy;
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;
6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego;
7) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót;
8) inne prace związane z procesem budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246519,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246519,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246519,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna ”ARIS” Rolbiecki Zbigniew

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871247157

7.3.3) Ulica: Grzegorz 8

7.3.4) Miejscowość: Chełmża

7.3.5) Kod pocztowy: 87-140

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246519,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.