eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice - Glinka" ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka"Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (065) 544 36 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 (065) 54326 58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szendryk@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0acdf500-14b1-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023632/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: ,,Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka"

1.3.19 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice -Glinka"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gora.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gora.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy wykonawcami i zamawiającym odbywa się odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem ww. Platformy Zakupowej Zamawiającego.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.

Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Informacje o kodowaniu i czasie odbioru
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gora.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 65 544 36 05, adres e-mail: inspektor.odo@gora.com.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.76.2022
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”
prowadzonym w trybie podstawowym,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”; w szczególności art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu nie zachodzą przesłanki uprawniające zamawiającego do skorzystania z legitymacji zawartej w art. 18 ust. 5,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.76.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka”
Lokalizacja:
- działki o numerach ewidencyjnych 347/3, 360/1, 360/2 obręb Sławęcice oraz o numerze 317 obręb Glinka – obszar inwestycji objęty w części strefą ochrony konserwatorskiej ,,B” – część dz. 347/3 i część dz. 317, w tym również obszar chronionego krajobrazu.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapka poglądowa w załączeniu do SWZ. Przebieg inwestycji zaznaczono na mapce poglądowej.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dotyczącej budowy drogi dojazdowej o dł. ok. 1060,00 m, klasy D o nawierzchni bitumicznej wraz z kanałem technologicznym. Należy zaprojektować odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do przydrożnych rowów i poboczy. Wytyczne do projektowania wskazano w wytycznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.03.2022 r. (w załączeniu do SWZ - pismo o sygn. WZN.5183.289.2022.BBM RKP-3681-2022).
Wytyczne do zakresu dokumentacji:
Czynności geodezyjne:
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
- badania geotechniczne, Ustalenia przebiegu granic w zakresie inwestycji – PALIKI DREWNIANE i farbą geodezyjną do znakowania terenu,
- opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej i elektronicznej.
Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę -7 egz. w wersji papierowej,
- zgłoszenie wodnoprawne,
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej,
- zatwierdzony projekty tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu wraz z nowym oznakowaniem drogowym - 7 egz. w wersji papierowej,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 2 egz. w wersji papierowej,
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego szczegółowego – po 2 egz. w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz ATH lub KST – 2 szt. CD.
UWAGA – do każdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji),
-uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień/pozwoleń, zatwierdzeń, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten obowiązek i koszty z nim związane leżą po stronie Zamawiającego).
-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD
- wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zasadach opisanych w niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta wskazanego do opracowania dokumentacji projektowej w branży drogowej – 40 %

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”
Lokalizacja: obręb Glinka
działki o numerach ewidencyjnych – 268/2, 223, 270, 244,307,246, 245,244, 309 – obszar chronionego krajobrazu, strefa ochrony konserwatorskiej ,,A” (cz. dz. 268/2), pozostały obszar objęty strefą ,,B”, ,,OW”, „K”.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapka poglądowa w załączeniu do SWZ.
Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika o łącznej dł. ok. 1932,00 m z kostki typu starobruk w kolorze szarym w m. Glinka na ww. działkach wraz z kanałem technologicznym na odcinkach:
1) od włączenia w drogę wojewódzką nr 323 w kierunku Leszna (od budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi)- chodnik zlokalizowany po lewej stronie drogi w głąb miejscowości, zakończony przejściem dla pieszych;
2) od planowanego przejścia dla pieszych - chodnik zlokalizowany po prawej stronie drogi do końca miejscowości wraz ze zjazdami do posesji i przepustami.
Planowany przebieg chodnika wskazano na mapce poglądowej.
Należy uwzględnić przebudowę zapadniętej, historycznej nawierzchni drogi z kamienia polnego oraz uzupełnienie analogicznym materiałem w miejscach uszkodzonych lub do wymaganej szerokości. Dokumentacja winna uwzględnić małą architekturę - miejsca na zatoczki z ławeczkami przy projektowanym chodniku.
Planuje się zakrycie rowu na odcinkach projektowanego chodnika. Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne do rowu.
Wytyczne do projektowania wskazano w wytycznych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.03.2022 r. (w załączeniu do SWZ - pismo o sygn. WZN.5183.289.2022.BBM RKP-3681-2022). Obowiązuje ochrona zieleni wysokiej.
Dodatkowe wytyczne do zakresu dokumentacji:
Czynności geodezyjne:
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe;
- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego (ilość otworów badawczych 5),
- opracowanie mapy do celów projektowych,
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna zawierać:
- dokumentacja winna uwzględniać miejsca na zatoczki z ławeczkami,
-inwentaryzację zieleni na odcinku projektowanego chodnika (obowiązuje ochrona zieleni wysokiej); uwzględnić wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem pozwoleń i nasadzenia rekompensacyjne, jeżeli zajdzie taka konieczność;
- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie niezbędnym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - 7 egz. w wersji papierowej,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej,
- zatwierdzone projekty tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem nowego oznakowania drogowego, w tym uzgodnienie włączenia w drogę wojewódzką nr 323- 7 egz. w wersji papierowej,
- informacja BIOZ – 2 egz. w wersji papierowej,
- operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym – 7 egz. w wersji papierowej,
- opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego szczegółowego – po 2 egz. w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz ATH lub KST z wyodrębnionym zakresem na włącznie ulicy w drogę wojewódzką.
UWAGA – do każdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji,
-uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień/pozwoleń, zatwierdzeń, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na prace archeologiczne i wykopaliskowe - ten obowiązek i koszty z nim związane leżą po stronie Zamawiającego).
-przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD
- wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zasadach opisanych w punkcie 3.4 niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta wskazanego do opracowania dokumentacji projektowej w branży drogowej – 40 %

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z wypełnionym formularzem ofertowym - wzór stanowi załącznik do SWZ:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik SWZ
Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania / jeżeli Wykonawca lub odpowiednio Wykonawcy występujący wspólnie nie wskazali w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy adresu ogólnodostępnych, bezpłatnych baz, z których Zamawiający może je pobrać samodzielnie/
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3)pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
Dokładny opis wymagań technicznych i przekazywania informacji zawiera Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Art. 58 ust. 1 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się następujące warunki zmiany umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp:
a) Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia, jeżeli dochowanie terminu stanie się dla Wykonawcy niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, o ściśle obiektywnym charakterze, a konieczność zmiany zostanie odpowiednio udokumentowana. Termin zostanie przedłużony o czas równy okresowi trwania przeszkody. b) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku Vat. Odpowiednio: zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi jedynie adekwatnie do różnicy w stawce podatku Vat. Zmianie podlega jedynie część wynagrodzenia nie wypłacona Wykonawcy. c) Zamawiający przewiduje rozszerzenie przedmiotu umowy o dodatkowy zakres projektowania, którego Zamawiający nie przewidział w opisie przedmiotu zamówienia, gdy na etapie prac projektowych ujawni się taka konieczność. Istotne zmiany umowy są możliwe w sytuacji wystąpienia okoliczności zmierzających do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, obniżenia kosztów, zapewnienia optymalnych parametrów technicznych i jakościowych, racjonalnego gospodarowania powierzchnią, optymalizacji założonych efektu i walorów estetycznych. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy, gdy na etapie prac projektowych, w wyniku uzgodnień/ decyzji właściwych organów nie zajdzie potrzeba opracowania części zakresu dokumentacji, wskazanych w tabeli elementów rozliczeniowych. Wówczas Zamawiający zmniejszy odpowiednio wynagrodzenie o kwotę wskazaną przez wykonawcę w przedmiotowej tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż wartość zmian nie przekroczy 10 % wartości umowy pierwotnej. d) inne zmiany umowy, wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany prawa miejscowego lub ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Zapisy umowy nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe do realizacji zostaną zastąpione nowymi, których brzmienie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej woli stron; e) wprowadzenie lub zmiana zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, f) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy. 1.1.Warunki zmian: - inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, -forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gora.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), tj.
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.