eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iłów › "Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów - etap I "Ogłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – etap I ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 2

1.5.2.) Miejscowość: Iłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 242675080

1.5.8.) Numer faksu: 242675081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ilow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – etap I ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06e68273-14a6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048565/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów - etap I.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ilow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Narzędzia/formularze znajdujące się na: miniPortal znajdującego się pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, platformy ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.


2)Zamawiający po złożeniu ofert będzie komunikował się z Wykonawcami elektronicznie za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia ( BZP lub nr referencyjnym postępowania). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki


3)Zamawiający po złożeniu ofert dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sekretariat@ilow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

2) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

4) Identyfikator postępowania dla postępowania o udzielenie zamówienia
dostępny jest na Liście wszystkich postępowań miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”.

5) Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OC.ZP.271.03.2022.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i technicznym oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z tą dokumentacją w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów – etap I ” w miejscowościach: Brzozów Stary, Brzozów Nowy, Brzozowiec, Krzyżyk Iłowski oraz Iłów.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
zgód na realizację przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, jak i wszelkich prac budowlano – montażowych na podstawie robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) oraz w nim niewymienionych a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia – PFU stanowi załącznik nr 1 do SWZ 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzozów Stary, Brzozów Nowy, Brzozowiec, Krzyżyk Iłowski oraz Iłów.
1.2. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy Iłów, a przez to realizację wymogów przepisów:
a) Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. UE. L. z 1991 r. Nr 135, str. 40 z późn. zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót.
Celem realizacji zamówienia (robót budowlanych) jest doprowadzenie ścieków sanitarnych ze wsi Brzozów Stary, Brzozów Nowy, Brzozowiec, Krzyżyk Iłowski do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Iłowie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej niezbędnej do odbioru ścieków z obszaru zaznaczonego na załącznikach graficznych do PFU, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ jako obszar przeznaczony do skanalizowania, w tym w szczególności:
1.3.1. Budowę sieci kanalizacyjnej obejmującą obszar obecnie skanalizowany w miejscowości Brzozów Stary, obręb geodezyjny Brzozów SHRO wraz z likwidacją istniejącej kontenerowej oczyszczalni ścieków typu „KOS”. Infrastruktura stanowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), którą Zamawiający planuje przejąć od KOWR na własność, do zasobu gminy Iłów. Zamawiający będzie wymagał dodatkowo opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej modernizację tej sieci poprzez wybudowanie sieci kanalizacyjnej obejmującej ten obszar wraz kosztami wykonania obiektu w postaci pompowni zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 6/6 w obrębie Brzozów SHRO po demontażu istniejącej oczyszczalni kontenerowej typu „KOS”.
1.3.2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości w ciągu drogi powiatowej nr 3807W relacji Brzozów Stary - Iłów w postaci kanałów grawitacyjnych 0,200m i odejść do granic nieruchomości 0,160m PCV z przepompowni ścieków PG1-Brzozów A, PG3-Brzozów Stary, PG4-Brzozów Stary z rurociągami tłocznymi 110-160 PE.
1.3.3.Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) z przydomowymi pompowniami ścieków w miejscowości Brzozowiec, Krzyżyk Iłowski.
1.3.4. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
w tym m.in. :
a)Uzyskaniu danych oraz materiałów wyjściowych do projektowania ( m.in. map do celów projektowych, badań geotechnicznych),
b) Sporządzeniu wszelkich opracowań projektowych wymaganych dla realizacji inwestycji w zakresie i formie określonej obowiązującymi przepisami oraz zapisami PFU,
c) uzyskaniu wszelkich wymaganych warunków, zgód , pozwoleń i decyzji administracyjnych od instytucji zewnętrznych oraz wykonaniu wszelkich uzgodnień związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej,
d) uzyskaniu w imieniu i na rzecz zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
1.3.5. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień. - zgodnie z SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona punktowo w skali od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria
Ocena oferty: K = C + G
Gdzie:
K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena”
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”
Ocena wg kryterium „Cena”:
CN
KC= ------ x 60 ( max liczba punktów ocenianego kryterium)
COB
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Ocena wg kryterium:
1) okres gwarancji i rękojmi za wady - 36 miesięcy - 10,00 pkt
2) okres gwarancji i rękojmi za wady - 48 miesięcy - 20,00 pkt
3) okres gwarancji i rękojmi za wady - 60 miesięcy - 30,00 pkt
4) okres gwarancji i rękojmi za wady - 72 miesiące - 40,00 pkt

UWAGA! minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 72 miesiące.

oraz zgodnie z SWAZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
1.1. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100 groszy)

1.2. Wykonawca potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100 groszy). Oferent przedłoży zaświadczenie z banku lub innej instytucji potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.

2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
2.1 Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, w realizacji (zakończeniu) projektów budowlanych i projektowych objętych zamówieniem.
Warunek zostanie spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, 2 (dwa) zadania polegające na budowie lub rozbudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej, o wartości, co najmniej 2.000.000,- złotych brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100 ), każde z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

2.2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona tj.
a. Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej – sanitarnej bez ograniczeń oraz z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy, będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
b. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019.poz.831 ).
c. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt.1), 2), ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu lub grzywny, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 2 lit. b) Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 2) lit. c) P.z.p., 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz .U. z 2019r. poz. 1170), 10) oświadczeni o przynależności do grupy kapitałowej, pod rygorem wykluczenia z postępowania – załącznik nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagana jest informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. -

2. Wymagane jest aby Wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100 groszy) b. Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100 groszy).

3. Wymagany wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, w realizacji (zakończeniu) podobnych projektów budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 (dwa) roboty budowlane zgodnie z rodz. V ust. 4 SWZ.

b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj.
1). Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej - sanitarnej bez ograniczeń oraz z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy, będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) Zamawiający, w tym zakresie wymaga od wykonawców oraz od podmiotów na których zasoby będzie powoływał się wykonawca oświadczania składanego wraz ofertą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w wysokości w wysokości: 100.000,-(słownie: sto tysięcy złotych 00/100 groszy)
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, 2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.299) 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Iłowie nr konta bankowego: 57 9010 0006 0000 0172 2000 0040 z adnotacją: wadium – . „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów – etap I ”
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć razem z ofertą. 9.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 98 ust. 6 Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97 i 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia rozdz. VIII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia ust. 8 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Wynagrodzenie ze środków własnych zamawiającego będzie płatne nie częściej niż raz na kwartał
po zakończeniu etapu prac potwierdzonego protokołem obioru robót,
2) Wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy ze środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych będzie wypłacone w dwóch transzach, zgodnie z zapisami wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2882/Polski Ład,: pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty Wynagrodzenia, druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia oraz na zasadach określonych w § 7 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach, o których mowa w art.454-455,439 Pzp oraz § 14 umowy, której w stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą, który zawiera:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany;
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;
d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.