eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Bieżące utrzymanie oznakowania dróg - oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy miasta Dębicy w 2022 roku.Ogłoszenie z dnia 2021-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy miasta Dębicy w 2022 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 014 68 38 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umdebica@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy miasta Dębicy w 2022 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e93f2c32-51e3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00034756/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Bieżące utrzymanie oznakowania dóg - oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie miasta Dębica w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym, składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica natomiast przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl
2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie merytorycznym – Dariusz Lula, tel. 14 68 38 228
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Mateusz Krajewski, tel. 14 68 38 229

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający za każdym razem na swojej stronie internetowej zamieści bezpośredni link do platformy
zakupowej dla konkretnego postępowania.
4. Za datę przekazania wymienionych oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę
zarejestrowania ich na platformie zakupowej po stronie zamawiającego lub datę i godzinę wpływu
wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej.
5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania
z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls rtf ze szczególnym wskazaniem
na .pdf
10. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający wymaga wykorzystywanie jednego z
formatów: . zip .7z Oferta, która zostanie złożona w innym formacie niż w/w zostanie odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6
11. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewnętrzny).
12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
15. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym/osobistym lub zaufanym. Może to skutkować naruszeniem integralności
plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
12. 1) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UPzp o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jak we wzorze
oświadczenia, które stanowią załącznik nr 2 i załącznik numer 3 do SWZ. Składa się pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miasta Dębica, z siedzibą w Dębicy.
Gmina Miasta Dębica - Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica;
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
• przez e-mail: umdebica@umdebica.pl,
• telefonicznie : (14) 68 38 100.
Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Magiera. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób :
- listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica,
- przez e-mail: iod@umdebica.pl,
- telefonicznie 14/ 68-38-134.
Inspektor będzie przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm. ), dalej „ustawa
Pzp", związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikających z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych osób
podanych w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Bieżące utrzymanie oznakowania dróg-oznakowanie pionowe,poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy miasta Dębicy w 2022 roku.” znak IZP.271.30.2021.MK prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt. 1 UPzp, zamówienie klasyczne
udzielane w trybie podstawowym , Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w
Dębicy przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może
podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe
będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Dębicy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie,
gdzie będą przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane Przysługują Ci następujące prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych :
• na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty procedowanego/zakończonego) postępowania;
• na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie
przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
• na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*; przy czym
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że
przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO; W odniesieniu do Twoich
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Aby skorzystać z powyższych praw,
skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
Wykonawcy i innym osobom podanych w ofercie nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku
nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.30.2021.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Oznakowanie pionowe;
2) Oznakowanie poziome;
3) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) Pozostałe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: Zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu podobnych zamówień tj. bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Wielkość lub zakres zamówienia: stanowiących nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: na zasadzie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych robót, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania specyfikacji, a także na skutek przedłużania się procedury przetargowej na rok 2023.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4) Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. w kryterium cena max. 60pkt] + [ilość pkt. w kryterium Skrócenie niezwłocznego terminu wykonania prac interwencyjnych 30 pkt] + [ilość pkt. w kryterium gwarancja (oznakowanie pionowe) max. 10 pkt].

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie niezwłocznego terminu wykonania prac interwencyjnych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (oznakowanie pionowe)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
• Wykonawcy:
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch prac, których przedmiotem było oznakowanie dróg o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł, a szczegółowe informacje
znajdują się w Rozdziale XVII.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2, o których mowa w Rozdziale XI , Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 UPzp oświadczenia, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik 4). Złożenie oświadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przesłanki wykluczenia,
o których mowa w Rozdziale VIII IDW oraz warunki udziału, o których mowa w rozdziale IX IDW zostają spełnione na ogólnych zasadach.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (jeżeli zostały przewidziane w SWZ), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 UPzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli zostały przewidziane w SWZ)wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XI pkt.1 ppkt.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1-3 spełnia co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną, (jeżeli dotyczy)
8. Warunki udziału, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 4 Wykonawcy (Partnerzy) składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie, (jeżeli dotyczy)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywane zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 1 UPzp w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres zmian, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzenia:
a) zmiany technologii wykonania, wprowadzeniu robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – warunkiem takiej zmiany jest:
 realizacja tych robót nie wykroczy poza określony zakres zamówienia, wykonanie tych robót nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego
 wykonanie tych robót wpłynie na polepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego
b) innych zmian postanowień umowy - warunkiem takiej zmiany jest:
 zmiany lub rezygnacji podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

. Zamawiający stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących zadania z zakresu:
- wykonania prac związanych z utrzymaniem oznakowania dróg- oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zamawiający zatrudni osoby wykonujące w/w czynności w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej k. p. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Uwaga!
1) Wymóg ten nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego
świadczenia tych czynności na rzecz spółki.
2) Wymóg zatrudnienia nie dotyczy również osób pełniących nadzór nad wykonywanymi
pracami (kierownik budowy) oraz przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego, o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art. 22 § 1
k. p. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę osób wykonujących czynności na podstawie umowy
o pracę, imiona i nazwiska tych osób, daty zawarcia umów o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Zamawiający w § 15 wzoru umowy opisał sposób ewentualnej kontroli w zakresie spełnienia przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający przewidział możliwość nałożenia na wykonawcę kar pieniężnych w sytuacji braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 oraz o braku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt. 1 w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.
4. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia, określone przez wykonawcę w ofercie.
5. Dokładny opis wymogów zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę opisany został w § 15 WU.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.