eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Modernizacja oczyszczalni ścieków w TuszynieOgłoszenie z dnia 2022-08-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-534adc5b-1499-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068422/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT), na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/21-00 z dnia 20 stycznia 2022 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania opisane zostały w SWZpkt XII - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej; pkt XVI SWZ - Opis sposobu przygotowania oferty; w pkt XVII SWZ - Opis sposobu złożenia oferty; w pkt XVIII SWZ - Składanie i otwarcie ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych, Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazuje w niniejszym postępowaniu jest Gmina Tuszyn – Burmistrz Miasta Tuszyna, z siedzibą
w Tuszynie 95-080 ul. Piotrkowska 2/4;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie możliwy jest pod adresem e-mail iod@tuszyn.info.pl, tel. 42 614 34 26 wew. 28, lub listownie na adres: Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn;
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, wyłonienia wykonawcy, zawarcia umowy, realizacji zamówienia) pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie” znak ZP.2710.8.2022 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i e oraz art. 10;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz inni odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub trwania okresu gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych wynika z przepisów dotyczących przyznania tych środków;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania / zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pełna klauzula zawarta jest w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2710.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie; budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych do oczyszczalni oraz remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do oczyszczalni. Teren objęty zagospodarowaniem stanowią działki o nr ewid. 249 i 431, obręb nr 0004, miasto Tuszyn.

2. Planowane zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT), na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/21-00 z dnia 20 stycznia 2022 r.

3. Inwestycja realizowana jest na podstawie:
 Decyzji Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmująca: rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, w miejscowości Tuszyn, obręb 0004, gm. Tuszyn, dz. nr ewid. 249 i 431,
 Zaświadczenia Nr 21/2015 z dnia 18.12.2015 r., znak BGiGN.T.6743.669.103.2015, o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogi dojazdowej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Tuszynie na terenie działki nr ew. 249 w obrębie 4 miasta.

4. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie części ściekowej i osadowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Tuszynie o przepustowości nominalnej wg obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego Qśrd = 1 785 m3/d i obciążeniu wyrażonym wielkością RLM = 9 073. Oczyszczalnia w ramach planowanego przedsięwzięcia dostosowana zostanie do przyjęcia ścieków w dotychczasowej ilości tj. Qśrd = 1 785 m3/d, ale o większym ładunku wyrażonym równoważną liczba mieszkańców, tj. RLM = 9 300.
Odprowadzenie komunalnych ścieków oczyszczonych realizowane będzie tak, jak dotychczas, przez wylot rurociągiem DN600 za pośrednictwem rowu „A” i rowu miejskiego R-B do rzeki Wolbórki w km 44+40 jej biegu. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia dotychczasowej technologii oczyszczania ścieków.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:

 Budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych z PVC-U o średnicy DN500 i długości 676,2 m od studzienki zlokalizowanej w pobliżu drogi powiatowej, aż do komory K1 (obiekt 1). Kolektor będzie zlokalizowany w całości na działce oczyszczalni, a nie tak, jak dotychczas, w końcowym odcinku na działce prywatnej.

 Remont powierzchni betonowych komory K1 wraz z wykonaniem nowego przejścia szczelnego DN500 dla nowego kolektora dopływowego ścieków surowych.

 Remont budynku pompowni głównej i hali krat (obiekt 2) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany pomp ścieków, kraty panelowej, armatury, przejść szczelnych oraz wentylacji mechanicznej budynku.

 Demontaż istniejącego piaskownika (obiekt 3.1) oraz montaż nowego sitopiaskownika (obiekt 3.2).

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej o wymiarach w rzucie 8,3 x 2,5 m pod nowy sitopiaskownik (obiekt 3.2) w wersji do zabudowy na zewnątrz o wydajności Qśr=30 l/s.

 Remont reaktorów biologicznych w zakresie naprawy powierzchni betonowych, renowacji pomostów, a także w zakresie wymiany pomp ścieków, mieszadeł, przelewów, układu napowietrzania, zgarniacza łańcuchowego, przejść szczelnych i armatury.

 Wymiana dmuchaw (3 szt.) o wydajności Q=1204 m3/h każda znajdujących się w istniejącej stacji dmuchaw (obiekt 5).

 Wymiana pomp dozujących w stacji dawkowania koagulantu PIX (obiekt 6), wykonanie zadaszenia nad pompami PIX; wymiana zbiornika PIX.

 Remont budynku gospodarki osadowej wraz z wiatą osadu (obiekt 7 i 8) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany prasy osadu, armatury oraz montażu instalacji wentylacyjnej i instalacji granulacji osadu.

 Remont zbiornika osadu nadmiernego (obiekt 9.1) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, a także w zakresie wymiany pomp i mieszadła oraz zmiana jego funkcji na komorę tlenowej stabilizacji I poprzez montaż układu napowietrzania i przelewu teleskopowego w zbiorniku.

 Budowa żelbetowej komory tlenowej stabilizacji osadu o wymiarach zewnętrznych w rzucie 6,7 x 6,7 m wyposażonej w pompy osadu, mieszadło, układ napowietrzania i przelew teleskopowy do spustu wody nadosadowej.

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej o wymiarach w rzucie 3,0 x 3,0 m pod nową stację dmuchaw (obiekt 9.3) dla KTSO (dmuchawa o wydajności 400 m3/h wyposażona w falownik).

 Remont budynku socjalno-technicznego (obiekt 10) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie montażu zestawu hydroforowego, wymiany kotła gazowego o mocy cieplnej 105 kW oraz niezbędnej armatury, wymiana posadzki w pomieszczeniu garażowym, wymiana świetlików.

 Budowa przyłącza wodociągowego na teren oczyszczalni z rur PEHD DN110 o długości 752,8 m poprzez włączenie do istniejącego wodociągu DN160 zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 2902E (ul. Brzezińska) na dz. nr 431 za pomocą trójnika DN160/110; przyłącze odciąć zasuwą klinową DN100.

 Budowa punktu pomiarowego ścieków oczyszczonych (obiekt 11.2) w postaci typowej studni betonowej o średnicy wew. 2,5 m wyposażonej w dwie zasuwy odcinające i przepływomierz elektromagnetyczny.

 Remont zbiornika ścieków oczyszczonych w zakresie montażu zestawu hydroforowego.

 Remont komory K4 (obiekt 13) w zakresie naprawy powierzchni betonowych oraz wymiany armatury.

 Demontaż starej (obiekt 14.1) i montaż nowej dwustanowiskowej kontenerowej stacji zlewnej (obiekt 14.2) o przepustowości 100 m3/h z sitem ukośnym o prześwicie 10 mm oraz wykonanie żelbetowej płyty najazdowej o wymiarach 4,0 x 7,0 m z wpustem ulicznym kierującym odcieki spod stacji zlewnej do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni na początek układu oczyszczania.

 Budowa żelbetowej pompowni ścieków dowożonych ze zbiornikiem uśredniającym o wymiarach zewnętrznych w rzucie 10,1 x 10,1 m i pojemności czynnej ok. 300 m3 wyposażonej w aerator zatapialny do świeżenia ścieków pompy ścieków o wydajności Q=20 l/s oraz biofiltr zamontowany na płycie stropowej zbiornika neutralizujący powietrze złowonne znajdujące się wewnątrz.

 Remont budynku stacji transformatorowej (obiekt 16) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

 Remont stawu doczyszczającego (obiekt 17) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, wymiany płyt betonowych umocnienia skarp oraz wymiany zastawek.

 Remont zbiornika buforowego (obiekt 18) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, wymiany zastawek oraz renowacji barierek ochronnych.

 Remont poletek osadowych (obiekt 19) w zakresie naprawy powierzchni utwardzonych oraz wymiany instalacji drenarskiej (w przypadku stwierdzenia jej niedrożności).

 Remont komór K3 i K2 (obiekt 20 i 21) w zakresie naprawy powierzchni betonowych oraz wymiany armatury.

 Budowa nowego żelbetowego cylindrycznego osadnika wtórnego (obiekt 25) o średnicy zew. 14,6 m z lejem osadowym, wyposażonego w zgarniacz osadów dennych i części pływających.

 Budowa pompowni osadu nadmiernego i flotatu (obiekt 25.1) w postaci typowej studni betonowej o średnicy wew. 2,0 m wyposażonej w pompę zatapialną tłoczącą osad nadmierny wraz z częściami pływającymi z osadnika wtórnego do komór tlenowej stabilizacji osadu.

 Budowa magazynu osadu odwodnionego w postaci wiaty o wymiarach zewnętrznych w rzucie 20,4 x 50,0 m z zadaszeniem o konstrukcji stalowej obudowanej z trzech stron ścianami żelbetowymi do niepełnej wysokości.

 Montaż wagi samochodowej (obiekt 27) o wymiarach w rzucie 3,0 x 20,2 m.

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod nowy agregat prądotwórczy (obiekt 28.2) o wymiarach w rzucie 1,6 x 3,9 m.

 Remont budynku stacji uzdatniania wody (obiekt 29) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany instalacji wody użytkowej.

 Budowa instalacji fotowoltaicznej (obiekt 30) składającej się ze 140 modułów o łącznej mocy ok. 50,0 kW. (off-grid).

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod prefabrykowaną pięciostanowiskową wiatę garażową o konstrukcji stalowej (obiekt 31), o wymiarach w rzucie 7,0 x 31,0 m na samochody osobowe użytkowników oczyszczalni.

 Dostawa wyposażenia laboratorium zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do SWZ.

 Demontaż starego i montaż nowego agregatu prądotwórczego.

 Wykonanie robót elektrycznych oraz robót z zakresu AKPiA.

 Wykonanie rurociągów międzyobiektowych.

 Remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie na działce nr 249 obręb nr 0004.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) cena - (C) - 60%
2) okres gwarancji (G) - 40%
Uwaga:
Minimalna długość gwarancji, jakiej Wykonawca zobowiązany jest udzielić nie może być krótsza niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Jeżeli okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy jest dłuższy niż 84 miesiące, do kryterium oceny „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 84 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli:
- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie i przebudowie, modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nominalnej min. 1750 m3/d każda.

Pojęcia budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

W przypadku wykazania ww. warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, Spółka cywilna) na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, a także
w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniali warunek doświadczenia w wykonywaniu zamówień, o którym mowa w warunku 1.4.

Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone na podstawie wzoru wg załącznika nr 7.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
(Numeracja zgodna z SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;
5) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w pkt V SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.3
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

2) w celu wykazania spełniania warunku z pkt V ust. 1.4
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, przepustowości nominalnej oczyszczalni, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dotyczące podwykonawcy w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie, iż wykonanie części zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy oraz wskazaniu tego podwykonawcy w ofercie, w zakresie braku podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ. (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.(jeżeli dotyczy)
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy) – wg wzoru stanowiącego zał nr 3 do SWZ. (jeżeli dotyczy).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
7. dowód wniesienia wadium wymagania dotyczące wadium zostały opisane w dalszej części SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 160 900,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wykonawca składa dokument załączając na Platformie w zakładce „Oferty – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261
Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - Wadium do postępowania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego
z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt XVI ust. 4 pkt. 4.5 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
4.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.
5. W przypadku o którym mowa w pkt V ust. 2 - 3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie niezależnie od wartości tych zmian, w następujących okolicznościach,
w szczególności dotyczących terminu realizacji i/lub wartości robót, z zastrzeżeniem
§ 15 umowy. Zmiany dokonywane mogą być na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
w szczególności gdy spowodowane są następującymi okolicznościami:
1) przerwą w robotach wywołaną niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych;
2) działaniem siły wyższej np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
3) wstrzymaniem budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów itp.;
4) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi lub archeologicznymi;
5) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane);
6) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
7) wystąpieniem zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę;
8) zleceniem wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową lub wartość umowy;
9) ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości), minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza niż 90% wartości kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę przed zawarciem umowy;

10) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a także gdy ich zastosowanie jest korzystne dla Zamawiającego;
11) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej;
12) zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
13) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmianą wynikającą
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu
w sposób należyty.
4. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w sytuacji wydłużenia przez instytucje udzielające dofinansowania terminu wykorzystania środków zewnętrznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.