eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kołbaskowo › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁBASKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kołbaskowo 106

1.5.2.) Miejscowość: Kołbaskowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-001

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48913119510

1.5.8.) Numer faksu: +48913119510 wew 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kolbaskowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbaskowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55801a2f-13f4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017861/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Obsługa PSZOK Smolęcin - odbiór odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/648102/0/0/0/1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami opisany jest w Rozdziale III ust. 1 SWZ
https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/648102/0/0/0/1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane są w Rozdziale III ust. 2 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2022.ŻS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w miejscowości Smolęcin, gmina Kołbaskowo. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji od zgłoszenia konieczności odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołbaskowo, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie przetwarzania odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
c) w przypadku nieposiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,
d) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi,
b) dysponuje środkami transportu, bazą magazynowo – transportową
i potencjałem osobowym gwarantującym stałe, ciągłe i bezawaryjne świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 3 do SWZ;
5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
6. ) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
8. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających
9. wykaz rozwiązań równoważnych
10. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków, zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisany jest w załączniku nr 5 - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/648102/0/0/0/1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu lub informacji o których mowa w rozdziale XI ust. 4 pkt 2) składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.