eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i ŻakowoOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-111

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95318615-1269-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026612/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym w Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings.
Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl.
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lipno/proceedings. do
konkretnego wykonawcy. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji
elektronicznej zostały ujęte w
rozdziale IX i X Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z uwagi na limit znaków w ogłoszeniu.
Zamawiający w niniejszym punkcie nie jest w stanie opisać wszystkich wymagań.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lipno ul. Powstańców
Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno, reprezentowany przez Wójta Gminy Lipno.
2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lipno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienie obowiązku
pranego ciążącego na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa
lub zawartych umów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa a art 20 RODO
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo” wchodzi:
1) Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej nr 712866P (Goniembice – Ratowice) oraz drogi gminnej nr 712867P (Koronowo – Żakowo),
2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi gminnej nr 712866P w miejscowości Goniembice.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony
w:
a) dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. Ponadto Zamawiający załączył do opisu przedmiotu zamówienia przedmiary robót [załącznik nr 7 do SWZ] i jednocześnie Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.
b) wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również:
a) zorganizowanie zaplecza budowy wraz z kosztami niezbędnymi w tym zakresie,
b) wykonanie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu odbioru i uporządkowanie terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
c) zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych,
d) obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów o ile dotyczy w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy obejmują następujące rodzaje czynności:
a) roboty związane z wykonaniem chodników
b) roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni
c) roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej
d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu,
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ
3. Zakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ i załącznikach do SWZ, w tym z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, , obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj.: zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego i o wartości minimum 800 000 zł brutto.
2. Zamawiający oceniając zdolność techniczna lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany powyżej w pkt. 2 ppkt 2.4 będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
4. UWAGA: w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający uzna, iż warunek opisany w pkt 2 ppkt 2.4 jest spełniony, jeżeli samodzielnie spełnia go Wykonawca albo podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
6. UWAGA: W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. UWAGA: jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami niniejszy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonywaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu. Zamawiający wymaga jedynie
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych od upływu terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zawierający wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego i o wartości minimum 800 000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Do oferty należy załączyć odpowiednie oświadczenia/dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII od 1 do 5 SWZ.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty.
4. W przypadku gdy Wykonawcę/-ów reprezentuje pełnomocnik, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/-ów określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/-ów. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
5. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w zakresie i zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ.
8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełniał będzie go samodzielnie.
UWAGA: w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają:
- brak podstaw wykluczenia
-spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postepowaniu;
2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
3. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawcę/-ów reprezentuje pełnomocnik, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy/-ów określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy/-ów. Pełnomocnictwo składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa
(sporządzonego uprzednio w postaci papierowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje
mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedna ofertę, do której załączone będą
dokumenty/oświadczenia, o których mowa w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

projektowane postanowienia umowy w tym zakres zmian umowy zawarte są we "wzorze umowy" stanowiącym załącznik nt 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: strona postępowania na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazkupowa.pl/pn/lipno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.