eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dokumentacja projekt.-kosztorys. budowy nowych, rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22, dla ZZM Kraków.Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dokumentacja projekt.-kosztorys. budowy nowych, rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22, dla ZZM Kraków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projekt.-kosztorys. budowy nowych, rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22, dla ZZM Kraków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76548084-d769-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168365/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.30.22.DO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.30.22.DO.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakres objęty prawem opcji, w całości lub części, przysługujących Zamawiającemu.
1.3 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na podstawie założeń koncepcyjnych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, w celu zapewnienia zaplecza biurowego dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
1.4 Zamówienie w zakresie zamówienia objętego prawem opcji obejmuje:
1.4.1 Zakres prac objętych prawem opcji 1: opracowanie projektu wykonawczego budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w celu zapewnienia zaplecza biurowego dla Zamawiającego, na terenie działki nr 11/4 (j.ew. 0029, obr. Podgórze), przy ul. Za Torem 22 w Krakowie,
1.4.2 Zakres prac objętych prawem opcji 2: opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budowy hali garażowo-magazynowej na terenie kompleksu budynków przy ul. Za Torem 22 w Krakowie,
1.4.3 Zakres prac objętych prawem opcji 3: opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym adaptacji budynku dawnej kuźni znajdującego się na terenie kompleksu budynków przy ul. Za Torem 22 w Krakowie.
1.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych usług projektowych. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętej prawem opcji w całości lub w części. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 04.07.2022r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 04.07.2022r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.
1.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załącznikach do SWZ, tj.:
1.7.1 Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu i zakres rzeczowy zamówienia;
1.7.2 Załącznik nr 10 – Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący budowy budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, na terenie kompleksu budynków przy ul. Za Torem 22 w Krakowie;
1.7.3 Załącznik nr 11 – mapa zasadnicza z wskazanym zakresem obszaru projektowanym oraz opisem istniejących obiektów budowlanych;
1.7.4 Załącznik nr 12 – schemat oznaczenia poszczególnych segmentów projektowanego budynku biurowego;
1.7.5 Załącznik nr 13 – rysunek obrazujący wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku garażowo-magazynowego.
1.8 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 72 miesiące rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego oraz trzykrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich we wskazanym zakresie. Zamawiający planuje, iż w okresie trzech lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przystąpi do jego realizacji.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 303440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 524595,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 373674,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PLASMA PROJECT s.c. Adam Kozak, Małgorzata Pietras-Kozak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751512815

7.3.3) Ulica: os. Teatralne 3/19

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-945

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Pan Czesław Hodurek - Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 373674,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-19

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający, przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 381 300,00 zł brutto, przy czym na zakres podstawowy kwotę 246 000,00 zł brutto, a na zakres objęty prawem opcji sumaryczną kwotę 135 300,00 zł brutto, w tym opcja 1 za 73 800,00 zł brutto, opcja 2 za 24 600,00 zł brutto, a opcja 3 za 36 900,00 zł brutto. Wartość zawartej umowy 373 674,00 PLN za wykonanie zamówienia w podstawowym zakresie kwotę 246 624,84 zł brutto, za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji nr 1 - 70 998,06 zł brutto, za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji nr 2 - 22 420,44 zł brutto, za wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji nr 3 - 33 630,66 zł brutto.
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu zastrzegł sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w całości lub w części, określonego między innymi wart. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia wykonania kolejnych usług projektowych. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętej prawem opcji w całości lub w części.
Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w całości lub w części, żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w całości lub w części. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od możliwości
finansowych pozwalających na ich wykonanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.