eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzanowice › "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice"Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzanowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Morawska 5

1.4.2.) Miejscowość: Krzanowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-470

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 410 82 02

1.4.8.) Numer faksu: wew. 116

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@krzanowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzanowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292853

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00238889/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
25.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla zadania nr 1 – instalacja solarna - 15 540,00zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)
Dla zadania nr 2 – instalacja fotowoltaiczna - 62 122,00zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote 00/100)
25.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 08.09.2022r.
25.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
25.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdziel-czym w Raciborzu oddział w Krzanowicach, numer rachunku 14 8475 1029 2003 0000 0084 0007 z ad-notacją, której części dotyczy wadium. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawia-jącego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy za-mawiającego).
25.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę doku-mentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Krzanowice.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
25.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymy-wał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przy-padku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
25.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
25.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

Po zmianie:
25.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Dla zadania nr 1 – instalacja solarna - 15 540,00zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100)
Dla zadania nr 2 – instalacja fotowoltaiczna - 62 122,00zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote 00/100)
25.2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.09.2022r.
25.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
25.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdziel-czym w Raciborzu oddział w Krzanowicach, numer rachunku 14 8475 1029 2003 0000 0084 0007 z ad-notacją, której części dotyczy wadium. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawia-jącego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy za-mawiającego).
25.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Krzanowice.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
25.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymy-wał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przy-padku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
25.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
25.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-10 10:00

Po zmianie:
2022-08-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-10 11:00

Po zmianie:
2022-08-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-08

Po zmianie:
2022-09-17

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany, które zaznaczone są kolorem żółtym w dokumentach (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 9) oraz modyfikuje nazwy załączników:
-Załącznik nr 3 do SWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu PANELE FOTOWOLTAICZNE otrzymuje brzmienie Załącznik nr 3b Instalacja fotowoltaiczna
-Załącznik nr 3 do SWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu SOLARY otrzymuje brzmienie Załącznik nr 3a Instalacja solarna
-Załącznik nr 4 do SWZ Fotowoltaika wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie Załącznik nr 4b Instalacja fotowoltaiczna
-Załącznik nr 4 do SWZ SOLARY wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie Załącznik nr 4a Instalacja solarna

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.