eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › "Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK "Piekary I" przez kwalifikowane służby ochrony."Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”
przez kwalifikowane służby ochrony.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mczajka@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”
przez kwalifikowane służby ochrony.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e22272a-13df-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niniejsze postępowanie jest
prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Szczegółowe wymagania co do postaci i formy składanych oświadczeń i dokumentów zawiera
Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej jest Platforma Zakupowa EFO dostępna pod adresem https://efo.coig.biz Korzystanie z
Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Środkiem komunikacji elektronicznej możliwym do wykorzystania przy składaniu wyjaśnień, informacji lub uzupełnień jest także
poczta elektroniczna, adres e-mail: mczajka@srk.com.pl i przetargi@srk.com.pl
5. Inne wymagania techniczne w zakresie wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript:
Internet Explorer wersja 10 lub 11,
Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta),
zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
2) pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci Internet;
6. Komputer klasy PC komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10
(bez wsparcia dla Windows XP, Vista). Wymagania dotyczące podpisywania elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym dokumentów składanych przez Platformę zakupową.
Platforma Zakupowa wspiera rozwiązania dostarczane przez firmy:
1) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
2) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,
3) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.,
4) Kwalifikowane Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.;
7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych to formaty określone w przepisach wskazanych w § 2 Rozporządzenia w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji (…). Zaleca się korzystanie z formatu .pdf i podpisu w formacie PAdES.
8. Datą i godziną przesłania dokumentów jest chwila odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego i stanowi przypiętą
do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PI-0006/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Zabezpieczenie zakładu przed przedostaniem się na jego teren osób nieuprawnionych i podejmowanie wobec takich osób skutecznych interwencji.
2.2. Kontrolę ruchu osobowego przez pracowników ochrony fizycznej, mającą na celu niedopuszczenie do wtargnięcia na teren chronionego obiektu osób, których wejście z punktu widzenia celów ochrony jest niepożądane oraz niedopuszczenie do wyjścia z chronionego obiektu osób, wobec których istnieje podejrzenie dokonania czynu przestępczego.
2.3. Kontrolę ruchu materiałowego przez pracowników ochrony fizycznej, pozwalającą na swobodną, w granicach określonych przez Zamawiającego, procedurę przepływu środków materiałowych. Ruch materiałowy odbywa się na podstawie dokumentów, z którymi powinni być zapoznani pracownicy ochrony.
2.4. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej pojazdów z uwzględnieniem przestrzeni bagażowej podczas czynności kontrolnych na wjedzie i wyjeździe z zakładu, w trakcie wnoszenia i wynoszenia składników majątkowych oraz w przypadkach sprzedaży materiałów sklasyfikowanych przez kopalnię jako złom podczas i w miejscach ich załadunków.
2.5. Ochronę mienia zakładu przed kradzieżą, rabunkiem i innymi formami zaboru mienia oraz ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji w obrębie terenów chronionych.
2.6. Ochronę i zabezpieczenie zakładu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek publiczny.
2.7. Ochronę zakładu przed bezprawnym filmowaniem, fotografowaniem, szkicowaniem i aktami sabotażu lub dywersji.
2.8. Wykonywanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom.
2.9. Przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na terenie zakładu poprzez, między innymi:
 kontrole i zabezpieczenie budynków przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zapobieganie kradzieżom mienia pracowników kopalni,
 sprawdzanie stanu trzeźwości osób usiłujących wejść na teren zakładu pod wpływem alkoholu oraz znajdujących się na terenie zakładu, zgodnie z procedurą stosowaną w kopalni,
 zabezpieczenie i kontrole bram wjazdowych i wyjazdowych oraz torowisk i bocznic kolejowych zlokalizowanych na terenie kopalni,
2.10. Prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających kradzieżom i dewastacjom na terenie chronionym,
2.11. Bezzwłoczne informowanie kierownictwa zakładu poprzez Koordynatora ds. Ochrony (zwanego dalej Koordynatorem) o przestępstwach i wykroczeniach popełnianych na terenie chronionym.
2.12. Przedkładanie opinii i wniosków do Koordynatora w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa.
2.13. Nadzór i bieżącą obsługę /podgląd/ systemu użytkowej telewizji przemysłowej oraz pozostałych urządzeń sygnalizacyjno–alarmowych i środków łączności, w tym elektronicznego systemu kontrolno–alarmowego na stanowisku Dowódcy zmiany ochrony.
2.14. Wykonawca zapewni całodobową gotowość grupy interwencyjnej wraz z samochodem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub wypadków masowych, katastrof budowlanych i pożarów.
2.15. Sygnałem do rozpoczęcia interwencji będzie polecenie wydane przez Koordynatora, dowódcę zmiany lub Dyrektora Oddziału. Maksymalny czas przyjazdu grupy nie może przekraczać 20 minut, odpłatność za wyżej wymienione usługi jest w cenie umowy. Członkowie grupy interwencyjnej będą posiadać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, będą umundurowani w sposób identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzeni w czytelne identyfikatory, wyposażeni w środki łączności oraz środki przymusu bezpośredniego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia.
2.16. Stałą kontrolę i niezwłoczne informowanie Koordynatora o wszelkich przypadkach uszkodzenia ogrodzenia na terenie zakładu.
2.17. Kontrolę i nadzór nad służbą ochronną zakładu sprawował będzie ze strony Zamawiającego Koordynator,
2.18. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją usług ochrony według ustaleń Zamawiającego. Wszystkie wymagane druki zgodnie z pkt. III 1.7 dostarcza Wykonawca.
2.19. Zapewnienie niezależnej od operatorów publicznych i innych (na wydzielonej częstotliwości, transmisja cyfrowa, kodowana) łączności pomiędzy wszystkimi osobami i podmiotami uczestniczącymi w wykonaniu przedmiotu umowy, jest po stronie Wykonawcy.
2.20. Realizowanie innych zadań wynikających z zarządzeń Dyrektora kopalni.
2.21. Świadczenie usług w ramach przedmiotu umowy odbywać się będzie 24 godziny na dobę na dwóch zmianach w dni robocze i w dni wolne od pracy (we wszystkie dni roku), tj.:
 Zmiana I – w godzinach od 6.00 do 18.00 (5 osób w dni robocze, po 4 osoby w dni wolne od pracy
 Zmiana II – w godzinach od 18.00 do 6.00 (5 osób w dni robocze, po 4 osoby w dni wolne od pracy)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże się wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zamawiający uzna warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.
3) Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się:
1) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie w ilości minimum 10 osób będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej (posiadającymi wpis/zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wydane przez Komendę Policji), potrzebnymi do obłożenia wszystkich posterunków wraz z Szefem Ochrony posiadającymi co najmniej roczny staż pracy (min. 1 osoba),
2) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w tym co najmniej jedną usługą lub usługami polegającymi na ochronie terenów, obiektów i mienia przez kwalifikowanych pracowników ochrony o łącznej wartości minimum 700 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie.
3) dysponowaniem następującymi narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi, które będą dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia:
a) system kontroli patroli oraz posterunków w czasie rzeczywistym np. Activ Guard wraz z możliwością wykonania analizy w dowolnym czasie oraz drukowania raportów w tym: 12 szt. punktów kontroli (znaczniki RFID) wraz z rejestratorami (czytnikami RFID) 3 sztuk. Punkty kontroli wykonawca zainstaluje na stałe w miejscach wyznaczonych przez Zlecającego. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonywał serwisów i koniecznych napraw oraz utrzymywał sprzęt w stałej sprawności. Zapewnienie wydruków z systemu nadzoru pracowników na żądanie Koordynatora. Czasookres odbijania punktów kontrolnych będzie określany przez Zamawiającego,
b) przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA - 4 szt.,
c) dwoma kamerami w celu zainstalowania na terenie chronionym i wpięcia ich do centrum monitorowania Zamawiającego.
d) jedną fotopułapką ,,GSM’’ z modułem 4 G o zasięgu do 20 metrów rozdzielczości minimum 10 mpx w celu wykorzystania na terenie chronionym.
2. Poleganie na zasobach innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu przez Wykonawcę:
1) Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp,
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawców wraz z ofertą na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego;
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór Załącznik nr 3 do Formularza Ofertowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 274 ust. 2 ustawy Pzp:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; W przypadku gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych Zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
2) Kopii Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmianami
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór Załącznik nr 3 do SWZ;
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór Załącznik nr 4 do SWZ;
5) wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- wzór Załącznik nr 5 do SWZ.
6) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące ilości zatrudnionych pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia objętych zamówieniem z minimalnym wynagrodzeniem albo na minimalnej stawce godzinowej oraz wysokości odprowadzanych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego - wzór Załącznik nr 6 do SWZ.
7) Oświadczenie Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – wzór Załącznik nr 7 do SWZ;
3. Wszystkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego. W sytuacji, gdy dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 9 zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt.9.1.1) i w pkt.9.1.2.), może dokonać również notariusz.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej na zasadach określonych poniżej:
1) po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu,
2) w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie
z zapisami SWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,
3) sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę ofert, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,
4) w trakcie aukcji każdemu Wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które Wykonawca powinien dokonać
w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji,
5) aukcja trwa 20 minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną 10 minutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,
6) postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejszej.
2. Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/
1) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
a) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.
2) Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału
w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
a) Szerokopasmowe łącze internetowe,
b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);
c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,
d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji:
• Cencert,
• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
• PWPW,
• Certum
• EuroCert.
e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768,
g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające
z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
4. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym
w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
5. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
6. W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

21 000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysiące złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Uczestnik Konsorcjum) musi wykazać brak podstaw wykluczeniu z postępowania. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1) SWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególnie wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 22 załącznika nr 2 do SWZ (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej działającej pod adresem: https://efo.coig.biz poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia wynosi: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.