eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniusza › Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznegoOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniusza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koniusza 55

1.5.2.) Miejscowość: Koniusza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-104

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123869100

1.5.8.) Numer faksu: 123869015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@koniusza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc75e5ca-13d1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008337/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej Wierzbno – Karwin – Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza 2. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego. Za datę przekazania(wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 3.Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawarte są w Dziale X SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
1.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.3 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
1.4 włączona obsługa JavaScript,
1.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2.2 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod ww. adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO. Zamawiający informuje,że: 1)Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 jest Wójt Gminy Koniusza. 2)Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd Gminy Koniusza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Pawła Chochół z którym można skontaktować się
poprzez e-mail:pchochol@pc-consulting.com.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.3)Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełny tekst klauzuli RODO zawarty jest w dziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania znajdują się w pełnym tekście klauzuli RODO zawartej w dziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z.P.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie:
1.1 Drogi gminnej Wierzbno – Karwin – Szarbia tj.:
- Przebudowy na odcinku od km 0+500 do km 1+485,
- Remontu na odcinku od km 0+000 do km 2+127.
1.2 Budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich:
- 775 na odcinku 040, od km 1+503 do km 2+503 str. L,
- 776 na odcinku 080, od km 0+846 do km 2+608 str. P oraz na odcinku 090, od km 1+072 do km 1+440 str. P. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany km początkowego lub końcowego maksymalnie o 10 m – jeśli będzie to wynikało ze względów technicznych lub brd).
1.3 Uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmiotowego zadania (w razie konieczności).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, opracowanym przez mgr inż. Marka Sabat, stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45213315-4 - Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny ofertowej brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 1. Formularza oferty. Do oceny
przyjmuje się cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT).
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
Opis kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji,
podanego przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 2. Formularza Oferty (należy wpisać 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60
miesięcy).
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji na wykonane roboty budowlane tylko w pełnych miesiącach: tj. 36 miesięcy, 48
miesięcy lub 60 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 60 miesięczny i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40,00 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 7.000.000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów złotych 00/100 gr brutto).
* W przypadku gdy wykonawca posiada odrębnie zgromadzone środki finansowe na osobnych rachunkach bankowych lub posiada odrębnie wycenioną zdolność kredytową na tych osobnych rachunkach bankowych, zarówno środki finansowe, jak i zdolność kredytowa podlegają zsumowaniu.
** Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie
w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, że wykonawca:
2.1) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dokumentację projektową: Projekt budowlany: budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi lub ulicy publicznej klasy minimum L., na podstawie której uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
2.2) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie: wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi lub ulicy publicznej klasy minimum L., obejmujące położenie nawierzchni bitumicznej o długości 3,5 km (długość 3,5 km można wykazać w nie więcej niż 2 zamówieniach/zadaniach).
* Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie
w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie złożonych przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
2) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż przed 24 lutego 2022 r. W przypadku składania oferty przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych,
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 pkt 3) – 6) Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy*,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty*.
* Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych i wykaz usług, o których mowa powyżej dotyczy robót budowlanych i usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
2) oświadczenie składane na podst. art. 125 ust. 1 Pzp,
3) wyjaśnienia dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy),
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podst. art. 125 ust. 5 Pzp (w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie składane na podst. art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy),
7) dowody, o których mowa w Dziale V pkt 2. ppkt 2.3 SWZ (jeśli dotyczy),
8) wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy Pzp oraz SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp składają wraz z ofertą, oświadczenie, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu zaakceptowanego przez strony i sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) uzasadnionej zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:
a) działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień,
b) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie zamówienia,
c) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego bądź usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej,
d) wprowadzenia koniecznych zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp. w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej/technicznej warunki terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
e) okoliczności związanych z pandemią Covid-19, jeżeli jej skutki będą miały wpływ na należyte wykonanie umowy w terminie,
f) wystąpienia tzw. siły wyższej, za którą uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, epidemie, pożar, strajki, awarie, zarządzenia władz, wystąpienie wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy należyte wykonanie robót budowlanych min.: długotrwała śnieżyca, długotrwałe bądź intensywne opady deszczu, niskie temperatury, powódź,
g) wystąpienia innych, nie wymienionych powyżej okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) lit. a) do g) skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
Strona powołująca się na okoliczności zawarte w pkt 1) lit. a) do g), obowiązana jest zawiadomić drugą stronę na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od zaistnienia ww. zdarzeń pod rygorem utraty prawa powołania się na okoliczności stanowiące przesłankę do zmiany umownego terminu. Warunkiem zmiany terminu realizacji umowy jest wyrażenie pisemnej zgody przez zamawiającego;
Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy – zgodnie z postanowieniami §16 umowy.
2) w przypadku zmian wynagrodzenia, o których mowa w §3 ust. 6 i ust. 12 umowy,
3) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli
w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
4) w przypadku zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawcę, jak również powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy oraz wprowadzenia podwykonawcy robót w sytuacji, gdy oferta wykonawcy nie zawierała wskazania podwykonawcy ani części zamówienia, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy - za uprzednią zgodą zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych w niniejszej umowie.
5) w przypadku wprowadzenia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Niniejsze zamówienia posiada dofinansowanie ze środków przyznanych zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
2) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę.:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. ustawy, 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. ustawy,3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37) ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.