eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy bloku nr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy bloku nr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 20 10 240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy bloku nr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ba1aeb0-d690-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166955/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.29.22.UK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201858,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy bloku nr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.29.22.UK.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w między innymi roboty związane z wykonaniem nawierzchni, przedstawione w treści SWZ i jej załącznikach, w szczególności w załączonej do SWZ dokumentacji z załącznikami.
1.3 Miejsce wykonywania robót budowlanych obejmuje działki nr: 167/21 obręb k-44, dzielnica IV Biały Prądnik w Krakowie
1.4 Zakres prac przewiduje między innymi:
1.4.1 demontaż wraz z utylizacją nawierzchni asfaltowej,
1.4.2 demontaż wraz z utylizacją nawierzchni z płyt betonowych, obrzeży,
1.4.3 korytowanie,
1.4.4 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżem betonowym i palisadą,
1.4.5 po zakończonych pracach teren należy uporządkować i opracować kompleksową dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
1.5 , Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją, na którą składają się mapki z lokalizacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB) oraz przedmiarem.
1.6 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja, STWiORB, przedmiar robót, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ (1 plik w formacie zip).
1.7 Zamawiający zaznacza, iż podstawą do sporządzenia oferty jest przedmiar robót oraz STWiORB.
1.8 Zamawiający zaznacza, iż w wycenie oferty należy uwzględnić specyfikę terenu, jego ukształtowanie oraz utrudniony dojazd, należy założyć, iż część robót należy wykonać
w sposób ręczny zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową
oraz z uwzględnieniem wytycznych innych jednostek miejskich oraz właścicieli sieci uzbrojenia terenu.
1.9 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) SWZ
i Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia odpowiadający treści SWZ i przedstawić cenę kosztorysową oferty, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru cen jednostkowych, dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o przedmiar robót i załączniki do SWZ, a wskazać ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia oraz przedstawić w załączonym do oferty kosztorysie w formie uproszczonej opisującym oferowany przedmiot zamówienia i jego koszty, odpowiednio do treści przedmiaru robót załączonego do SWZ (1 plik w formacie pdf).
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112330-7 - Rekultywacja terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218876,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329223,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218879,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Citybruk Sp. z o.o. Sp. k

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 513302601991

7.3.3) Ulica: Szczodrkowice 180

7.3.4) Miejscowość: Skała

7.3.5) Kod pocztowy: 32-043

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218876,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.