eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ornontowice › Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ornontowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 26a

1.5.2.) Miejscowość: Ornontowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-178

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 33 06 222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ornontowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6ebee55-1352-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017499/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.ornontowice.pl/procurements/67/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.ornontowice.pl/procurements/67/procurement

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Ornontowice (zwanego
w niniejszej SWZ „Systemem E-ZP”) dostępnej pod adresem: https://e-zp.ornontowice.pl oraz poczty elektronicznej zp@ornontowice.pl. Szczegóły zostały opisane w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został opisany w Rozdziale I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Został opisany w Rozdziale I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZWRZP.271.00024.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – trasa 1
Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów
i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Wyrach, ul. ks. Franciszka Bojdoła 3a, 43-175 Wyry:
a) ilość dzieci: łącznie 6 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:
- do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie,
ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów: 4 dzieci
- do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, ul. ks. Franciszka Bojdoła 3a, 43-175 Wyry: 2 dzieci
b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły
i z powrotem wynosi 59,40 km (29,70 km x 2)
c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony w roku szkolnym 2022/2023, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 %
b) czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – trasa 2
Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, 40-659 Katowice
i do aAcademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi, ul. Zielonogórska 1, 40-710 Katowice, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego, ul. Gromadzka 59, 40-771 Katowice, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,
ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice:
a) ilość dzieci: łącznie 6 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:
- do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Harcerzy Września 1939
nr 5, 40-659 Katowice: 2 dzieci
- do aAcademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi, ul. Zielonogórska 1, 40-710 Katowice: 2 dzieci
- do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego, ul. Gromadzka 59,
40-771 Katowice: 1 dziecko
- do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,
ul. Szkolna 5, 40-710 Katowice: 1 dziecko
b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły i z powrotem wynosi 79,3 km (42,6 km trasa do szkoły + 36,7 km trasa powrotna do domu)
c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 %
b) czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – trasa 3
Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrze
i do Niepublicznego Przedszkola Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Gliwicach,
ul. Słowackiego 58 B, 44-100 Gliwice:
a) ilość dzieci: łącznie 2 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:
b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły i z powrotem wynosi 62,0 km (31,0 km x 2)
c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony w roku szkolnym 2022/2023, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena ofertowa – 60 %
b) czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu.
1.2 Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 „ustawy pzp”:
dla każdej z części:
1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły
bądź nie zostały cofnięte.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego dla każdej z części w wysokości – 100 000,00 zł (Załącznik nr 5a, 5b, 5c).
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, minimum 1 usługa w zakresie przewozu regularnego specjalnego, o wartości
min. 40 000,00zł brutto. Okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 9 miesięcy.
W przypadku usług będących w trakcie realizacji, zamawiający uzna usługi spełniające warunek udziału w postępowaniu obejmujące min. 9 miesięcy. Pod pojęciem „przewozu regularnego specjalnego” należy rozumieć zapis zawarty w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.),
b) będzie dysponował pojazdami samochodowymi w ilości nie mniejszej niż 2 sztuki, właściwymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wyposażonymi w odpowiedni sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim, tj. wind lub najazdów dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednie zabezpieczenie dla przewozu dzieci i wózków oraz pasy do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
c) minimum 1 osobę – posiadającą kwalifikacje określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. minimum jednego kierowcę posiadającego prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami jak w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.),
d) minimum 1 osobę pełniącą funkcję opiekuna - ze względu na specyfikę świadczonej usługi osoba sprawująca opiekę nad dziećmi nie może być kierowcą pojazdu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a(część I), Załącznik nr 1b (część II), Załącznik nr 1c (część III) do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IV SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale V sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w rozdziale V ust. 1 ppkt 1.4. 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 1 ppkt 1.4. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy rozdziału V ust. 1 ppkt 1.4. pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy rozdziału V ust. 1 ppkt 1.4. pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1. licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 919 z późn. zm.);
2.1.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr 6 do SWZ)
2.1.3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
2.1.4 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 7 do SWZ)
2.1.5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2 i 4.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do złożonej oferty w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy i w § 9 umowy. Szczegóły w Załącznikach do SWZ 5a, 5b, 5c projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System e-ZP Gminy Ornontowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.