eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w ZakrzewieOgłoszenie z dnia 2021-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zakrzew.bip.gmina.pl/index.php?id=2541

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Zakrzewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59748046-4093-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000075/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Zakrzew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00264995/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 358937,00

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Usługa będzie realizowana zgodnie z przepisami:
a) Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2020 poz. 1041),
b) Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2020r. poz. 1026),
c) Regulaminem świadczenia powszechnych usług pocztowych,
d) innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących przedmiotem umowy wydawanych na podstawie ustawy, rozporządzenia lub regulaminu.
2. Ilość i rodzaj przesyłek opisana w załączniku nr 1 – formularz cenowy, podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości poszczególnych przesyłek.
3. Wspólny słownik zamówień publicznych(CPV): 64110000-0 Usługi pocztowe.
4. Sposób realizacji zamówienia.:
a) Wykonawca będzie odbierał przesyłki we własnym punkcie odbioru przesyłek.
b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać punkt odbioru przesyłek na terenie miejscowości Zakrzew. Wykonawca zapewnia, że punkt będzie czynny minimum w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Zakrzew
c) Wykonawca będzie informował niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu punktu odbioru przesyłek na piśmie, co nie będzie stanowiło zmiany umowy.
d) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek do wyekspediowania raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 13:00-14:00.
e) Przekazanie przesyłek przez Zamawiającego do nadania oraz doręczanie przesyłek zwracanych do siedziby Zamawiającego następuje na zasadach określonych w przepisach wymienionych w § 1umowy.
f) Przyjęcie przesyłek do nadania przez Wykonawcę oraz doręczanie przesyłek zwracanych do siedziby

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , który stanowi „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;”

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od Wykonawcy Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358937,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358937,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.