eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Szkolenia zawodowe - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniówOgłoszenie z dnia 2021-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Szkolenia zawodowe – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodwego i Ustawicznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384091947

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 426 53 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu.gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ckziu.gniezno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenia zawodowe – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe58e9a0-5161-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00171659/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Szkolenia zawodowe - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie” nr RPWP.08.03.01-30-0027/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego do potrzeb rynku, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.powiat-gniezno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Adres skrzynki na ePUAP: /SPGNIEZNO/SkrytkaESP (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta) oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@ckziu.gniezno.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@ckziu.gniezno.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, ul. Juliusza Słowackiego 45/47, 62-200 Gniezno;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie jest Pan/i Sebastian Łabowski, kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZiU.272.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ I: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe - monter instalacji PV.

a) Przedmiot zamówienia:
Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie.
Przedmiotem części jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia montera instalacji PV. Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiających się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montażu (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez UDT lub równoważnym i uzyskaniem certyfikatu / świadectwa / zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Certyfikaty / świadectwa / zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w Polsce oraz na terenie UE.

Zakres programowy szkolenia:
• podstawy prawne dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
• podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych,
• zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
• montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego,
• wydajność systemów fotowoltaicznych,
• czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

b) Uczestnicy:
• liczba uczestników: 5 uczniów szkół ponadpodstawowych;
• wskazana liczba uczestników jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby uczestników. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeszkolone osoby. Zamawiający gwarantuje następującą liczbę uczestników: 4.

c) Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa.

d) Liczba godzin zajęć: 40 h wg następującego podziału: 20 h zajęć teoretycznych, 20 h zajęć praktycznych.
Przewidziane są średnio 4 godziny zajęć dziennie, co przedkłada się na 10 dni szkoleniowych.
Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zatwierdzenia programu we właściwym Urzędzie Dozoru Technicznego.
Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%).

e) Miejsce przeprowadzenia zajęć: pracownie CKZiU w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47 lub inne, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza organizację zajęć praktycznych w miejscu innym niż pracownie CKZiU w Gnieźnie. Wykonawca jest odpowiedzialny za dowiezienie uczniów do miejsca prowadzonych zajęć i odwiezienie do CKZiU po ich zakończeniu.

f) Pracownie udostępniane przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia do przeprowadzenia zajęć pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z wyposażeniem.

g) Szczegółowe wymogi dot. materiałów dla uczestników zapewnianych przez Wykonawcę:
• Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe (zawierających pełną treść objętą programem szkolenia w wersji papierowej: podręcznik i / lub skrypt) – dla każdego uczestnika;
• Wykonawca zapewnia materiały zużywalne na zajęciach (przewody elektryczne, kable solarne, systemy mocujące, łączniki, szyny, uchwyty, mocowania PV, kątowniki itp.).

h) Wykonawca zapewnia badania lekarskie dla każdego uczestnika szkolenia umożliwiające uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość przystąpienia do szkolenia. Wykonawca skieruje uczestników projektów na badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu;

i) Szczegółowe wymogi dot. środków ochrony osobistej zapewnianych przez Wykonawcę:
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących środków ochrony osobistej dla każdego uczestnika na czas trwania szkolenia:
• ubrania robocze, tj. bluza, spodnie, buty – 1 komplet;
• kamizelka odblaskowa – 1 szt.,
• rękawice robocze – 1 para,
• okulary ochronne – 1 szt.,
• mydło – 1 szt.,
• pasta myjąca min. 500 g - 1 szt.,
• ręcznik papierowy (rolka) – 4 szt.

j) Informacje dot. egzaminu:
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego przed odpowiednim organem, w tym kosztów dojazdu uczestników na egzamin. Wykonawca pokrywa koszt jednokrotnego podejścia uczestnika do egzaminu (Wykonawca nie pokrywa kosztów ewentualnych egzaminów poprawkowych).

k) Pozostałe informacje:
Zamawiający zapewnia:
• catering dla uczestników (w czasie przerwy kawowej – zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń);
• materiały szkoleniowe: teczkę, notatnik oraz długopis dla każdego uczestnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena brutto za 1 uczestnika szkolenia zawodowego (C)
- Termin płatności FV / rachunku (T)


Wzór:

C = (Cmin/Cof) * 100 * 60%

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


T=

Termin płatności FV / rachunku zaoferowany przez Wykonawcę:
• 14 dni: 0 pkt.
• 21 dni: 20 pkt.
• 30 dni: 40 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności FV / rachunku, Zamawiający przyzna 0 pkt. w danym kryterium.


2. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie płatności FV / rachunku, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności FV / rachunku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) CZĘŚĆ II: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – szkolenia zawodowe – technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

a) Przedmiot zamówienia:
Celem szkolenia jest uzupełnienie przez uczestników nabytej w szkole wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień zwiększających ich szanse na przyszłe zatrudnienie.
Przedmiotem części jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia technologa robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E. Szkolenie winno zakończyć się zdobyciem zaświadczenia oraz nabyciem uprawnień G-1E (SEP lub równoważne) zgodnie z Ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych.

Zakres programowy szkolenia:
• szkolenie bhp i ppoż,
• maszynoznawstwo budowlane,
• podstawy glazurnictwa i posadzkarstwa,
• podstawy murarstwa i tynkarstwa,
• podstawy robót malarskich i tapeciarskich,
• kalkulacja kosztów,
• rysunek techniczny,
• materiałoznawstwo budowlane,
• technologia wykonywania robót wykończeniowych,
• montaż sufitów powieszanych,
• zajęcia praktyczne,
• ogólne zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
• ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych,
• ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych,
• zasady organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,
• techniczne warunki budowy i eksploatacji (instalacje elektryczne, stacje, rozdzielnice i kable elektroenergetyczne; transformatory, kondensatory; silniki elektryczne, spawarki).

b) Uczestnicy:
• liczba uczestników: 8 uczniów szkół ponadpodstawowych;
• wskazana liczba uczestników jest szacunkowa. Zamawiający dopuszcza ograniczenie liczby uczestników. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeszkolone osoby. Zamawiający gwarantuje następującą liczbę uczestników: 7.

c) Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa.

d) Liczba godzin zajęć: 160 h wg następującego podziału: 80 h zajęć teoretycznych, 80 h zajęć praktycznych.
Przewidziane są średnio 4 godziny zajęć dziennie, co przedkłada się na 40 dni szkoleniowych.
Długość przerw jest ustalana w sposób indywidualny i elastyczny przez Wykonawcę (czas trwania przerwy nie jest wliczany w czas realizacji zajęć).
Maksymalny dopuszczalny poziom nieobecności Uczestnika określa Wykonawca (jednak nie może być on większy niż 20%).

e) Miejsce przeprowadzenia zajęć: pracownie CKZiU w Gnieźnie, ul. Słowackiego 45/47.

f) Pracownie udostępniane przez Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia do przeprowadzenia zajęć pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z wyposażeniem.

g) Szczegółowe wymogi dot. materiałów dla uczestników zapewnianych przez Wykonawcę:
• Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe (zawierających pełną treść objętą programem szkolenia w wersji papierowej: podręcznik i / lub skrypt) – dla każdego uczestnika;
• Wykonawca zapewnia materiały zużywalne na zajęciach (zaprawa, wapno, klej, płytki ceramiczne fugi, farby, gips, przewody, puszki, gniazda, profile, wieszaki, wkrętaki, panele, listwy, silikony itp.)

h) Wykonawca zapewnia badania lekarskie dla każdego uczestnika szkolenia umożliwiające uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość przystąpienia do szkolenia. Wykonawca skieruje uczestników projektów na badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu;

i) Szczegółowe wymogi dot. środków ochrony osobistej zapewnianych przez Wykonawcę:
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących środków ochrony osobistej dla każdego uczestnika na czas trwania szkolenia:
• kamizelka odblaskowa – 1 szt.,
• rękawice robocze – 1 para,
• okulary ochronne – 1 szt.,
• mydło – 1 szt.,
• pasta myjąca min. 500 g - 1 szt.,
• ręcznik papierowy (rolka) – 4 szt.

j) Informacje dot. egzaminu: nie dotyczy.

k) Pozostałe informacje:
Zamawiający zapewnia:
• catering dla uczestników (w czasie przerwy kawowej – zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń);
• materiały szkoleniowe: teczkę, notatnik oraz długopis dla każdego uczestnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena brutto za 1 uczestnika szkolenia zawodowego (C)
- Termin płatności FV / rachunku (T)


Wzór:

C = (Cmin/Cof) * 100 * 60%

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie


T=

Termin płatności FV / rachunku zaoferowany przez Wykonawcę:
• 14 dni: 0 pkt.
• 21 dni: 20 pkt.
• 30 dni: 40 pkt.

W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu płatności FV / rachunku, Zamawiający przyzna 0 pkt. w danym kryterium.


2. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie płatności FV / rachunku, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności FV / rachunku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień́ do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi szkoleniowe tożsame z zakresem zamówienia (tożsamy zakres przedmiotowy, ilość godzin minimum taka, jak określona w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę̨ warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 3 do SWZ).
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, wszczegółach danego postępowania. 3. Adres skrzynki na ePUAP: /SPGNIEZNO/SkrytkaESP (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.